Bydd yr Athro Andy Penaluna yn mynychu Fforwm Addysg Uwch San Steffan @WHEFEvents ar 5 Gorffennaf


24.04.2018

Mae’r Drindod Dewi Sant yn falch o nodi bod yr Athro Andy Penaluna, Cyfarwyddwr, yr Athrofa Ryngwladol ar gyfer Entrepreneuriaeth Greadigol a Chadeirydd, Grŵp Menter ac Entrepreneuriaeth Graddedigion, ASA, wedi ei wahodd i Fforwm Addysg Uwch Westminster ar 5 Gorffennaf.

Tedx Headshot of Andy

Yr Athro Penaluna yw’r gŵr gwadd yn y Seminar Datblygu Menter ac Entrepreneuriaeth mewn Addysg Uwch. Meddai: “Yn ôl yn 2007, gyda chymorth Llywodraeth Cymru, aethom ni ati i sefydlu hyfforddiant athrawon ffurfiol y DU mewn dulliau addysg entrepreneuraidd. Mae ein gwaith wedi ei gydnabod ledled y byd, ac wedi ymddangos mewn nifer o astudiaethau achos arfer gorau i’r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyd yn oed blog ar gyfer Fforwm Economaidd y Byd yn ddiweddar wedi sylwi ar beth rydyn ni’n ei wneud, ac mae’r cyfan yn seiliedig ar feddwl yn greadigol.

Mae canllawiau’r ASA ar fenter ac entrepreneuriaeth yn estyniad ar y gwaith ac yn llenwi bwlch o ran cefnogi cymuned addysgwyr prifysgolion y DU.  Am wn i, roedd hi’n greadigol i ni feddwl am y syniad, a bellach mae’r trafodaethau rhagoriaeth addysgu yn dechrau adlewyrchu beth rydyn ni’n ei ddweud. Gan mai’r unig beth sicr yw bod pethau’n newid yn fwy ac yn fwy ar garlam, mae’r tîm yn Fforwm AU Westminster yn awyddus i daenu’r syniadau cyfredol a pharatoi ffordd ar gyfer mentrau newydd.”

Bydd y seminar hon yn canolbwyntio ar y camau pellach y gellid eu cymryd i wella addysg menter, a chefnogi entrepreneuriaeth myfyrwyr a graddedigion – gan archwilio rolau’r Llywodraeth, prifysgolion, y gymuned busnes ac eraill.

Bydd yn gyfle i drafod  canllawiau’r ASA ar addysg menter ac entrepreneuriaeth a gyflwynwyd yn ddiweddar, ac a ddyluniwyd i gefnogi sefydliadau i gynnwys menter yn y cwricwlwm ar draws disgyblaethau pwnc – yn enwedig sut mae’n cyd-fynd â nodau’r llywodraeth a nodir yn y Strategaeth Ddiwydiannol, ac yng nghyd-destun newidiadau yn yr economi a’r farchnad lafur.

Bydd cynadleddwyr hefyd yn ystyried effaith bosibl mydryddiaeth yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu (TEF) gan gymryd nifer y busnesau a gychwynnwyd gan raddedigion, a chyfranogiad myfyrwyr mewn menter ac entrepreneuriaeth, yn dystiolaeth o ganlyniadau myfyrwyr a budd dysgu – yn ogystal â chamau pellach y gellid eu cymryd i annog cymorth sefydliadol a buddsoddiad.

At ei gilydd, mae’r meysydd i’w trafod yn cynnwys:

Paratoi graddedigion ar gyfer economi sy’n newid - gan edrych ar sgiliau menter a meddylfryd yng nghyd-destun gweithredu canllawiau ASA a’r uchelgeisiau yn y Strategaeth Ddiwydiannol;

Menter yn y cwricwlwm - astudiaethau achos arfer gorau ar fynd i’r afael â’r heriau ymarferol, megis pwysau amser a datblygiad gweithlu, a chynnwys sgiliau menter ym maes PGR;

Diwylliant entrepreneuraidd ar y campws – annog mynediad, ymwneud ac amrywiaeth mewn  entrepreneuriaeth, a rôl cymdeithasau menter a modelau menter cymdeithasol wrth ledaenu apêl cychwyn busnes;

O syniadau i’r farchnad – asesu gwahanol ddulliau gan brifysgolion a busnesau i ddarparu ‘cyflymydd’ neu gymorth ar ddull deorfa, blaenoriaethau ar gyfer mynd i’r afael â’r heriau wrth fanteisio ar arian, y rôl y gallai menter graddedigion ei chwarae mewn strategaeth datblygiad economaidd leol.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk