Campws Caerfyrddin yn paratoi i ddathlu Wythnos Fentergarwch 2018


06.11.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal wythnos o weithgareddau yng Nghaerfyrddin er mwyn hyrwyddo’r Wythnos Fentergarwch Fyd-eang rhwng 12fed a 16eg Tachwedd.

Louise Emanuel

Datblygwyd y rhaglen ar y cyd â Chyngor Sir Gâr a mudiadau trydydd sector a bydd y gweithgareddau yn cynnwys lansio partneriaeth ffurfiol rhwng Ysgol Fusnes Caerfyrddin a’r Cyngor Sir, sesiwn rhannu cyngor ynghylch cynnig am grantiau, cynhadledd ar fentrau cymdeithasol a fforwm agored ar ddatblygu agweddau ar fentergarwch yn Sir Gaerfyrddin.

‘Mae nifer o ddigwyddiadau cyffrous wedi eu trefnu a fydd o ddiddordeb i fyfyrwyr y Brifysgol a’r gymuned yn ehangach,’ meddai Gwilym Dyfri Jones, Dirprwy Is-Ganghellor Cysylltiol yn y Brifysgol. ‘Bydd y ffocws ar godi ymwybyddiaeth pobl o fentergarwch ac ar godi eu dealltwriaeth o sut mae rhedeg busnes yn llwyddiannus. Hyderwn y gwelir criw da yn cefnogi’r gweithgareddau hyn.’

Ychwanegodd Hywel Davies, cydlynydd y rhaglen, ‘Gall sefydlu eich busnes eich huan fod yn broses llawn gofid, ond mae cymorth parod ar gael ar gyfer y rheini sy’n dymuno profi’r wefr o arwain eu busnes eu hunain.”

Nododd y Cynghorydd Cefin Campbell, aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gâr dros Gymunedau a Materion Gwledig,

Fel rhywun sydd wedi rhedeg cwmni ei hun ers dros 10 mlynedd rwy’n ymwybodol iawn o’r manteision a’r heriau sydd ynghlwm â chynnal busnes mewn cyfnod o ansicrwydd economaidd. Ond heb os, mae’r manteision yn fwy na’r anfanteision, a gyda’r gefnogaeth iawn gallwch lwyddo.

Mae Cyngor Sir Gâr yn awyddus i weld mwy o bobl ifanc yn sefydlu busnesau a bod yn entrepreneuriaid. Busnesau bach a chanolig yw asgwrn cefn economi’r sir ac os ydym am greu mwy o swyddi yn y dyfodol a chynnig cyfleoedd gwaith i gadw’n pobl ifanc yn y sir yna mae angen i ni hybu mentergarwch a rhoi cefnogaeth i bobl sefydlu a thyfu busnesau llwyddiannus.”

Cynhelir y digwyddiadau naill ai ar Gampws y Brifysgol, yng Nghanolfan S4C Yr Egin neu yn Yr Atom, Stryd y Brenin.

Ceir manylion pellach am y Rhaglen Ddigwyddiadau ar wefan y Brifysgol neu drwy gysylltu’n uniongyrchol â swyddfa Gwasanaethau Ymchwil, Arloesi a Mentergarwch y Brifysgol ar 01267 676852. 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663