Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Her Beirianneg i Dimau gan ICE Cymru


20.11.2018

Bu’n bleser mawr gan Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru Y Drindod Dewi Sant i groesawu  70 o ddisgyblion o ysgolion lleol i gymryd rhan mewn diwrnod o ddifyrrwch peirianneg sifil, i ddysgu, ac i adeiladu pont fel rhan o Her Beirianneg i Dimau gan ICE Cymru.

Gwnaeth y digwyddiad, un o nifer a gynhaliwyd ar draws y wlad, helpu dathlu deucanmlwyddiant y Sefydliad Peirianwyr Sifil (ICE) yng Nghymru.

Gweithiodd ICE Cymru gyda CWIC, CITB Cymru, CIOB Cymru, Tidal Lagoon Power, CECA, Gyrfa Cymru, Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin  a Chanolbarth Cymru,  Atkins a Dawnus i helpu trefnu’r digwyddiad a gynhaliwyd ar Dachwedd 8fed.

Gwnaeth y digwyddiad gynnwys sgyrsiau gan yr Athro Michael Fernando, Deon Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg y Drindod Dewi Sant, ac Ioan Jenkins, Cyfarwyddwr Datblygu Morlyn Llanw Abertawe.

Meddai Gerald Naylor, Cyfarwyddwr CWIC, “Bu’n bleser mawr i CWIC gynnal y digwyddiad cyffrous hwn am y tro cyntaf yn Hwb newydd CWIC, ac mae’n amlwg bod y disgyblion ysgol nid yn unig wedi mwynhau’r profiad, ond hefyd wedi dysgu llawer am y diwydiant peirianneg sifil ar amrywiaeth o swyddi sydd ar gael.” 

 Cafodd myfyrwyr blwyddyn 9 o Ysgolion Cyfun yr Esgob Gore, yr Esgob Vaughan, Treforys,  Llangatwg a Dŵr-y-Felin, yn ogystal ag  Ysgol Gyfun Ystalyfera ac Ysgol Gyfun Hirwaun hefyd ychydig o brofiad ymarferol yn ystod eu taith o gwmpas y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg  a leolir yn adeilad IQ newydd y Brifysgol. 

Mae CWIC yn gytundeb carreg filltir rhwng y Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) a chonsortiwm a arweinir gan Y Drindod Dewi Sant sy’n cynorthwyo anghenion y gweithlu  i’r dyfodol, datblygu sgiliau, ac arloesedd yn y sector adeiladu Cymreig. 

 Mae’r ganolfan newydd, a agorwyd fis diwethaf yn SA1 yn darparu’r cyfleusterau mwyaf diweddar a hyfforddiant ar gyfer unigolion a chwmnïau adeiladu, gyda CITB yn buddsoddi £6.5m. Mae’r hwb CWIC yn gartref i ConstructZone, ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd Technoleg Gwybodaeth pwrpasol a chyfleusterau cynadledda. Caiff cyfleuster hyfforddi sgaffaldio ei leoli gerllaw. 

Mae CWIC eisoes yn cyflwyno cyrsiau ar draws Cymru drwy’r colegau partner, sef Coleg Sir Gâr, Coleg Cambria, Coleg y Cymoedd a Choleg Ceredigion, yn ogystal â’r  Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE). 

Amcangyfrifir y caiff 1,200 o fyfyrwyr eu hyfforddi bob blwyddyn ar draws Cymru, gan ddefnyddio cyfleusterau CWIC. 

Mynychodd cynrychiolwyr o bob rhan o’r sector adeiladu ac addysg yr agor swyddogol, gan gynnwys  Peter Lauener - Cadeirydd Bwrdd y CITB,  Sarah Beale  - Prif weithredwr y CITB, Yr Athro Medwin Hughes DL - Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), a Chadeirydd Cyngor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a’r Hybarch Randolph Thomas.

Nododd y digwyddiad hefyd lansiad Map Llwybr Sgiliau Adeiladu ac Arloesi  i Gymru. Cynhyrchwyd y map llwybr i amlygu’r angen am strategaeth integredig i ddatblygu’r gweithlu ar gyfer y sector dros y degawd nesaf. 

Mae gan CWIC fodel darparu cydnabyddedig sy’n cynnwys prif ganolfan a lloerennau ledled Cymru ac o’r herwydd, mae mewn sefyllfa ddelfrydol i oruchwylio camau i gyflawni’r strategaeth hon mewn cydweithrediad â CITB a’r Drindod Dewi Sant.  

Yn ôl ymchwil ddiweddaraf  Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu’r CITB, dylai diwydiant Adeiladu Cymru dyfu’n gynt nag yn unrhyw ran arall o’r DU,  - gan greu dros 12,000 o swyddi newydd yn y diwydiant erbyn 2022. Bydd y ganolfan newydd, ynghyd â’i phartneriaid,  yn helpu i ddiwallu’r  anghenion sgiliau ar gyfer prosiectau’r dyfodol gan gynnwys Metro De Cymru, Wylfa Newydd a’r prif weithgarwch adeiladu a fydd yn dilyn, bargeinion rhanbarthol, dinesig a rhai ar gyfer twf, ledled Cymru.

Fis diwethaf, lansiwyd dwy raglen Prentisiaeth Uwch newydd mewn Rheoli Adeiladu a Mesur Meintiau er mwyn bodloni’r twf mewn adeiladu yng Nghymru.

Mae’r Brifysgol yn gweithio’n uniongyrchol gyda phartneriaid yn y diwydiant ac mewn cydweithrediad â’r  Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB), Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru 

(CWIC) a Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) er mwyn cyflwyno’r rhaglenni hyn  yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg.  

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk