Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant i chwarae rôl flaenllaw wrth hyrwyddo amrywiaeth


07.03.2018

Mae Coleg Celf, Ffilm a Rhaglenni Teledu Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn chwarae rôl arweiniol wrth helpu i gynyddu niferoedd y grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli o flaen a’r tu ôl i’r camera trwy ei Faniffesto Amrywiaeth.

O’r mis hwn ymlaen, rhaid i'r holl gynyrchiadau myfyrwyr ddangos yn glir eu bod wedi gweithio i gynyddu nifer y grwpiau a dangynrychiolir mewn dau neu dri o’r meysydd canlynol:

  • Y stori – themâu, cynnwys, cymeriadau’r ffilm
  • Demograffeg – creu ac ennyn diddordeb amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd
  • Personél – lleoliad mewn rolau creadigol a thechnegol gydol cylch oes y cynhyrchiad (cyn/cynhyrchiad/ar ôl)

Meddai’r Cyfarwyddwr Rhaglen MArts a BA Ffilm a Theledu yn Y Drindod Dewi Sant, Timi O’Neill:” Bydd y dull moesegol ddwys ac ymgysylltiol hwn yn sicrhau bod y cwrs mewn lle blaenllaw wrth helpu i lunio agenda ‘Respect’ newydd ym myd ffilm ac un lle caiff ein myfyrwyr eu cyflwyno i'r syniadau hyn yn gynt yn eu gyrfaoedd ac o’r herwydd byddan nhw mewn gwell sefyllfa i wasanaethu anghenion diwydiant sy’n newid ymhell i’r dyfodol."  

Ychwanegodd Timi: "Nod unrhyw gwrs ffilm a theledu yw nid yn unig cynhyrchu myfyrwyr sy’n gallu trosi’n hawdd iawn i fyd gwaith ond hefyd myfyrwyr sy’n gallu adrodd y straeon gorau. Yn ein profiad ni, y ffordd orau o wneud hyn yw gwneud iddyn nhw edych allan y tu hwnt i’w profiadau uniongyrchol er mwyn chwilio am ffyrdd newydd o weld. Dyma nod y Maniffesto Amrywiaeth, ac rydyn ni eisoes wedi gweld ei effaith ar nifer o ffilmiau blwyddyn olaf eleni."

Mae’r symudiad yn dilyn llwyddiant Gŵyl Ffilmiau Creadigol Copper Coast 2018 Y Drindod Dewi Sant, a dderbyniodd 3,000 o gynigion o bedwar ban byd. A’r ŵyl wedi ei chynnal ynghanol Abertawe a Choleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn gartref iddi, canolbwyntiodd gwobrau eleni ar thema amrywiaeth a nifer o’r ffilmiau a gyflwynwyd yn adlewyrchu ofnau a phryderon nad ydynt yn cael sylw bob tro yn y wasg prif ffrwd.

O ganlyniad, yn dilyn adolygiad o ble mae’r sector Ffilm a Theledu arni o ran trafodaethau allanol a mewnol ynghylch ei ddyfodol, mae rhaglen Celf, Ffilm a Theledu Y Drindod Dewi Sant/Coleg Celf Abertawe wedi penderfynu chwarae rôl flaenllaw wrth helpu i gynyddu niferoedd y grwpiau a dangynrychiolir o flaen y  camera a’r tu ôl i’r camera.

Mor ddiweddar â mis Medi 2017, ysgrifennodd OFCOM: “Mae ein diwydiant darlledu yn ganolog i dirwedd ddiwylliannol y DU, ei chymdeithas a‘i heconomi greadigol. Mae gan y teledu’r gallu i lunio a chynrychioli ein hunaniaethau a’n gwerthoedd.” Gan ei bod hi felly, maen nhw’n awgrymu y dylai darlledwyr hyrwyddo camau i fynnu bod annog amrywiaeth, ac ymrwymiad wrth weithlu hollol gynhwysol, ac yn rhan annatod o sefydliadau.”

Meddai Timi: “Yma oddi mewn i Ysgol Ffilmiau’r Drindod Dewi Sant/Ysgol Celf Abertawe, rydyn ni wedi gwrando ar OFCOM, BAFTA ac arweinwyr eraill yn y  diwydiant ac wedi canolbwyntio ar greu’r strwythurau a’r camau sy’n gwella cyfleoedd cyfartal i grwpiau a dangynrychiolir. Anelir y gweithredoedd hyn at helpu’r diwydiannau Ffilm a Theledu i ddod yn hollol gynhwysol.

“Mae hon yn her enfawr ac er mwyn sicrhau ein bod ni yn ei goresgyn hi ac yn cyrraedd y nod yn llwyddiannus, rydyn ni wedi penderfynu gwneud newidiadau trwyadl yn y modd rydyn ni’n gweithio.”

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk