Creu Coron Eisteddfod yr Urdd


10.05.2018

Neithiwr, fe gyhoeddwyd mai Daniel Cuthbertson o Abertawe sydd wedi creu coron Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed eleni.

Coron Eisteddfod yr Urdd

Mae Dan, sy’n ddylunydd yng Nghanolfan Arloesi Cerebra - partneriaeth rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a'r elusen plant, Cerebra –  wedi creu’r goron yn y gweithdai amrywiol o fewn adeilad yr Alex yn Abertawe.

Disgyblion Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt sydd wedi dylunio’r goron gan gymryd eu hysbrydoliaeth o’u cynefin.  Wedi i’r disgyblion gytuno ar y dyluniad terfynol, cafodd ei ddanfon at Dan ac fe gafodd yntau wyth wythnos i greu'r goron gorffenedig.

Daeth y cais i Dan greu coron eleni drwy law ei chwaer, Sarah Cuthbertson, sy’n athrawes yn adran Dechnoleg yr Ysgol.  Roedd Dan wrth ei fodd yn cael y cyfle i greu’r goron ac i gydweithio gyda disgyblion talentog ardal yr Eisteddfod.

Gan ddefnuyddio deunyddiadu natural - pres, copr, arian a derw - aeth Dan ati i ddod â’r dyluniad yn fyw a chreu’r goron hardd a fydd yn cael ei rhoi i enillydd cystadleuaeth y goron yn Eisteddfod yr Urdd eleni ar ddydd Gwener, Mehefin 1af.

“Mae wedi bod yn anrhydedd i mi greu coron Eisteddfod yr Urdd eleni,” meddai Dan sy’n byw yn Abertawe.

“Roedd hefyd yn fraint i mi gael gwireddu dyluniad a chysyniad disgyblion Ysgol Llanfair ym Muallt.  Fe wnaeth eu dyluniad fy herio i weithio gyda deunyddiau newydd a’m hysgogi i ddefnyddio technegau newydd hefyd.  Mae’n hyfryd nawr gweld y goron yn orffenedig ac edrychaf ymlaen at ei gweld yn cael ei rhoi i enillydd cystadleuaeth y goron yn ystod seremoni’r coroni yn yr Eisteddfod."

Mae Dan wedi gweithio i Ganolfan Arloesi Cerebra o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ers dros chwe blynedd bellach.  Fel cyn-fyfyriwr Dylunio Cynnyrch yn Y Drindod Dewi Sant, mae Dan wrth ei fodd yn defnyddio’i sgiliau i greu cyfarpar ar gyfer plant gyda chyflyrau niwrolegol.

“Rwy’n ddiolchgar iawn i elusen Cerebra am roi’r cyfle i mi gael fy rhyddhau o’m gwaith bob dydd er mwyn creu coron Eisteddfod yr Urdd eleni.  Hoffwn hefyd ddiolch i’r Brifysgol am ei chefnogaeth ac am gael y cyfle i ddefnyddio’r holl offer gwych sydd gyda ni yn y gweithdai yn adeilad yr Alex yn Abertawe.

“Mae wedi bod yn bleser mawr cael cydweithio gyda chriw o ddisgyblion brwdfrydig a chael y cyfle i ddod â’u dyluniad hardd yn fyw,” ychwanega.

Cynhelir Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 ar faes Sioe Amaethyddol Cymru yn Llanelwedd, 28 Mai - 2 Mehefin.  Cynhelir y coroni ar ddydd Gwener, 1 Mehefin.

Am wybodaeth bellach ynglyn â Cahnolfan Arloesi Cerebra, ewch i  www.cerebra.org.uk

Am wybodaeth bellach ynglyn â chyrsiau Dylunio Cynnyrch y brifysgol, ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfadran-celf-a-dylunio/dylunio-cynnyrch/

Coron Eisteddfod yr Urdd

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk