Cwrs unigryw yn cynnig cyfleoedd i gymunedau ddatblygu sgiliau ar gyfer y gweithle


24.10.2018

Mae cwrs unigryw a gynigir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn estyn i mewn i gymunedau ar draws de Cymru i helpu pobl i gael y sgiliau y mae eu hangen ar gyflogwyr.

YMCA Plas

Lansiwyd y Dystysgrif Addysg Uwch: Sgiliau ar gyfer y Gweithle yn y Brifysgol yn 2012 fel rhaglen hyblyg a gynigir gyda’r hwyr ac ar y penwythnosau er mwyn galluogi myfyrwyr i gydbwyso eu hymrwymiadau o ran gwaith a theulu, a gallu astudio ar gyfer cymhwyster prifysgol ar yr un pryd.   

Fe’i datblygwyd i roi i fyfyrwyr yr offer i gymhwyso’u sgiliau trosglwyddadwy personol er mwyn gwella eu perfformiad yn y gweithle a’u rhagolygon o ran cyflogaeth ac ar yr un pryd ddatblygu eu hyder er mwyn rhagweld problemau a dod o hyd i atebion, ac er mwyn gweithio’n annibynnol a chyda phobl eraill ar bob lefel yn y gweithle.   Gall cwblhau rhaglen y dystysgrif yn llwyddiannus arwain at y rhaglen radd: 'Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle’.  

Mae’r galw am y rhaglen wedi cynyddu’n sylweddol ers hynny ac mae’i phoblogrwydd wedi sbarduno’r Brifysgol i ehangu’i darpariaeth allgymorth mewn partneriaeth â sefydliadau cymunedol megis yr YMCA.

Dechreuodd y rhaglen yn YMCA Plasnewydd ar Heol y Ddinas yng Nghaerdydd, a bellach mae wedi cael ei hymestyn hefyd i ganolfan yr YMCA yng Nghasnewydd gyda’r garfan gyntaf yn cofrestru ar 9 Hydref.

Meddai Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth:  “Mae’r rhaglen yma yn cefnogi cenhadaeth y Brifysgol am ei bod yn ymwneud â gweithio ar y cyd â phartneriaid er mwyn galluogi myfyrwyr o bob cefndir i gyrraedd eu potensial.   Nid yw astudio ar gampysau prifysgol traddodiadol yn addas i bawb, yn enwedig oedolion sy'n dychwelyd i addysg neu bobl y mae’n well ganddyn nhw astudio yn eu cymuned leol lle maen nhw’n teimlo’n fwy cyfforddus.

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddod o hyd i gynifer o gyfleoedd i fyfyrwyr astudio, mewn cynifer o ffyrdd â phosibl.   O ddarpariaeth draddodiadol ar y campws i ddysgu ar-lein a dysgu cyfunol ond hefyd drwy ddarpariaeth allgymorth yn y gymuned.   Mae’r rhaglen Sgiliau ar gyfer y Gweithle yn cynnig cyfle i fyfyrwyr aeddfed ar y cyfan nad oes ganddyn nhw o reidrwydd y cymwysterau traddodiadol o’u cyfnod yn yr ysgol, i astudio cwrs prifysgol.  Mae’n bosibl eu bod yn llwyddiannus iawn yn eu bywyd ond mae’n fater o dapio’r potensial hwnnw a’u galluogi i arddangos y sgiliau hynny mewn cyd-destun academaidd”.  

Kirsty Mitchell

Meddai Kirsty Mitchell, myfyrwraig a gychwynnodd ei hastudiaethau yn YMCA Plasnewydd fis Ionawr diwethaf:  “Roedd bob amser arnaf i eisiau mynd i mewn i Addysg Uwch ond oherwydd fy mhroblemau iechyd collais i lawer o amser yn y coleg pan oeddwn i’n iau.   Ond pan soniodd fy ffrind ei bod hi’n gwneud y cwrs yma, meddyliais i y byddwn i’n edrych i mewn iddo a phan glywais i am y cyllid a’r holl gefnogaeth y byddwn i’n ei chael oherwydd fy iechyd a’i fod yn cael ei gynnal yn agos ataf i, meddyliais i, iawn awn ni amdani!

“Mae fy hyder i wedi gwella gymaint.  Mae’n neis nawr fy mod i’n gallu cystadlu gyda fy mab pryd mae’n dod i wneud pethau ar y cyfrifiadur oherwydd fel arfer mae e’n wych ond rydw i’n gallu dweud fy mod i wedi dysgu hyn yr wythnos yma!  Roeddwn i eisiau gallu dangos er bod gennych chi anabledd, does dim rhaid iddo fe eich atal chi.   Doeddwn i byth yn meddwl y byddwn i’n gallu ei wneud e ond rydw i’n gwneud yn dda iawn ac yn ei fwynhau e’n fawr.  I fi, oherwydd fy mhroblemau iechyd, mae’n rhaid iddo fod yn hygyrch.   Mae’n hawdd i mi ei gyrraedd; dydw i ddim ar gampws mawr lle byddai rhaid i mi gerdded o’r ddarlith yma i ddarlith arall, mae i gyd mewn un adeilad bach felly mae wedi gwneud fy mywyd i gymaint yn haws; mae wedi ei gwneud hi'n bosibl.   Yn hytrach na mynd i gampws mawr a fyddai’n amhosibl i mi oherwydd byddwn i wedi blino’n lân erbyn i mi gyrraedd fy narlith, felly mae bod yn y lleoliad hwn wedi bod yn wych.

Meddai Gareth Williams, Rheolwr YMCA Plasnewydd “Rydym ni’n fwy na hapus bod y Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda ni i ddarparu dysgu yn y gymuned drwy ein canolfan newydd yng Nghaerdydd.   Mae ein partneriaeth yn gadarnhaol iawn yn yr ystyr ei bod yn rhan o ystod ehangach o bartneriaethau â darparwyr dysgu sy’n gwasanaethu’r gymuned ac mae’n darparu cyfleoedd i bobl o’r ardal astudio a gweithio yn y gymuned.”

Mohammad Sahed

Dechreuodd Mohammad Sahed ar y cwrs ym mis Ionawr hefyd a meddai: “Dechreuodd popeth pan adawais i’r ysgol. Ces i gyfle i fynd i'r Brifysgol ond wnes i ddim oherwydd es i i mewn i fusnes y teulu, ac rydw i wedi rhedeg hwnnw am nifer o flynyddoedd.  Yn ddiweddar gwerthais i fusnes y teulu ac felly meddyliais i beth dylwn i ei wneud nesaf ac mai mynd yn ôl i’r brifysgol fyddai’r cam rhesymegol nesaf i’w gymryd.  Ond ar ôl edrych o gwmpas des i ar draws y cwrs yma a meddwl ei fod yn berffaith.  Mae’n ffitio o gwmpas fy amser gyda’r teulu, fy mywyd personol a gallai’r cwrs fod yn sbardun i fynd i lefel bellach mewn addysg.

Mae’r sgiliau rydw i wedi’u datblygu’n cynnwys sgiliau cyflwyno.  Rydw i’n mynd yn nerfus o flaen pobl ond rydyn ni wedi gwneud nifer o gyflwyniadau nawr ac rydw i’n mynd ychydig yn fwy hyderus bob tro. Mae’n debyg fy mod i wedi gwneud yn dda iawn y tro diwethaf, wedi gwneud strocen!  Rydych chi’n dysgu am theorïau yn ymwneud â dysgu; ac wrth ddysgu am y theorïau hyn mae’n eich helpu chi i ddeall ychydig yn fwy ac mae’n eich helpu chi yn eich addysg.

Rydw i’n meddwl ei fod yn gyfeillgar iawn.  Pan glywais i am y cwrs, roeddwn i’n meddwl y byddai fe mewn prifysgol fawr ac efallai y byddai’n codi ofn braidd; ond mae’r lleoliad yn wych, mae ef rownd y gornel o fy nhŷ i, rydw i’n gallu cerdded yma ac rydw i gyda un neu ddau o bobl roeddwn i’n eu ‘nabod yn barod.  Mae'r athrawon yn wych ac mae awyrgylch cyfeillgar neis yn yr ystafell ddosbarth".

Rezaul Choudhury

Meddai Rezaul Choudhury:  “Pan orffennais i'r ysgol dechreuais i gwrs BTEC Diploma Cenedlaethol mewn Busnes a Chyllid yn y coleg.   Gwnes i'r flwyddyn gyntaf ond oherwydd problemau yn fy nheulu roedd rhaid i mi adael y coleg, felly dechreuais i ymwneud â gwahanol fusnesau.   Yn ddiweddar, rydw i wedi dod yn rhiant sengl ac ar yr un pryd roeddwn i’n meddwl bod rhywbeth wastad wedi bod ar goll y tu fewn i mi ac rydw i wedi teimlo y gallaf i wneud mwy mewn bywyd.   Roedd hi bob amser yn fy meddwl i astudio ymhellach.  Soniodd ffrind am y Drindod Dewi Sant yn cynnig y cwrs yma ac edrychais i mewn iddo a'r cyllid sydd ar gael, a’r peth pwysicaf i mi yw fy mod i’n gallu ei reoli o gwmpas fy ffordd o fyw.   

Mae’r cwrs yn cynnig sgiliau ar gyfer y gweithle sy’n bwysig iawn ac rydw i’n gallu mynd i mewn i unrhyw faes a’u defnyddio - cyfathrebu, rheoli, ysgrifennu traethodau, llyfryddiaeth, defnyddio meddalwedd a sgiliau digidol - a meddyliais i os gallaf i ddatblygu hynny i gyd gallaf i fynd hyd yn oed ymhellach yn fy mywyd a mynd ymlaen i’r cam nesaf.  Rwy’n bwriadau gwneud y cwrs gradd os aiff pethau’n dda”.

Meddai Andrew Templeton, Prif Weithredwr Grŵp YMCA Caerdydd a Chasnewydd:  “Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am nifer o flynyddoedd ac rydw i’n falch iawn bod ein cydweithio wedi cynyddu dros y cyfnod hwnnw a’n bod ni bellach yn cyflwyno’n rhanbarthol yng Nghaerdydd a Chasnewydd.  Mae'r cydweithio yma’n wych am ei fod yn dod â myfyrwyr newydd i mewn i’n canolfannau ac rydym ni’n ymgysylltu â dysgwyr newydd mewn lleoliad cymunedol sy’n ardderchog i’r Brifysgol ac i’r YMCA, oherwydd o’r fan yna cawn ni ddefnyddwyr yn dod i mewn i’n canolfan ac yn gallu gweld yr amrywiaeth ehangach o weithgareddau sydd gennym ni nid yn unig i bobl ifanc ond i’r gymuned yn gyffredinol.   Gobeithio y bydd ein cydweithio yn parhau i fynd o nerth i nerth”.

Mae Dr Maggie Inman, Pennaeth yr Ysgol Fusnes yn cadarnhau hyn:  “Mae’r rhaglen yn cael ei haddysgu gan ddarlithwyr sydd i gyd wedi cael profiad mewn diwydiant ac mae llawer ohonyn nhw wedi cael eu cymwysterau addysg uwch fel dysgwyr aeddfed. Mae hyn yn golygu eu bod nhw’n deall yr heriau y mae’u myfyrwyr yn eu hwynebu ac felly maen nhw’n gefnogol iawn i’w myfyrwyr.  Mae’r Ysgol Fusnes yn ymfalchïo’n fawr bod y rhaglen Sgiliau yn y Gweithle yn enghraifft ragorol o'r modd y mae’r Drindod Dewi Sant yn parhau i gyflawni’i chenhadaeth i drawsnewid addysg, trawsnewid bywydau.

Meddai Glenn Behenna, Cyfarwyddwr Rhaglen y rhaglenni Sgiliau ar gyfer y Gweithle, sy’n cynnwys y radd BA Sgiliau Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer y Gweithle: “Mae’r rhaglen hon yn newid bywydau y cyfranogwyr llwyddiannus.  Mae llawer o’n myfyrwyr a’n graddedigion wedi cyflawni cynnydd sylweddol o ran eu gyrfa yn ystod eu hastudiaethau gyda ni ac ar ôl graddio.   Mae ein myfyrwyr a’n graddedigion yn dweud wrthym ni fod yr hyder cynyddol maen nhw’n ei ddatblygu ar hyd y rhaglen, ynghyd â'r sgiliau â ffocws ar y gweithle, wedi rhoi’r gallu iddyn nhw fynd am gyfleoedd o ran gyrfa na fydden nhw wedi’u hystyried heb y sgiliau a'r hyder a gafwyd drwy’r rhaglen.  Mae’r cyfle i astudio mewn lleoliad cyfleus yn atynfa enfawr i’n myfyrwyr, y mae llawer ohonyn nhw'n cydbwyso gwaith â theulu ac astudio gyda ni.  Mae’n wych gweld pobl yn newid yn gadarnhaol yn ystod y rhaglen hon ac mae’n golygu gymaint iddyn nhw ymhob rhan o’u bywyd.”