Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg y Drindod Dewi Sant yn cynnal digwyddiad Merched mewn Stem mewn partneriaeth â Cyber Girls First


15.05.2018

Cynhaliodd Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg y Drindod Dewi Sant, mewn partneriaeth  â Cyber Girls First, Ddiwrnod “Cyber Girls First” am y tro cyntaf ar gampws y brifysgol ym Mount Pleasant.

Croesawodd yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol  o fewn y Gyfadran ddisgyblion o Ysgol Bryn Tawe, Ysgol Maesydderwen, Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, Ysgol Gyfun Birchgrove, Ysgol Gymunedol Aberdâr, Ysgol Gyfun Treforys ac Ysgol Gyfun Penyrheol.

Cafodd y myfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn gweithdai yn y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg, gan arddangos yr amrywiol feysydd o fewn TG a Chyfrifiadura ac amlygu’r cyfleoedd gyrfaol.  Yn ogystal roedd y digwyddiad yn cynnwys sgwrs ryngweithiol gan Robert Dowell. Treuliodd Robert 20 mlynedd yn y diwydiant TG, cyn ymuno â’r National Museum of Computing yn 2011 i ddod yn dywysydd ar gyfer y teithiau cyhoeddus  ac addysgol. Dros y pedair blynedd ddiwethaf mae wedi darllen yn helaeth am hanes cyfrifiadura i ennill gwybodaeth a dealltwriaeth eang am y diwydiant cyfrifiadura, ddoe a heddiw. 

Meddai Kapilan Radhakrishnan o’r Drindod Dewi Sant: "Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadura yw un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf ac mae’n creu nifer o gyfleoedd cyffrous. Mae’r diwydiant TG yn y Deyrnas Unedig yn wynebu prinder mawr o raddedigion a gweithwyr medrus. Mae bwlch mawr rhwng y rhywiau mewn swyddi technegol ar hyn o bryd ac mae'r Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i weithio gydag ysgolion, sefydliadau addysg bellach a diwydiannau i fynd i'r afael â’r bwlch hwnnw. Mae’r Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yn cynnal diwrnodau ymweld yn rheolaidd ar gyfer merched oed ysgol uwchradd i ddangos amrywiol feysydd o fewn TG ac amlygu cyfleoedd gyrfa o fewn y maes.”

Am y tair blynedd ddiwethaf mae’r Ysgol wedi bod yn rhedeg diwrnod “Merched mewn TG”, diwrnod blasu wedi’i deilwra ar gyfer merched oed ysgol uwchradd. Ariennir y prosiect gan bwyllgor y Brifysgol ar Ehangu Mynediad ac Ymgysylltu â’r Gymuned.  Mae dros 700 o ddisgyblion o ysgolion ar draws de Cymru wedi ymweld â’r Drindod Dewi Sant i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau yn y maes Cyfrifiadura. 

Meddai Pat Ryan o Cyber Girls First: “Pan ddechreuais i CYBER GIRLS FIRST yn 2016, y nod oedd cyflwyno rhagor o ferched i gyfleoedd a gyrfaoedd ym maes Codio a Seiberddiogelwch.  Rydym wedi cynnal rhai diwrnodau arbennig ar draws y wlad, gan gynnwys un yn rhif 10 Downing Street, ond a siarad fel rhywun gafodd ei geni, ei magu a’i haddysgu yng Nghaerdydd, rydw i wedi fy mhlesio â’r modd mae merched yng Nghymru yn bachu ar y cyfleoedd sydd ar gael.  Ym mhob digwyddiad a gynhelir gennym, rydym yn cael rhagor o syniadau ar sut y gallwn annog merched i feysydd STEM, a gallaf ddweud bod y digwyddiad diweddar yn y Drindod Dewi Sant, lle cyflwynodd CISCO ddiogelwch ar-lein yn rhan o’r diwrnod, wedi bod yn  agoriad llygad.  Dywed yr athrawon wrthyf bod y merched yn dangos i’w cymheiriaid sut i sicrhau na ellir hacio eu cyfrineiriau.  Mae hyn yn gam mawr ymlaen.  Rhoddwyd gorchudd i bob merch ar gyfer eu gwe-gamerâu a phwysleisiwyd y pwysigrwydd o’u cadw wedi’u  gorchuddio.  Rydym yn gobeithio cynnal digwyddiad arall yn y Drindod Dewi Sant yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf."

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk