Cyfieithwyr yn graddio â chymhwyster arloesol


03.07.2018

Heddiw, graddiodd tri o gyfieithwyr Cyngor Sir Caerfyrddin o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant â chymhwyster mewn cyfieithu ar y pryd, yr unig gymhwyster o’i fath. Bydd Llinos Jones, Ceri Darcy a Rhidian Jones ill tri yn derbyn y Dystysgrif Ôl-raddedig a hynny yn dilyn cefnogaeth gan y Cyngor Sir.

Cyfieithu ar y pryd

Gweithreda’r cwrs unigryw ac arloesol hwn, a ddarperir gan arbenigwyr a darlithwyr y Brifysgol, fel sylfaen gadarn i’r myfyrwyr lwyddo mewn maes sy’n angenrheidiol i gyrff cyhoeddus yn unol â gofynion Safonau’r Iaith Gymraeg. Cynigir y cyfle i fireinio’r sgiliau creiddiol ac i dderbyn profiadau euraid yn y gweithle fel rhan o’r cymhwyster hwn, a hynny i fyfyrwyr llawn amser neu ran amser. 

Datblygwyd y cymhwyster mewn partneriaeth â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru a hwn yw’r unig gymhwyster o’r fath a gydnabyddir gan y mudiad. Bydd y cwrs o werth aruthrol i’r tri wrth iddynt ddychwelyd i’w gwaith â’r Cyngor Sir yn dilyn eu hastudiaethau. 

Dywedodd Lynwen Davies,tiwtor ar y cwrs: “Dyma gymhwyster lle mae darpar gyfieithwyr ar y pryd, sydd ag ychydig neu ddim profiad o gwbl o’r grefft, wedi datblygu eu sgiliau gan ennill cymhwyster a hefyd wedi mynd i’r proffesiwn ac ennill dyrchafiad o ganlyniad. Cwrs ymarferol ydyw ar y cyfan sy’n canolbwyntio’n bennaf ar ymarfer a meithrin y sgiliau angenrheidiol a gellir dilyn y cwrs ar y cyd â gweithio.”

Ategodd Rhidian Jones, un o’r cyfieithwyr a fydd yn derbyn y cymhwyster:  “Roedd y tri ohonom wedi gwneud rhywfaint o gyfieithu ar y pryd o’r blaen ac wedi sylweddoli cymaint o her yw’r dasg, felly roedd hi’n braf cael edrych yn fanylach ar egwyddorion y grefft a chael cyfle i ymarfer dan arweiniad cyfieithydd profiadol. Cawson ni gyfleoedd i ymarfer yn ystod ein gwersi a hefyd mewn cyfarfodydd gyda'r nos a chyfarfodydd yn Siambr Cyngor Sir Caerfyrddin. Y gobaith yw gwneud rhagor o gyfieithu ar y pryd yn ein gwaith bob dydd a thrwy hynny bod y cwrs yn agor drysau newydd i ni yn broffesiynol.”

Bydd y Brifysgol yn cynnal digwyddiad ddydd Llun Gorffennaf y 23ain ar ei stondin ar Faes y Sioe yn Llanelwedd ac anogir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cymhwyster Cyfieithu ar y Pryd neu’r cymhwyster is-deitlo i alw heibio.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor ac Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am Farchnata a’r Cyfryngau: “Rwyf am longyfarch yr adran gyfan am fod yn rhan annatod o waith dyddiol Cyngor Sir Caerfyrddin, sy’n sicrhau ein bod yn cyfathrebu’n effeithiol yn yr iaith a ddewisir gan ein haelodau, ein trigolion a’n rhanddeiliaid. Da iawn chi!”