Cyhoeddi cyfrol newydd er clod i Academydd o’r Drindod Dewi Sant


21.05.2018

Daeth staff a myfyrwyr y Drindod Dewi Sant at ei gilydd ar gampws Llambed yn ddiweddar i ddathlu gyrfa Dr William Marx a chyhoeddiad cyfrol newydd er clod iddo yn dwyn y teitl Editing and Interpretation of Middle English Texts: Essays in Honour of William Marx, a olygwyd gan Dr Margaret Connolly a’r Athro Raluca Radulescu.

William Marx 1

Mae Dr William Marx wedi bod yn darlithio yn y Brifysgol er 1979 ac mae wedi gwneud cyfraniad pwysig i bob agwedd ar fywyd y Brifysgol.  Ac yntau’n gyn Bennaeth Saesneg a Chyd Olygydd Cyffredinol ar Trivium, mae William wedi cyhoeddi nifer o olygiadau ysgolheigaidd o destunau Saesneg Canol ac ar hyn o bryd mae’n chwarae rhan allweddol yn Gyd Olygydd Cyffredinol y gyfres nodedig Middle English Texts.  Mae William yn Gymrawd etholedig o’r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru, ac yn aelod o Gyngor y Gymdeithas Testunau Saesneg Cynnar  a Chymdeithas y Llyfrau Cynnar.

Yn ystod y digwyddiad arbennig hwn bu’r Athro Jane Cartwright yn sôn am gyfraniad pwysig a dylanwad Dr William Marx yn y Drindod Dewi Sant.  Meddai:

“O gofio cyfraniad sylweddol William i ddadlennu, golygu a dadansoddi testunau Saesneg Canol, mae’n arbennig o addas bod y gyfrol o draethodau, a luniwyd gan y cwmni cyhoeddi Brepols o wlad Belg, yn gyfrol sy’n dwyn y teitl Editing and Interpretation of Middle English Texts.  Mae’r gyfrol, a olygwyd yn gampus gan Margaret Connolly (o Brifysgol St Andrews) a’r Athro Raluca Radulescu (o Brifysgol Bangor), yn cynnwys pymtheg o draethodau ar destunau a chroniclau crefyddol – dau o brif ddiddordebau William – ac mae’n trafod amrywiaeth o faterion yn ymwneud â phrosesau golygu a dehongli testunau canoloesol.

Gan gwmpasu amrywiaeth o destunau o Piers Plowman i weddïau, rhyddiaith a barddoniaeth mewn Saesneg Canol, mae’r gyfrol yn ystyried materion megis atalnodi canoloesol, rhuddelliad, delio â darlleniadau amrywiol, cyfieithu, addasu a throsglwyddo testunau canoloesol, ac mae’n amlygu’r materion dehongli  niferus ac amrywiol sy’n wynebu golygydd testunau Saesneg Canol. Mae’r gyfrol yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o holl gyhoeddiadau William.

Mae William, credwch neu beidio, wedi bod yn darlithio yn Llambed er 1979 ac ers hynny mae William wedi gwneud cyfraniad pwysig i bob agwedd ar fywyd y Brifysgol ac wedi darlithio ar lu o gyrsiau gwahanol.  Mae William yn uchel ei barch nid yn unig ymhlith ei gydweithwyr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ond hefyd ymhlith ei fyfyrwyr cyfredol yn ogystal â chenedlaethau o’i gyn-fyfyrwyr.”

William Marx 2

Dros y blynyddoedd mae Dr William Marx wedi cyfrannu at nifer o fodylau a rhaglenni gwahanol ac mae myfyrwyr di-rif yn y Brifysgol wedi elwa o’i arbenigedd. Gwnaeth nifer o’r myfyrwyr dalu teyrnged i William ar y noson am ei gymorth a’i arweiniad.   Meddai Eleanor Watson, sy’n fyfyriwr BA blwyddyn 3 yn y Drindod Dewi Sant:

“William yw’r math o academydd y dylai pawb geisio ei efelychu. Mae’n trin pob un o’i fyfyrwyr fel rhai cydradd ac eto mae bob amser yn barod i gynnig cymorth a gwybodaeth pan fo angen, nid yw’r un dasg yn rhy fach iddo. Fel un o’i fyfyrwyr, rwy’n gwybod ei fod e wir eisiau’r gorau i’w fyfyrwyr a’i fod yn dymuno dim byd ond llwyddiant iddynt!”

Meddai Rhian Rees, sydd ar hyn o bryd yn astudio MA mewn Astudiaethau Canoloesol:

“Mae arddull addysgu William yn ddiymhongar a hunanfychanol, ac mae’n  berson gwylaidd iawn er gwaethaf ei holl ddysg. Mae ei frwdfrydedd am ei bwnc yn gwbl amlwg, ac mae bob amser yn galonogol ac yn gefnogol. Rhywsut, yn ei gwmni ef, mae egin syniadau petrus yn dod yn fyw ac yn blodeuo!”

Meddai Aaron Tripp, cyn fyfyriwr PhD yn y Drindod Dewi Sant:

“Rwy’n eithriadol o ddiolchgar am yr arweiniad a gefais gan Dr Marx yn ystod fy nghyfnod yn y Drindod Dewi Sant. Roedd ei graffter yn ogystal â’i anogaeth cyson yn hanfodol i’m llwyddiant. Roedd ei ddyfnder ysgolheigaidd a’i arweiniad pwrpasol yn amhrisiadwy, ond rhoddodd fwy na hynny – rhoddodd ofal a sylw gwir fentor a ffrind.”

Ychwanegol Paul Watkins (M Phil):

“Ers blynyddoedd lawer rydw i wedi ystyried William nid yn unig yn athro a goruchwyliwr ysbrydoledig, ond hefyd yn ffrind addfwyn ei natur, â chalon fawr a deallusrwydd diymhongar – cystal â neb.”  

Mae rhagor o fanylion am y gyfrol newydd, English and Interpretation of Middle English Texts: Essays in Honour of William Marx, ar gael ar wefan Brepols Publishers: http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503568478-1

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663