Cynhadledd Nexus Cymru 2018


27.04.2018

Cynhadledd Nexus Cymru yw’r gynhadledd ddysgu ac addysgu flynyddol a gynhelir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac fe’i cynhelir 3 - 5 Mai 2018 yng Nghanolfan Dylan Thomas yn Abertawe.

Cadeirydd y gynhadledd fydd yr Athro Simon Haslett, Pro Is-Ganghellor â chyfrifoldeb am weithgareddau cyfoethogi a rhyngwladol.  Meddai: “Dyma drydedd Gynhadledd NEXUS Cymru i’w chynnal gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac rwy’n llawn cyffro fy mod i’n ei chadeirio unwaith eto.  Er mai’r Drindod Dewi Sant sy’n trefnu’r gynhadledd, mae’n agored i’r holl staff a myfyrwyr addysg uwch o bob rhan o Gymru a thu hwnt ac mae'n cynnig cyfle i ledaenu syniadau a rhwydweithio â chydweithwyr.  Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at groesawu cydweithwyr i Abertawe ar gyfer digwyddiad blynyddol y mae mawr disgwyl amdano bellach”.

Mae’r gynhadledd yn darparu platfform cyffrous i ddatblygu ymhellach y cysylltiadau rhwng ymchwil, arfer proffesiynol ac addysgu mewn Addysg Uwch.  Diffinnir y cysylltiadau rhwng ymchwil ac addysgu'n eang i gynnwys ysgolheictod dysgu ac addysgu, addysgu’n seiliedig ar ymchwil, cyfoethogi profiadau myfyrwyr, a rhoi sylw i ymchwil myfyrwyr.  Yn ogystal â darparu fforwm ar gyfer ymchwil ac ysgolheictod yn y maes hwn, mae hefyd yn darparu cyfle am ddatblygiad proffesiynol drwy roi ffocws i ddatblygiad proffesiynol ar themâu cyfoethogi a gytunwyd, gan ganiatáu i staff unigol gadw'n gyfredol â datblygiadau newydd, adnewyddu sgiliau presennol a datblygu rhai newydd, ac adfyfyrio ar eu harfer proffesiynol yn gyffredinol.

Mae prif themâu eleni’n cynnwys:  

  • Ymchwil ac ysgolheictod - yn cynnwys prif anerchiad gan yr Athro Alma Harris a Dr. Michelle Jones o Brifysgol Caerfaddon: ‘Research and teaching in Higher Education – a critical examination of assumptions, perceptions and policies underpinning the two practices’. Hefyd ceir dau symposiwm â’r teitlau ‘Archwilio natur y celfyddydau er lles yng Nghymru’ a ‘Cefnogi ymchwil sy’n seiliedig ar arfer.’
  • Safbwyntiau ar fusnes ac arweinyddiaeth lle mae'n bleser mawr gennym groesawu darlithwyr gwadd o Ysgol Fasnach Llundain a Chlwb Iechyd Chelsea.
  • Safbwyntiau ar ddysgu, addysgu a chynaliadwyedd sy’n cynnwys papurau gwadd gan Brifysgol Swydd Gaerloyw a Phrifysgol Ryngwladol Malaya-Cymru, yn ogystal â gweithdy gan INSPIRE yn y Drindod Dewi Sant â’r teitl ‘Sustainable development and the well-being of future generations’.
  • Menter, Entrepreneuriaeth a Chyflogadwyedd - Diogelu Addysg rhag y Dyfodol sy'n cynnwys cyflwyniad gan yr Athro Andy Penaluna o’r Drindod Dewi Sant ar ei waith gyda’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ynghylch llunio'r ddogfen ‘Enterprise and Entrepreneurship Education: Guidance for UK Higher Education Providers’ (2018) gan yr ASA.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk