Cynnal Cynhadledd Ryng-ffydd arbennig yn y Drindod Dewi Sant


15.08.2018

Yn ddiweddar, cynhaliodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei thrydydd Symposiwm Rhyng-ffydd blynyddol, a ddaeth ag arweinwyr ffydd ac academyddion o Gymru, y Deyrnas Unedig a thu hwnt ynghyd. 

 Interfaith 2018 1

 

Thema’r gynhadledd flynyddol eleni oedd ‘Ysbrydolrwydd: Safbwyntiau Aml-ffydd a Rhyng-ffydd’.  Bu’r digwyddiad yn gyfle i ddod ag ysgolheigion ac ymarferwyr  gwahanol draddodiadau ac arferion ynghyd er mwyn trafod materion sy’n ymwneud ag ymgysylltu ar sail aml-ffydd a rhyng-ffydd, yn ogystal â themâu sy’n berthnasol i’r byd sydd ohoni, ac yn hanfodol ar gyfer cyd-fyw’n heddychol. 

Yn ystod y tridiau y cynhaliwyd y gynhadledd, rhoddodd y cyfranogwyr gyflwyniadau byrion ar y cyfraniad posibl y gallai eu traddodiadau hwy ei wneud o ran ymgysylltu a deialog rhyng-ffydd. Cafwyd hefyd gyfle i drafod rhai o’r problemau a’r heriau allweddol sy’n wynebu’r byd heddiw ac i siartio cyfeiriadau rhyng-ffydd a ffyrdd o feddwl ac arfer newydd.

Meddai Dr Angus Slater, Darlithydd mewn Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol, a hefyd un o drefnwyr y gynhadledd;

“Teimlaf fod y gynhadledd ryng-ffydd hon yn Llambed yn unigryw am sawl rheswm. Mae’n cynrychioli gwir gyd-destun Cymru, yn enwedig o ran gwaith rhyng-ffydd ac adfyfyrio diwinyddol, ac felly, mae ei chynnal hi yn y man hwn yn adlewyrchu’r gwaith yr ydym yn ei wneud yma yn y Brifysgol, nid yn unig gyda’r Eglwysi yng Nghymru, ond hefyd gyda’r gwahanol gymunedau crefyddol ledled Cymru gyfan.  

Un o’r pethau y byddaf yn ei gofio fwyaf wrth ymadael yw’r bywiogrwydd sy’n perthyn i grefydd yng Nghymru ar hyn o bryd – gydag amrywiol sefydliadau crefyddol yn ymdrechu i siarad â’i gilydd a deall ei gilydd yn well.”   

Yr Athro Wayne Morris, Pennaeth Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol a Deon Cysylltiol y Dyniaethau, Prifysgol Caerllion oedd  prif siaradwr y gynhadledd. Meddai:

“Astudiaethau a deialog rhyng-ffydd yng Nghymru oedd ein ffocws heddiw, a dyma’r tro cyntaf i ni gael cyfle i adfyfyrio’n benodol ar y cyd-destun hwn. Cafwyd trafodaeth gyfoethog ar safbwyntiau gan ystyried sut y bydd astudiaethau rhyng-ffydd yn edrych yng Nghymru yn y dyfodol, ochr yn ochr â beth y gallai’r arfer fod a beth yn union sy’n digwydd ar lawr gwlad – mae clywed gan academyddion ac ymarferwyr wedi bod yn galonogol dros ben.”

Interfaith 2018 2

Cymerodd y Parchedig Aled Edwards OBE, Prif Weithredwr Cytûn, ran mewn trafodaeth banel a edrychai’n benodol ar ‘Gyfarfodydd Rhyng-ffydd yng Nghymru’. Bu’r Parchedig Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol Cytûn, hefyd yn astudio yn y Brifysgol, ar gampws Llambed. Ychwanegodd:

“Rwyf wedi cael fy nghalonogi’n fawr – da o beth oedd dod ag academyddion ynghyd er mwyn edrych ar y sefyllfa ryng-ffydd, pwy yr ydym ni fel pobl, a beth yw’r cam nesaf o ran ein gwleidyddiaeth. Mae’n amlwg iawn bod dynameg newydd ar waith, yn enwedig mewn rhai rhannau o Gymru lle mae diwylliannau newydd a gwahanol yn dod ynghyd gan greu dynameg dinesig sy’n hollbwysig.

Mae’n hanfodol ein bod ni’n siarad â’n gilydd,  ac mae angen i’r rheini ohonom sydd wrthi’n arfer gwaith rhyng-ffydd gan ddod â chymunedau at ei gilydd feddwl weithiau a chael yr hyn yr ydym yn ei wneud wedi’i ddadansoddi gan feddyliau da er mwyn gweld ble y mae angen i ni ddatblygu’n strategol ar gyfer y dyfodol, yn enwedig mewn byd sydd, efallai oherwydd poblyddiaeth, yn tyfu’n llai goddefgar a charedig.

Mae’n teimlo’n dda i fod yn ôl yn Llambed – mae gennyf lawer o atgofion melys yma. Dyma lle y dechreuais ddysgu sut i feddwl o ddifri, ac mae’n beth da i mi ddychwelyd, bron ar ddiwedd fy ngyrfa,  i feddwl eto ac edrych i ble mae angen i mi fynd, ac efallai i gynllunio o flaen llaw mewn lleoliad newydd ac mewn ffordd newydd. Mae bob amser yn beth da i feddwl!”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663