Cysylltiad y Drindod Dewi Sant â phrosiect dysgu oedolion ‘Launch’ yn Ysgol Cil-maen yn “mynd o nerth i nerth”


01.05.2018

Mae cysylltiad a gwaith cydweithredu’r Drindod Dewi Sant â phrosiect dysgu oedolion  ‘Launch Adult Learning’ Ysgol Cil-maen yn “mynd o nerth i nerth” yn sgil cyflwyno gradd ran amser y Brifysgol, BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned, yno eleni.

Monkton t4.

Mae ‘Launch Adult Learning’ yn brosiect cyffrous wedi’i leoli yng nghymuned Cil-maen, Sir Benfro sy’n darparu hyfforddiant a chyrsiau perthnasol ar gyfer oedolion sy’n ddysgwyr.   Datblygwyd y prosiect yn y lle cyntaf gan Shelley Morris, Pennaeth Ysgol Gynradd Gymunedol Priordy Cil-maen, ym mis Medi 2012.  Ers hynny mae  partneriaethau cadarnhaol wedi’u creu ag amryw o sefydliadau a mudiadau gan gynnwys Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Ers i’r Brifysgol ddechrau cynnig ei darpariaeth radd yng nghymuned Cil-maen yn 2011, mae pobl leol wedi cael cyfle i astudio am radd Sylfaen mewn Addysg Gynhwysol a gyflwynwyd drwy waith estyn allan yn Ysgol Cil-maen.  Mae’r llwyddiant cychwynnol hwn bellach wedi arwain at gyfle i fyfyrwyr astudio am flwyddyn bellach er mwyn ennill gradd BA mewn Addysg Gynhwysol.

Yn sgil cyfraniad llwyddiannus y Drindod Dewi Sant i’r prosiect ‘Launch Adult Learning’ drwy raglen y radd BA Addysg Gynhwysol, mae’r Brifysgol bellach wedi cael cyfle i ymestyn ei darpariaeth yn yr ardal ymhellach.   Ers dechrau’r flwyddyn mae'r Drindod  Dewi Sant yn darparu cyfle i bobl leol astudio gradd BA ran amser mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned.   Un o’r rhai sydd wedi cofrestru ar y cwrs gradd rhan amser hwn yw Sue Lines sydd hefyd yn Rheolwr Prosiect ar gyfer Prosiect Ieuenctid Tanyard yng Nghil-maen.

Meddai Sue Lines, Rheolwr Prosiect ar gyfer Prosiect Ieuenctid Tanyard yng Nghil-maen: 

“Mae gallu astudio’n rhan amser am y radd BA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned wedi fy ngalluogi i barhau yn fy rôl lawn amser yn y gwaith wrth i mi ddysgu sgiliau newydd i fy helpu i wneud fy swydd yn well.   I redeg prosiect ieuenctid mae angen ymrwymiad a dealltwriaeth, ac oherwydd bod fy nghefndir yn hollol wahanol, mae’r cwrs BA yn fy ngalluogi i feithrin sgiliau newydd a chefnogi staff, gwirfoddolwyr a phobl ifanc lawer yn well. 

Mae’r darlithwyr o’r Drindod Dewi Sant sy’n dod i’n haddysgu ni yng Nghil-maen wedi bod yn chwa o awyr iach; maen nhw’n darparu cwricwlwm amrywiol sy’n ddiddorol iawn, yn aml yn ein hysbrydoli a phob amser yn procio’r meddwl.   Maen nhw wedi gwneud y dysgu'n heriol ond yn llawer o hwyl, ac wrth i ni ddod at ddiwedd ein blwyddyn gyntaf, rydym ni i gyd yn edrych ymlaen at beth sydd o’n blaenau.”

Yn ogystal â gweithio tuag at gael gradd, mae Sue Lines hefyd wedi cael staff newydd ym Mhrosiect Ieuenctid Tanyard yn sgil y cyd-fyfyrwyr mae hi wedi cwrdd â nhw drwy’r cwrs BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned.   Yn ystod y misoedd diwethaf, mae Sue wedi darparu cyfleoedd am leoliadau gwaith ar gyfer dau o’i chyd-fyfyrwyr ym Mhrosiect Ieuenctid Tanyard.   Ffurfiwyd Prosiect Ieuenctid Tanyard yn gyntaf ar ddiwedd y 1990au ac mae’n cynnig amrywiaeth helaeth o weithgareddau hamdden yn cynnwys celf a chrefft, chwaraeon a gemau, coginio iach, cerddoriaeth, drama a gwneud ffilmiau a’r cyfle i ennill gwobr Dug Caeredin.   Ymhlith pethau eraill, mae’r Tanyard hefyd yn cynnig cyngor ymarferol a help gyda cheisiadau am swyddi, sgiliau TG, adolygu a gwaith cartref a chyfle i'r 250 o aelodau gweithredol ddatblygu sgiliau bywyd pwysig a fydd yn eu helpu yn y dyfodol.   Ychwanegodd Sue:   

“Rwy’n astudio gyda thri myfyriwr aeddfed arall, ac rwyf wedi gallu darparu lleoliadau astudio yn y gwaith ar gyfer dau ohonyn nhw yn ein prosiect ieuenctid.   Mae hyn yn wych, oherwydd gallwn ni astudio gyda’n gilydd yn lleol, gwneud gwaith grŵp gyda’n gilydd ac arfer ein sgiliau gwaith ieuenctid yn y ganolfan y tu allan i’n horiau gwaith arferol.”

Dywedodd Angharad Lewis, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned:  

“Nid oes unrhyw amheuaeth fod gwaith a darpariaeth y Brifysgol yng Nghil-maen yn mynd o nerth i nerth.   Yn dilyn llwyddiant y rhaglen radd BA Addysg Gynhwysol mae’n bleser gennym gael y cyfle eleni i gynnig y radd ran amser BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn rhan o’r prosiect ‘Launch Adult Learning’.

Yn ystod blwyddyn academaidd 2016-2017, gwnaed addasiadau mawr i’r rhaglen BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned er mwyn galluogi’r tîm i gyflwyno’r rhaglen ran amser yng nghymuned Cil-maen.  Cofrestrodd y garfan gyntaf o fyfyrwyr ym mis Medi 2017 a hyd yn hyn mae’r cwrs wedi bod yn mynd yn dda eithriadol.  

Yn gyffredinol mae prosiect ‘Launch’ Cil-maen wedi ymgysylltu â mwy na 1,000 o ddysgwyr, a’r mwyafrif o’r bobl hyn yn byw yn y gymuned leol.    Mae llawer o fyfyrwyr wedi cael dyrchafiad yn eu gweithle ac wedi cael gwaith yn uniongyrchol oherwydd eu hyfforddiant.  Mae darpariaeth y Drindod Dewi Sant hefyd wedi bod o fudd i ddarpariaeth a deilliannau disgyblion yn yr ysgol o ran gwella sgiliau llawer o Gynorthwywyr Cymorth Dysgu’r ysgol a sefydlu rhieni disgyblion yn fodelau rôl cadarnhaol sy’n ail-afael mewn cyfleoedd addysgol.   Fel Prifysgol mae’n bleser gennym fod yn rhan o’r fenter yng Nghil-maen ac mae gweld eu gweledigaeth o ddysgu cymunedol - yn y gymuned, er mwyn y gymuned - yn dod yn realiti’n ffantastig.  

Rydym ni’n falch dros ben fod rhai o’n myfyrwyr wedi cael lleoliadau astudio yn y gwaith yn y Tanyard dros y misoedd diwethaf sydd wedi dod yn sgil y cysylltiadau mae Sue wedi’u gwneud yn dilyn ei phenderfyniad i gofrestru ar y cwrs eleni.    Rydym ni hefyd yn falch fod tri o’n graddedigion ni wedi cael gwaith yn y Tanyard yn y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’r gweithwyr ieuenctid hyn bellach yn chwarae rôl wrth gefnogi ein myfyrwyr yng Nghil-maen fel Goruchwylwyr Gwaith Maes.   

Rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at barhau â’n gwaith yn yr ardal - rydym yn wir yn teimlo'n rhan o’r gymuned nawr.”

Bydd y Brifysgol yn cynnal dwy Noson Agored yn Ysgol Gynradd Gymunedol Priordy Cil-maen y mis nesaf i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybod mwy am ddarpariaeth y Drindod Dewi Sant yn yr ardal.    Felly os oes diddordeb gan rywun mewn astudio BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned yng Nghil-maen o fis Medi dewch naill ai nos Iau 10 Mai (5pm-6.30pm) neu nos Lun 14 Mai (4pm-6pm).   Os oes gennych ddiddordeb mewn dod neu i gael gwybodaeth bellach cysylltwch ag angharad.lewis@uwtsd.ac.uk

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663