Cysyniad goleuadau rhybudd blaengar, a ddatblygwyd gan fyfyriwr Peirianneg Fodurol Y Drindod Dewi Sant er mwyn gwella diogelwch ar y ffyrdd, wedi’i roi ar y rhestr fer am brif wobr y diwydiant.


07.12.2018

Daeth syniad Daniel Wilcox o’i brofiad gyrru bob dydd a’i uchelgais i greu dulliau o wella diogelwch ar y ffyrdd. Nododd ei bod hi’n amhosibl yn aml i wahaniaethu rhwng goleuadau rhybudd a goleuadau cyfeirwyr pan fyddwch y tu ôl i gerbyd mewn traffig. Ei gynnig yw golau rhybudd sy’n pylsadu dwywaith, ac sydd felly yn sicrhau eich bod yn gallu gwahaniaethu rhyngddo a golau cyfeiriwr. Ni fyddai angen gwneud unrhyw newidiadau i galedwedd ceir newydd gyda’r syniad syml ond arloesol hwn, dim ond newidiadau i raglennu’r feddalwedd.

Dewiswyd ei gais arloesol gan feirniaid, a’i roi ar restr fer yr Autocar Courland Next Generation Awards. Bob blwyddyn, mae’r Next Generation Award yn cynnig llwyfan i’r enillydd y gallai ei ddefnyddio fel sail ar gyfer creu neu ddatblygu gyrfa o fewn y diwydiant cerbydau modur. 

Meddai Daniel, myfyriwr blwyddyn gyntaf B.Eng. mewn Peirianneg Fodurol yng Nghyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg y Brifysgol: “Ar hyn o bryd, mae goleuadau rhybudd yn fflachio gan ddefnyddio amledd o 1.5hz+-0.5hz, hynny yw, yr un amledd fflachio â chyfeirwyr. Yn fy marn i, mae hyn yn arwain at ddryswch ar y ffyrdd am nad oes unrhyw ffordd o wahaniaethu rhyngddynt. Pe baech yn gallu gweld un cyfeiriwr, neu hyd yn oed, hanner y cerbyd yn unig, mae’n bosibl y gallai rhywun wneud penderfyniad anghywir gan achosi damwain oherwydd nad oedd yn deall beth oedd gyrrwr y cerbyd sydd o’i flaen yn bwriadu ei wneud.”

Ateb Daniel yw’r ‘Golau Rhybudd Blaengar’. Ychwanegodd: “Un amledd fflachio y gallwn ei ddefnyddio yw’r ‘Golau Rhybudd Pylsadu Dwywaith, a fydd yn achosi pob cyfeiriwr i fflachio dwywaith, yna stopio, ac yna, ei wneud eto.” Mae hyn yn wahanol i bopeth arall sydd ar yr heol. Datrysiad arall yw defnyddio amledd fflachio’r ‘Arwydd Stop Brys’ o 4+-1 Hz. Mae’r system lled newydd hon yn achosi’r holl gyfeirwyr a goleuadau’r brêc i fflachio ac felly rhybuddio gyrwyr eraill bod y cerbyd yn gwneud stop brys. Dylunnir cyfeirwyr i fflachio’n gydamserol gan ddefnyddio’r amledd hwn pan fydd sefyllfa yn codi sydd angen stop brys, felly pam na chaiff yr amledd fflachio hwn ei ddefnyddio ar gyfer goleuadau rhybudd?”

Meddai Dr Kerry Tudor, Darlithydd mewn Chwaraeon Moduro a Pheirianneg Fodurol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS): “Mae Dan wedi sylwi problem beirianneg fodurol, a thrwy ddefnyddio sgiliau datrys problemau da, wedi dod o hyd i ddatrysiad sydd yn gymharol syml ac a fyddai’n hawdd ei weithredu. Y sgiliau y mae Dan wedi dangos drwy gydol y gystadleuaeth hon yw union yr un sgiliau yr ydym yn gobeithio y bydd pob myfyriwr peirianneg yn meddu arnynt pan fyddant yn ymadael â PCYDDS. Hoffai holl staff yr Ysgol Beirianneg ddymuno llongyfarchiadau i Dan ar gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth mor bwysig.”

Meddai Daniel fod cymryd rhan yn y broses Autocar Courland Next Generation Award yn brofiad anhygoel o’r cychwyn cyntaf hyd at y diwedd. “Cofrestrais ar gyfer y gystadleuaeth tuag at ddiwedd mis Awst gyda ffurflen ymgeisio o 1000 o eiriau. Yng nghanol mis Medi, derbyniais e-bost a wnaeth gadarnhau fy mod wedi cyrraedd y rownd gynderfynol. Byddai hyn yn golygu bod mentor yn cael ei neilltuo i helpu datblygu fy syniad a dechrau ysgrifennu cyflwyniad. Fy nhiwtor oedd Geoff Grose, Pennaeth Datblygu Cerbydau McLaren Automotive.”

Dywedodd Daniel ei fod wedi ymweld â chanolfan McLaren Technology, a’i fod wedi llwyddo gweld, hyd yn oed, y ganolfan Gynhyrchu. Meddai:  “Ar ôl yr ymweliad hwn, lluniais fy nghyflwyniad ar gyfer y rownd gynderfynol a fyddai’n cael ei chynnal yn The Lensbury, sydd yn Teddington. Ar y diwrnod cyntaf, ffilmiwyd cyfweliad amdanaf fi fy hun a’m syniad. Ar yr ail ddiwrnod, cynhaliwyd y cyflwyniad a’r cyfweliad ffurfiol o flaen proffesiynolwyr y diwydiant. Gwnaeth hyn gynnwys Geoff Grose a hefyd Steve Cropley, Prif Olygydd Autocar. Ar ddiwedd yr ail ddiwrnod, cyhoeddwyd enwau’r tri therfynwr, sef  Robert Cameron, Lewis Campbell, a minnau.”

Cynhaliwyd y rownd derfynol yng Nghinio Blynyddol rhif 102 yr SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) yn Grosvenor House, Park Lane, a rhoddwyd sgyrsiau gan Mike Hawes, Prif Weithredwr SMMT, Greg Clark AS, Ysgrifennydd Gwladol Busnes a Diwydiant, a Tony Walker, Llywydd SMMT. Robert Campbell enillodd y wobr, a chafodd Daniel, a Robert Camerson, sydd newydd raddio, eu cymeradwyo am eu syniadau.  

Meddai Daniel: “Yn gyffredinol, roedd bod yn rhan o’r  Next Generation Award yn un o’r profiadau mwyaf addysgol yr wyf erioed wedi’i gael, a byddwn yn ei argymell i bawb yr wyf yn eu cwrdd sydd rhwng 17 a 25 mlwydd oed. Rwyf wedi cwrdd â rhai pobl anhygoel o’r diwydiant cerbydau modur ac wedi dysgu llawer o wybodaeth werthfawr oherwydd fy mhrofiadau.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk