Dathlu Agoriad Canolfan S4C Yr Egin


05.10.2018

I ddathlu agoriad Canolfan S4C Yr Egin, cynhelir pythefnos o weithgareddau yn y ganolfan newydd yng Nghaerfyrddin rhwng Hydref 22 a Thachwedd 3.

Bydd Gŵyl Agor Yr Egin yn cynnwys perfformiadau, dangosiadau, gweithgareddau a gweithdai ar gyfer pobl o bob oed. Bydd yr Ŵyl yn cynnig cyfleoedd i bobl leol ymweld â'r ganolfan; i weld y tu mewn i'r datblygiad newydd cyffrous hwn a chael blas o'r math o ddigwyddiadau a gweithgareddau a fydd yn cael eu cynnal yn Yr Egin.

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad trawsnewidiol ac arloesol wedi’i leoli o fewn adeilad trawiadol ac eiconig ar gampws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Mae'n cynnwys awditoriwm, ystafelloedd golygu a gofod perfformio yn ogystal â chaffi.

Gyda S4C yn brif denant o fewn yr adeilad, mae’r Egin hefyd yn gartref i ystod o gwmnïau sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol, gan gynnwys cyhoeddi aml-gyfrwng a thechnoleg ddigidol, addysg ddigidol, cynhyrchu fideo a ffotograffiaeth, ôl-gynhyrchu, dylunio graffeg, cyfieithu ac is-deitlo yn ogystal â rheolaeth ariannol ar gyfer y diwydiannau creadigol. Maent yn cynnwys: Atebol, Big Learning Company, Captain Jac, Asset Finance Solutions, Gorilla, Highly, Lens 360, Moilin, Optimwm, a Trywydd.

Bydd yr Ŵyl yn dechrau ddydd Llun, Hydref 22ain gan gynnig cyfle i blant ysgolion lleol gymryd rhan mewn gweithdai creadigol a digidol gyda'r nod o danio’u dychymyg. Cynhelir gweithdai animeiddio gan Goleg Sir Gâr a gweithdai darlunio gyda Choleg Gelf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant a fydd yn siŵr o ysbrydoli cenhedlaeth newydd o artistiaid a dylunwyr.

Bydd y cwmnïau sy'n denantiaid yn Yr Egin hefyd yn cynnig amrywiaeth o brofiadau cyffrous gan gynnwys gweithdy Realiti Estynedig gyda Moilin; yr awdur a’r actor, Meilyr Sion, yn sôn am ei lyfr newydd Hufen Afiach a gyhoeddwyd gan Atebol; bydd Big Learning Company - partner swyddogol LEGO® Education - yn darparu profiadau addysgol cyffrous, a bydd sêr Y Doniolis, a grëwyd gan Captain Jac, yn llenwi'r lle gyda hwyl.

Uchafbwynt y dathliadau fydd gorymdaith llusernau ysblennydd ddydd Iau, Hydref 25ain pan wahoddir pobl o bob oed i gymryd rhan mewn digwyddiad ​​ar y thema Golau ac Egni. Yn dilyn adloniant gan gôr a dawnswyr lleol yn Rhodfa’r Santes Catrin am 5.30pm bydd Gorymdaith Llusernau yn teithio drwy strydoedd Caerfyrddin gan orffen eu taith yn Yr Egin ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. 

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd Theatr Byd Bychan yn cynorthwyo plant ysgol, myfyrwyr ac aelodau’r cyhoedd i greu’u llusernau eu hunain yn barod ar gyfer yr orymdaith trwy gynnal cyfres o weithdai yn hen adeilad Prezzo yng Nghaerfyrddin. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal ddydd Sadwrn Hydref 13eg a dydd Sadwrn 20fed a gall unrhyw un sy'n dymuno cymryd rhan gofrestru i wneud llusern am ddim trwy ymweld â gwefan tocyn.cymru. Mae'r orymdaith yn gyfle i'r gymuned gyfan gymryd rhan gan helpu i oleuo fflam creadigrwydd yn ystod y digwyddiad arbennig hwn.

Mae'r dathliadau'n parhau drwy gydol fis Hydref ac ymlaen i fis Tachwedd ac ar ddydd Gwener, Hydref 26ain, bydd Yr Egin yn dangos rhaglen ddogfen wefreiddiol a gynhyrchwyd gan Richard Rees. Mae'r ffilm - Y Tywi - yn dilyn taith yr afon dywyll o'r môr i'w ffynhonnell – a bydd yn gyfle i gynulleidfaoedd brofi cyfleusterau diweddaraf yn yr awditoriwm, sef Y Stiwdio Fach.

Bydd digon o gerddoriaeth yn llenwi’r Yr Egin hefyd gyda Caryl Parry Jones yn diddanu plant ifanc gyda chaneuon o'i chyfrol ddiweddaraf gyda Chanolfan Peniarth, sef Caneuon Cŵl ddydd Sadwrn, Hydref 27ain. Ac ar ddydd Gwener, Tachwedd 2ail, bydd noson arbennig iawn gyda’r awdures a’r gantores leol, Fflur Dafydd, yn cael ei chynnal yn Yr Egin pan fydd yn perfformio gyda'r gantores a’r cyn0fyfyrwraig, Lleuwen Steffan.

Yn ystod hanner tymor yn Yr Egin, bydd llu o weithgareddau’n cael eu cynnal ar gyfer plant a’u teuluoedd gan gynnwys gweithdy gyda Carmarthen Cameras ar sut i saethu lluniau / fideo byw; gweithdy techneg cyfweliad gyda’r amryddawn Stifyn Parry yn ogystal â gweithdai cyfryngau cymdeithasol, golygu a chyfansoddi.

Mae Carys Ifan, Cyfarwyddwr Yr Egin, yn edrych ymlaen yn arw at groesawu ymwelwyr i'r adeilad newydd ac yn annog pobl o bob oed i gymryd rhan yn yr ystod o ddigwyddiadau sydd wedi’u trefnu.

"Mae'r rhaglen Gŵyl Agor Yr Egin yn adlewyrchu nodau allweddol y datblygiad - hynny yw ysbrydoli ac addysgu'r genhedlaeth nesaf; i greu buddion diwylliannol, economaidd a chymdeithasol yn ne orllewin Cymru a chodi statws yr iaith Gymraeg a'i diwylliant mewn ffordd gyhoeddus, gyfoes a chyffrous," meddai Carys Ifan.

"Rwy’n hynod o gyffrous ac yn edrych ymlaen yn fawr at y digwyddiadau ry’n ni wedi'u cynllunio - mae safon yr artistiaid, y perfformwyr a'r cwmnïau sy'n cymryd rhan yn uchel dros ben ac mae’r hyn y maen nhw’n eu cynnig yn wych!  Yn syml, rwy’n annog pawb i alw heibio, i ddod mewn i fwynhau coffi ac i gymryd rhan - bydd croeso cynnes yn eich disgwyl yn Yr Egin.”

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch helo@yregin.cymru neu chwiliwch am Canolfan S4C Yr Egin ar Facebook a dilyn @yr_egin ar Twitter.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk