Dathlu tenantiaid cyntaf Canolfan S4C Yr Egin


19.07.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o gyhoeddi enwau'r grŵp cyntaf o denantiaid a fydd yn symud i Ganolfan S4C Yr Egin.

tenantiaid yr Egin

Llun:  Rhai o denantiaid Canolfan Yr Egin gyda swyddogion y Brifysgol

Mae'r adeilad, a fydd yn gartref i bencadlys S4C, wedi cyrraedd 74% o ddeiliadaeth, yn fwy na'r targed gwreiddiol o 60%.

Ymhlith y tenantiaid a fydd yn ymuno â S4C mae ystod o gwmnïau sy'n gweithio yn y diwydiannau creadigol, gan gynnwys cyhoeddi aml-gyfrwng a thechnoleg ddigidol, addysg ddigidol, cynhyrchu fideo a ffotograffiaeth, ôl-gynhyrchu, dylunio graffeg, cyfieithu ac is-deitlo yn ogystal â rheolaeth ariannol ar gyfer y diwydiannau creadigol. Maent yn cynnwys: Atebol, Big Learning Company, Captain Jac, Asset Finance Solutions, Gorilla, Highly, Lens 360, Moilin, Optimwm, a Trywydd.

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor: "Rwy'n falch iawn o groesawu'r tenantiaid cyntaf a fydd yn ymuno â S4C yn ein canolfan gyfryngau creadigol a digidol newydd yng Nghaerfyrddin.

"Mae Canolfan S4C Yr Egin yn adeilad eiconig sydd wedi'i gynllunio i annog cyfnewid syniadau creadigol a rhannu adnoddau rhwng ymarferwyr ac entrepreneuriaid o amrywiaeth o ddisgyblaethau. Mae'n gyffrous iawn gweld hynny yn dwyn ffrwyth; mae'n ddechrau ardderchog i’r datblygiad a fydd yn dod â gwerth economaidd, diwylliannol a chymdeithasol i Sir Gaerfyrddin a Chymru.

“Mae'n newyddion gwych y bydd cymaint o gwmnïau'n cydleoli gyda'r sianel fel rhan o'r clwstwr creadigol ac hefyd ein bod wedi rhagori ar y targedau deiliadaeth cychwynnol cyn agor yr adeilad ym mis Medi”.

Dywedodd Owen Evans, Prif weithredwr S4C: Dyma garreg filltir bwysig arall wrth i ni baratoi i adleoli i Gaerfyrddin. Rydym eisoes wedi dechrau penodi staff fydd yn gweithio o Ganolfan S4C Yr Egin a thros yr wythnosau nesaf bydd mwy o staff yn ymuno â ni.

“Mae rhai staff eisoes wedi dechrau gweithio allan o dref Gaerfyrddin ambell ddiwrnod yr wythnos. Rwy’n edrych ymlaen at ddiwedd yr haf pan fyddwn yn gallu cymryd meddiant llawn o’n pencadlys newydd gan ddechrau cydweithio’n agosach gyda holl denantiaid Canolfan S4C Yr Egin.”

Gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer Yr Egin yw datblygu canolfan a fydd yn adlewyrchu arfer gorau masnachol yn y sector creadigol sy'n gysylltiedig â darpariaeth academaidd Grŵp Y Drindod Dewi Sant a fydd yn cyfrannu at economi greadigol a digidol Cymru a'r DU. Bydd yn cefnogi'r diwydiannau digidol a chynnwys yn Sir Gaerfyrddin a bydd yn sbardun allweddol ar gyfer y diwydiannau creadigol a’u cynnig yn Ninas Ranbarth Bae Abertawe.

Owen Evans a Medwin Hughes

Llun:  Owen Evans, Prifweithredwr S4C gyda'r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Brifysgol

"Mae wedi bod yn bedair blynedd ers i S4C gyhoeddi ei ddymuniad i adleoli i Sir Gaerfyrddin ac ers hynny rydym wedi gweithio gyda'r Sianel a'n tenantiaid i ddarparu Canolfan S4C Yr Egin" meddai Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Y Drindod Dewi Sant.

Mae'n wych gweld y cwmnïau a fydd yn rhan o'r ganolfan greadigol yn dod at ei gilydd. Y weledigaeth ar gyfer Yr Egin yw i egnio dyfodol creadigol Cymru er mwyn ysgogi'r diwydiannau creadigol, yr iaith Gymraeg a'r economi yn y rhanbarth. Ond, bydd hefyd yn lle i'r gymuned fwynhau ei hadnoddau a'i gweithgareddau ac yn ganolfan i Gymru gyfan ddathlu.”

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu'r tenantiaid i'r ganolfan newydd yn yr Hydref”, meddai Carys Ifan, Cyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin. "Gyda chyfuniad o gwmnïau sydd eisiau datblygu, cwmnïau sefydledig sy'n agor swyddfa newydd ynghyd â'r gofod cyd-weithio fydd ar gael ar i weithwyr llawrydd, dyma sefydlu clwstwr greadigol fydd yn sbarduno datblygiadau creadigol arloesol."

Mae’r Egin yn un o 11 o brosiectau ar draws De Orllewin Cymru sydd i’w hariannu'n rhannol, yn amodol ar gymeradwyaeth achosion busnes, gan y £1.3 biliwn o Fargen Dinas Bae Abertawe.

Meddai'r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin: "Mae nifer y busnesau sydd eisoes wedi arwyddo i’r Egin yn argoeli’n dda iawn ar gyfer llwyddiant y prosiect yn y blynyddoedd nesaf.
 
"Bydd y prosiect hwn yn helpu i drawsnewid Sir Gaerfyrddin ymhellach trwy agor swyddi newydd a gosod ein Sir ar flaen y gad yn y diwydiant creadigol a datblygiad y cyfryngau byd-eang."