Dau o fyfyrwyr BA Perfformio Y Drindod Dewi Sant yn cael eu dewis ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel


05.06.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu yr wythnos hon wrth i ddau o’i myfyrwyr BA Perfformio cael eu dewis i gystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel eleni.

Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Cafodd Glain Rhys, sydd yn ei hail flwyddyn a Celyn Cartwright, sydd yn ei blwyddyn gyntaf, wybod eu bod wedi’u dewis yn un o chwe chystadleuydd yr Ysgoloriaeth yn ystod cyhoeddiad a gafodd ei wneud ar ddiwedd y cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed nos Sadwrn.

Panel o feirniaid a benderfynodd ar y chwe chystadleuydd gan edrych am y cystadleuwyr mwyaf addawol o fewn y categori oedran hŷn o dan 25 oed.   Roedd y panel eleni’n cynnwys trawsdoriad o feirniaid o wahanol feusydd perfformio yn cynnwys Owain Sion, Iwan Llywelyn, Lowri Walton, Rhian Roberts a Sioned Gwen. 

Bydd cystadleuaeth yr ysgoloriaeth yn dychwelyd i ardal yr Eisteddfod yn yr hydref ac yn cael ei chynnal nos Wener, Hydref 12fed ym Mhafiliwn Llandrindod.  Noddir yr Ysgoloriaeth gan y Brifysgol a bydd yr enillydd yn derbyn gwobr ariannol o £4,000 i'w defnyddio er mwyn datblygu eu talent i'r dyfodol.

Fe wnaeth Glain a Celyn ill dwy gyrraedd y llwyfan yng nghystadlaethau'r Unawd Allan o Sioe Gerdd a’r Alaw Werin gan roi perfformiadau grymus gyda’r beirniaid yn amlwg yn cael eu plesio gyda’u talent, eu dawn a’u potensial.

“Dwi wrth fy modd cael bod yn un o’r chwech fydd yn cystadlu am ysgoloriaeth Bryn Terfel eleni,” meddai Glain Rhys.  “Mae’r gefnogaeth gyson rwy wedi derbyn gan y Brifysgol a fy nhiwtoriaid yma yng Nghanolfan Berfformio Cymru wedi bod yn wych. Mi faswn i heb allu neud o hebddyn nhw!”

Mae Celyn Cartwright hefyd yn edrych ymlaen at gymryd rhan yng nghystadleuaeth yr Ysgoloriaeth.  “Mae cael fy newis fel un or chwech yn anrhydedd mawr,” meddai.

“Dwi wedi bod yn gwylio’r rhaglen am flynyddoedd a theimlad swreal yw meddwl y bydda i yn cystadlu arni eleni! Dwi’n ffodus iawn o gael y cyfle yma.”

Wrth drafod llwyddiant y ddwy, meddai Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio yn Y Drindod Dewi Sant:

“Rwy mor falch o lwyddiant Glain a Celyn ac wrth fy modd eu bod wedi’u dewis i gystadlu eleni yng nghystadleuaeth Ysgoloriaeth Bryn Terfel.  Mae’r ddwy ohonynt yn fyfyrwyr arbennig sydd wastad yn rhoi o’i gorau gan fod yn barod iawn i gael eu herio a’u gwthio fel perfformwyr,”

“Mae wedi bod yn wych gweld y ddwy yn tyfu fel perfformwyr yn ystod eu hamser gyda ni yng Nghanolfan Berfformio Cymru wrth iddyn nhw fachu ar bob cyfle i ddatblygu eu doniau.  Mae’n wych bod Glain a Celyn nawr yn cael y cyfle i gymryd rhan yn yr Ysgoloriaeth ac i fod yn rhan o gystadleuaeth sydd mor uchel ei pharch. Dymunaf bob lwc i’r ddwy ohonynt!”

Mae Glain wrthi ar hyn o bryd yn ymarfer yn drwyadl ar gyfer ei chynhyrchiad olaf sef Undod - sy’n cael ei lwyfannu yng Nghanolfan Gelfyddydau The Gate yng Nghaerdydd yr wythnos hon.

Mae Canolfan Berfformio Cymru, sy’n rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi comisiynu’r dramodydd Branwen Davies i ysgrifennu’r ddrama hon sydd wedi’i hysbrydoli gan stori am athro mewn ysgol yn America yn ystod y 60au. 

Tra bod Glain yn ymarfer ar gyfer ei chyhrychiad olaf, mae Celyn yn paratoi ar gyfer modiwl Actio ar gyfer y Sgrin sydd yn rhoi cyfle iddi gael profiad ffilmio ar set Pobol y Cwm yn stiwdio y BBC ym Mhorth y Rhath, Bae Caerdydd.

Mae’r holl fyfyrwyr sy’n dilyn y cwrs BA Perfformio cyfrwng Cymraeg gyda’r Drindod Dewi Sant yn astudio yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Gate yng Nghaerdydd.  Ethos sylfaenol y rhaglen yw darparu techneg gadarn ynghyd â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Sefydlwyd y BA Perfformio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd yn 2015. Mae’n gwrs arloesol ac arloesol a addysgir mewn modd dwys dros gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff o’r Brifysgol ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a theatr.

O ystyried natur ymarferol iawn y radd, caiff myfyrwyr amrywiaeth o gyfleoedd i berfformio a dangos cynnydd yn rheolaidd gan elwa o gyfleoedd diddorol ac amrywiol i berfformio a datblygu sgiliau a fydd yn eu paratoi ar gyfer gyrfa o fewn y diwydiannau creadigol.

Os hoffech ddysgu mwy am y cwrs BA Perfformio, ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cbc   

I archebu tocynnau ar gyfer Undod, ewch i www.thegate.org.uk neu ffoniwch 029 2048 3344.

Bydd cystadleuaeth Ysgoloriaeth Bryn Terfel yr Urdd yn cael ei chynnal nos Wener, Hydref 12fed ym Mhafiliwn Llandrindod.  Noddir y gystadleuaeth gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk