Defnyddiodd Suzette Hase, myfyriwr hŷn, ei gradd i newid llwybr gyrfa yn llwyddiannus.


06.07.2018

Graddiodd Suzette heddiw gyda Dosbarth 1af gydag Anrhydedd mewn Gwareiddiadau Clasurol gyda Lladin 2015-2018.

Meddai Suzette: "Wrth eistedd yn fy swydd ddiwethaf yn Jersey, roeddwn yn sylweddoli fy mod wedi hen ddiflasu â’r gwaith ac, yn wir, yn anhapus. Roeddwn i'n gwybod bod angen i mi wneud newid ond nid oedd gennyf unrhyw gymwysterau proffesiynol a oedd yn cyfyngu ar fy ngallu i ddatblygu a symud ymlaen yn y byd gwaith. Dechreuais gwestiynu fy hun a ofyn yn lle byddem yn dymuno bod ymhen 5 mlynedd a beth fyddai fy amgylchedd gwaith erbyn hynny?
 
"Ar ôl llawer o ystyried, roeddwn i'n gwybod fy mod eisiau gweithio gyda phlant a bod yn rhan o'u twf a'u datblygiad. Yna bu'n rhaid i mi benderfynu pa grŵp oedran o blant ac ym mha ardal benodol o'u datblygiad. Penderfynais fy mod eisiau bod yn athro ysgol uwchradd ac ar ôl llawer o ymchwil  penderfynais mai Lladin byddai fy mhwnc. Nawr, roeddwn i'n gwybod "beth" oeddwn am wneud, roedd yn rhaid i mi ddarganfod "sut". Roedd angen cymhwyster gradd arnaf a oedd yn cynnwys Lladin er mwyn gallu cael mynediad i hyfforddi fel athro. "
 
Dywedodd Suzette ei bod wedi dechrau edrych ar gyrsiau dysgu o bell ac yn y lle cyntaf roedd yn poeni sut y byddai'n ariannu'r llwybr gyrfa newydd hwn. Meddai: "Yna, trwy hap a damwain dechreuais siarad gyda’r Drindod Dewi Sant. Darllenais y holl wybodaeth am y campws ac am y holl fodiwlau oedd cael yn y Clasuron ac roedd yn amlwg iawn  mai hon oedd y Brifysgol i mi. Cysylltais â’r swyddfa dderbyniadau, sef Errietta ar y pryd ac ar ôl trafod gyda hi cefais fy mherswadio i wneud y cwrs llawn amser o 3 blynedd! Dyna wnes i a dyma'r peth gorau rydw i erioed wedi'i wneud ers rhoi genedigaeth i'm mab. "
 
Dywedodd Suzette fod y darlithwyr a'r holl staff wedi rhoi help, cefnogaeth ac anogaeth ar hyd y cyfnod y bu’n astudio yn y brifysgol. Ychwanegodd: "Yn wahanol i brifysgolion eraill, rydych chi'n ffurfio cysylltiadau agos â'r staff academaidd gan fod y campws mor fach a phersonol. Atebwyd negeseuon e-bost bob amser, cafwyd awgrymiadau ar gyfer gwella bob amser a chanmoliaeth ac anogaeth. Ar wahân i’r cwrs mae yna gyfleoedd allgyrsiol arbennig yn y brifysgol a fydd yn ychwanegu at eich CV. Roeddwn i'n gwybod fy mod i eisiau bod yn athro a phan glywais am y sesiynau PASS (Sesiynau Astudio gyda Chymorth Cymheiriaid) fe wnes i gais  ar unwaith i fod yn Arweinydd PASS.
 
"Yn sicr, roedd gallu ychwanegu hyn at fy CV yn fanteisiol iawn wrth sicrhau cyfweliad swydd lle codwyd y pwynt hwn yn ystod y cyfweliad.  Mae'r hyn rydw i wedi'i ddysgu am fy hun a fy nisgyblaeth yn ystod fy amser yn Llambed wedi bod yn brofiad na fyddaf byth yn anghofio, ac mae wedi fy helpu a ffurfio pwy ydw i a beth rydw i eisiau ei wneud â fy mywyd. "

 

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk