“Deialog a Dialecteg” - Y Drindod Dewi Sant yn cynnal Cynhadledd Athroniaeth i Raddedigion ac Ôl-raddedigion


22.05.2018

Mae’n bleser gan Gyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio gyhoeddi y bydd unwaith eto'n cynnal Cynhadledd Athroniaeth i Raddedigion ac Ôl-raddedigion yr haf hwn.

Lampeter1t4

Ar hyn o bryd mae’r gyfadran yn gwahodd graddedigion a myfyrwyr ôl-raddedig i gyflwyno papurau i Gynhadledd Athroniaeth 2018.   Gyda’r teitl ‘Deialog a Dialecteg’, rhoddir cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â syniadau a materion athronyddol ar gampws hardd y Brifysgol yn Llambed.   Mae staff yn adran Athroniaeth y Drindod Dewi Sant wedi gwahodd myfyrwyr o’r Brifysgol i gymryd rhan, ond maent hefyd yn awyddus iawn i weld myfyrwyr o brifysgolion eraill yn cymryd rhan yn y gynhadledd.  Cynhelir y gynhadledd ar Orffennaf 16 - 17.  

Meddai Dr Rebekah Humphreys, trefnydd y gynhadledd a darlithydd Athroniaeth yn y Drindod Dewi Sant:

“Rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gynnal y Gynhadledd Athroniaeth i Raddedigion ac Ôl-raddedigion ar gampws Llambed yn ystod yr haf.   Yn ogystal â rhoi cyfle i fyfyrwyr ymarfer cyflwyno’u gwaith eu hun bydd yn rhoi cyfle ardderchog iddyn nhw ryngweithio â’u cymheiriaid mewn ffordd nad yw bob amser yn bosibl yn ystod eich astudiaethau dyddiol arferol.  Hefyd mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr gael adborth ar eu gwaith gan arbenigwyr yn y maes a fydd yn sicr o arwain at lawer o drafodaethau diddorol ar y diwrnod.”

Mae gan y Brifysgol draddodiad hir a nodedig yng nghyswllt darpariaeth Athroniaeth sy’n dyddio’n ôl i 1827 pan gynigiai Coleg Dewi Sant gyfle i’w fyfyrwyr cyntaf astudio cyrsiau mewn rhesymeg a metaffiseg.  Gan siarad cyn y gynhadledd am y cyfleodd i fyfyrwyr astudio Athroniaeth yn y Drindod Dewi Sant, ychwanegodd Dr Humphreys

“Mae astudio Athroniaeth yn annog datblygu sgiliau craidd y mae cyflogwyr yn gweld gwerth mawr ynddyn nhw:  maen nhw’n meddwl yn eglur, yn rhesymegol, ac yn greadigol; yn cyfathrebu’n rhugl ac yn gywir; yn dadansoddi’n feirniadol ac yn drylwyr.   Yn y Drindod Dewi Sant rydym ni’n datblygu’r sgiliau beirniadol hyn mewn dosbarthiadau bach sy’n caniatáu i berthnasoedd personol ac anffurfiol ddatblygu rhwng staff a myfyrwyr sy’n sylfaenol i ddeialog athronyddol ac yn cyfoethogi profiad dysgu pob myfyriwr.

Mae Athroniaeth yn wahanol i ddisgyblaethau academaidd eraill am nad yw'n eich dysgu’r hyn y dylech ei feddwl, ond sut i feddwl. Mae athroniaeth yn archwilio’r cwestiynau mawr – Pwy ydym ni? Beth yw ein lle ni yn y byd? Sut y dylem ni fyw? Beth yw realiti? Mae athroniaeth yn mynd i’r afael â chwestiynau o’r fath trwy ddadlau, ond hefyd trwy weledigaeth a dychymyg. 

Byddwn i’n annog yr holl fyfyrwyr â diddordeb mewn Athroniaeth i ystyried cyflwyno papur ar gyfer y gynhadledd.   Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at glywed oddi wrthych.”

Plato-and-Aristotle

Mae’r Gyfadran yn croesawu papurau o safon gan fyfyrwyr graddedig ac ôl-raddedig ym mhob maes o Athroniaeth.  Dylid paratoi papurau 3000-3500 o eiriau (addas ar gyfer cyflwyniad 20 munud) ar gyfer adolygiad ‘dall’ a’u cyflwyno i’r cyfeiriad e-bost isod.  Dylid hefyd gynnwys crynodeb o ddim mwy na 300 o eiriau a thaflen ar wahân yn nodi enw, cyfeiriad a sefydliad yr awdur, e-bost cysylltu, teitl y papur a’r cyfanswm geiriau.  Dylid anfon papurau ar ffurf atodiadau e-bost at Dr Rebekah Humphreys, r.humphreys@uwtsd.ac.uk erbyn 1 Gorffennaf 2018.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu i gael gwybodaeth bellach mae croeso i chi ffonio Dr Humphreys ar 01570 424975.

Cewch wybodaeth bellach ynghylch darpariaeth a chyrsiau’r Brifysgol yn y maes hwn yma:  https://www.uwtsd.ac.uk/humanities-performingarts/philosophy/ 

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Arwel Lloyd trwy anfon neges e-bost at Arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk / 01267 676663