Dwlu Dysgu gyda’r Drindod Dewi Sant


21.05.2018

Os oes gennych ddiddordeb mewn dychwelyd i addysg, os hoffech newid gyrfa neu os oes gennych ddiddordeb mewn gwella’ch gobeithion o gael swydd, beth am ddod draw i’n “Diwrnod Galw Heibio” ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ddydd Mercher.

DwluDysgu

Bydd y Brifysgol yn cynnal sesiynau ‘Galw heibio’ ddydd Mercher 23 Mai i roi cyfle i’r sawl sydd â diddordeb mewn dychwelyd i addysg gael gwybod yn union sut brofiad yw astudio yn y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.

Gyda’r sesiynau yn rhedeg rhwng 1pm a 7pm, bydd cyfle i ymwelwyr gwrdd â’r staff academaidd a chael y wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd a chyllid. Bydd aelodau staff wrth law hefyd i gynnig cymorth ac arweiniad ynglŷn â’r broses ymgeisio ac i gynnig cyngor ar ddychwelyd i addysg fel myfyriwr aeddfed.
Caiff ymwelwyr fynd am dro o amgylch y campws hardd yng Nghaerfyrddin a chael gwybod rhagor am y cyfleusterau sydd ar gael a dysgu am y gwasanaethau gofal plant a ddarperir ar y campws ym meithrinfa’r Gamfa Wen.

Gyda 61% o fyfyrwyr israddedig y Drindod Dewi Sant yn perthyn i’r categori ‘myfyrwyr aeddfed’, mae gan y Brifysgol gymuned gref a chefnogol o ddysgwyr sy’n oedolion ar draws ei champysau. Cynhelir y sesiynau ‘Galw Heibio’ fel modd o annog oedolion, a allai fod â diddordeb mewn dilyn eu diddordebau a’u diléit, i ystyried dychwelyd i addysg uwch a dysgu’r hyn maen nhw’n ei garu.

“Yn y Drindod Dewi Sant, credwn yn gryf mewn cefnogi pobl i astudio beth bynnag yw eu cefndir,” meddai Eve Warburton, Swyddog Gweithredol Ehangu Cyfranogiad ac Ymgysylltu â’r Gymuned yn y Drindod Dewi Sant.

“Trwy gynnig amgylchedd dysgu cefnogol a chynhwysol, gobeithiwn helpu ein myfyrwyr i gyd i gyrraedd eu llawn botensial,” ychwanega.
Yn dilyn cyfres o anawsterau yn ei gwaith a’i bywyd teuluol, penderfynodd Louise Griffiths o Gaerfyrddin ei bod yn dymuno newid gyrfa, ac er mwyn cyrraedd ei nod teimlai bod angen iddi ennill cymwysterau pellach.

“Rydw i wedi bod â diddordeb angerddol mewn maeth erioed a’m nod yw dod yn faethegydd ac yn hyfforddwr bywyd. Felly ddwy flynedd yn ôl penderfynais gofrestru i astudio am y BSc mewn Iechyd, Maeth a Ffordd o Fyw ar gampws y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. I mi, roedd y radd yn ticio pob blwch. Er mai cwrs llawn amser oedd e, roedd yn ddigon hyblyg i mi allu cefnogi fy mhlant wrth iddynt dyfu ac am y flwyddyn gyntaf llwyddais i ddilyn y cwrs a gweithio’n rhan amser. Roedd hefyd ar garreg fy nrws gan fy mod i’n byw yng Nghaerfyrddin.

“Mae astudio ar gyfer y radd hon a llwyddo yn fy asesiadau wedi rhoi hyder i mi ac wedi bod yn hwb i’m hunan-barch. Roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n ei chael yn anodd – ond wnes i ddim. Roeddwn i hefyd yn meddwl mai fi fyddai’r unig fyfyriwr aeddfed ar y cwrs – ond nid felly’r oedd hi.

“Mae astudio yn y Drindod Dewi Sant wedi profi i mi eich bod yn gallu dysgu a chyflawni pethau beth bynnag yw eich oedran,” ychwanega Louise

“Mae’r staff yn gefnogol iawn ac yn agos atoch ac rydw i hefyd wedi cwrdd â ffrindiau oes. Rwy’n drist iawn wrth feddwl mai dim ond blwyddyn sydd gen i ar ôl! Rydw i hefyd wedi sylweddoli mod i’n dwlu ar ddysgu.”

Myfyriwr aeddfed arall sy’n falch ei fod wedi gwneud y penderfyniad i ddychwelyd i addysg yw Lachlan Mackinnon, sy’n 34 oed ac yn dad i ddau o blant, ac sy’n astudio’r radd BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Hyfforddi Personol) ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin.

Ac yntau’n wreiddiol o Dundee ond bellach yn byw yn Rhydaman, darganfu Lachlan ei fod yn dioddef o Sglerosis Ymledol (MS) ac Arthritis Gwynegol chwe blynedd yn ôl.

“Y rheswm pam gwnes i benderfynu dilyn y llwybr Hyfforddi Personol ar y cwrs BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff oedd i ddysgu rhagor am ffisioleg ac ennill gwybodaeth fanwl am hyfforddi corfforol a fyddai’n fy ngalluogi i ddechrau elusen a helpu pobl yn yr un sefyllfa â mi,” meddai Lachlan.
“Ar ôl cael y diagnosis, dechreuais i hyfforddi’n rheolaidd ac roedd wedi bod yn uchelgais gen i erioed i gamu ar y llwyfan mewn cystadleuaeth corfflunio - nod rwyf bellach wedi’i chyflawni.

“Yn anffodus, yn ystod fy astudiaethau, cafodd fy nhad wybod ei fod yn dioddef o’r Clefyd Niwronau Motor ac ers hynny bu farw. Ond yn dilyn diagnosis fy nhad, newidiodd fy nghynlluniau i ar gyfer fy ngyrfa a’r dyfodol, a bellach rwy’n gobeithio sefydlu clinig ar gyfer pobl ag afiechydon cronig. Clinig fydd hwn lle gall y cleifion dderbyn y gofal gorau posibl yn ogystal â chael eu trin trwy ffitrwydd a thrwy ddysgu mwy am faeth a sut y gallai eu helpu i ymladd eu salwch.

“Cofrestru ar y cwrs hwn yw’r penderfyniad gorau i mi ei wneud erioed. Fel myfyriwr aeddfed, mae tipyn yn y fantol wrth ddychwelyd i addysg llawn amser ond trwy wneud y radd hon, rydw i wedi dysgu cymaint ac wedi ennill cymaint o wybodaeth – ac mae hefyd yn hwyl,” ychwanegodd Lachlan.

“Ddwy flynedd yn ôl roedd gen i freuddwyd i sefydlu elusen a helpu pobl ag MS. Bellach mae’r freuddwyd hon yn dod yn realiti a gallaf ddychmygu’r clinig a’r modd y byddaf yn gallu helpu a chynorthwyo pobl ag afiechydon cronig a’u teuluoedd.”

Os ydych chi eisiau dilyn eich diddordeb angerddol a dysgu am yr hyn rydych chi’n ei garu, gallwch ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i ddysgwyr yn y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin trwy fynychu sesiwn Galw Heibio ddydd Mercher, 23 Mai rhwng 1pm a 7pm.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476