Dysgu Cymraeg drwy ganu


17.12.2018

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Penygaer yn Llanelli wedi bod yn dysgu Cymraeg drwy ganu, diolch i brosiect arloesol a gyflwynwyd gan Swyddog Ymgyrraedd yn Ehangach y Drindod Dewi Sant, Ryan Peters.

Penygaer Primary

Mae i:ganu yn weithdy cerddoriaeth a chanu a luniwyd i ddatblygu sgiliau Cymraeg ymhlith disgyblion blwyddyn 5 a 6 ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg.  Mae disgyblion yn cael cyfle i ysgrifennu, recordio a chreu fideo cerddoriaeth o’u cân wreiddiol - i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ystod y set gyntaf o’r gweithdai hyn, mae disgyblion Ysgol Gynradd Penygaer wedi bod yn dysgu caneuon Nadolig Cymraeg a ddoe, cawson nhw gyfle i arddangos eu cyflawniadau drwy berfformio mewn cyngerdd arbennig yng Nghanolfan S4C yr Egin yng Nghaerfyrddin.   Hefyd roedden nhw wedi ysgrifennu a recordio caneuon Cymraeg gwreiddiol a berfformiwyd am y tro cyntaf yn y gyngerdd hefyd.  

“Mae wedi bod yn fraint o’r mwyaf gweld disgyblion Penygaer yn rhoi’u holl enaid yn y prosiect hwn,” meddai Ryan Peter, a fu’n rheoli prosiect i:ganu. “Maen nhw wedi datblygu eu sgiliau Cymraeg yn aruthrol, ac wedi mwynhau profi’r diwylliant Cymraeg wrth ymweld â Chanolfan S4C yr Egin. Mae’u caneuon gwreiddiol yn arddangos eu gallu ffantastig a’u sgiliau creadigol.  Rwy’n falch iawn o bob un o’r disgyblion - maen nhw wedi gweithio’n anhygoel o galed dros y 7 wythnos ddiwethaf.”

Mae Anthony Stevenson, Pennaeth Ysgol Gynradd Penygaer yn falch dros ben bod y plant wedi cael y cyfle i gymryd rhan yn i:ganu ac mae’n wir yn gwerthfawrogi’r profiadau a gawson nhw yn ystod y broses.

“Fel ysgol, rydym ni’n ceisio hyrwyddo mwynhau dysgu ac mae drwy gerddoriaeth a thrwy’r côr yn enghraifft ragorol o wneud hynny,” meddai Mr Stevenson.   “Yn ychwanegol at hynny, rydym ni’n gallu hyrwyddo’r Gymraeg, sy’n gyfle rhagorol i’n plant ni.   Hefyd mae’n wych i ni allu mynd â’r plant i’r Egin yng Nghaerfyrddin, i weld elfen o ddiwylliant Cymraeg a gallu hyrwyddo’r Gymraeg yn y cyd-destun hwn.”

Mae rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach yn brosiect hirdymor a gyllidir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) sy’n anelu at dorri lawr rwystrau canfyddedig i addysg uwch a sgiliau lefel uwch.  

Gyda’r nod o ehangu mynediad i addysg uwch a thrwy addysg uwch ar gyfer unigolion a chymunedau o ardaloedd mwyaf difreintiedig de-orllewin Cymru, mae'r prosiect yn cynnig ystod o weithgareddau dysgu a chodi dyheadau i blant, pobl ifanc ac oedolion ar draws de-orllewin Cymru.

Yn ddiweddar cyhoeddodd y Drindod Dewi Sant gyfres newydd o weithgareddau i ddisgyblion CA2, CA3 a CA4 a’r cyntaf o’r rhain yw i:ganu.  Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys I:Aspire / I:Ysbrydoli, codi ymwybyddiaeth o Addysg Uwch; I:Spell, cystadleuaeth sillafu i ddisgyblion Blwyddyn 7; I:Create / I:Greu, gweithdai’n gysylltiedig â’r diwydiannau creadigol i ddisgyblion Blwyddyn 8; I:Decide / I:Ddewis, gweithdai i ddisgyblion Blwyddyn 9 ar gampws y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yn ymwneud â’u dewisiadau ar gyfer TGAU; I:Publish, gweithdy ysgrifennu creadigol i ddisgyblion Blwyddyn 10 lle cân nhw gyfle i gyhoeddi’u gwaith ar draws y byd; I:Explore / I :Ddarganfod, yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion Blwyddyn 11 fynd i sesiynau blasu ar draws campysau'r Drindod Dewi Sant ac I:Revise I:Adolygu, cynllun adolygu TGAU ar gyfer pynciau craidd i ddisgyblion Blwyddyn 11.

Mae Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De-orllewin Cymru yn bartneriaeth rhwng pob sefydliad addysg uwch ac addysg bellach yn ne-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot); Gyrfa Cymru; Ysgolion ac Awdurdodau Addysg Lleol.  

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r prosiectau hyn, cysylltwch â Ryan Peters, Uwch Swyddog Ymgyrraedd yn Ehangach yn y Drindod Dewi Sant drwy anfon e-bost at ryan.peters@uwtsd.ac.uk neu drwy ffonio 01267 676792

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk