Eisiau gwneud cais yn 2018? Darllenwch stori Amy i ddarganfod mwy am Glirio!


16.08.2018

Pan benderfynodd Amy ei bod hi am fynd i’r Brifysgol, gwnaeth Clirio ei chynorthwyo i ddod o hyd i’r cwrs a oedd yn iawn iddi hi. 

Clearing

Roedd Amy Watler-Thomas yn 25 mlwydd oed pan wnaeth hi ddarganfod bod PCYDDS yn cynnig cwrs Ffilm a Diwylliant Gweledol yng Nghaerfyrddin, tref ei chartref. Yn hytrach na gwneud cais drwy UCAS, cysylltodd hi â’n tîm Clirio, ac mewn ychydig o wythnosau, dechreuodd ar ei chwrs dewisedig.

Meddai Amy: “Penderfynais yn hwyr iawn yn y flwyddyn fy mod am fynd i’r brifysgol. Nid oeddwn erioed wedi meddwl y byddwn yn mynd yno, oherwydd nid oeddwn wedi mynd pan aeth fy ffrindiau i gyd ar ôl coleg, ac nid oedd gennyf unrhyw beth mewn golwg yr oeddwn am ei wneud o ddifri; ond yna, gwelais y cwrs hwn  a meddyliais y byddai’n wych. Cefais ddewis o ddau gwrs ffilm, ond dewisais yr un a oedd yn fwyaf perthnasol i’m diddordebau.”

Manteisiodd Amy ar y cyfle i ymweld â’r campws cyn iddi wneud ei phenderfyniad ac felly, daeth i’n Diwrnod Clirio Agored. Cafodd gyfle i weld y campws  a chwrdd â’r staff  a fyddai yn ei haddysgu ar ei chwrs. Meddai “ Roedd y tro cyntaf y des i  PCYDDS ar gyfer y Diwrnod Clirio Agored a chael fy nghyfweliad/ sgwrs gyda fy narlithwyr yn ddefnyddiol ac yn hamddenol. Cyn i mi fynd, er yr oeddwn yn wir nerfus, nid oedd angen i mi fod fel hynny oherwydd roedd pawb yn gyfeillgar dros ben.”

Erbyn hyn, mae wedi gorffen y flwyddyn gyntaf o’i chwrs gradd BA mewn Ffilm a Diwylliant Gweledol, ac mae’n edrych ymlaen at symud ymlaen i Flwyddyn 2.  Meddai: “Rwyf wedi mwynhau yn fawr fy amser yn y brifysgol hyd yn hyn. Cefais gyfle i fanteisio ar lawer o gyfleoedd gwych a bod yn rhan o nifer mawr o bethau. Teimlais ar un adeg y byddai pobl yn meddwl fy mod yn eithaf od oherwydd nad oeddwn am fod fel rhai myfyrwyr nodweddiadol eraill sy’n hoffi mynychu partïon, ond roedd nifer sylweddol o bobl ar fy nghwrs a oedd hefyd yn fyfyrwyr aeddfed ac yn debyg iawn i mi. Un o’r prif bryderon a oedd gennyf am fynd i’r brifysgol oedd yr elfen ysgrifennu, ond nid oedd hwn yn rhy ddrwg o gwbl, ac mae llawer o help ar gael pan rwy’n dod ar draws anawsterau. Rwyf wedi dysgu cymaint, ac mae dechrau ar fy 2il flwyddyn yn fy nghyffroi yn fawr!

“Cyn dechrau ar y cwrs, nid oedd gennyf unrhyw syniad am yr hyn yr oeddwn am ei wneud â’m gradd ar ôl i mi ei gorffen, ac nid oeddwn yn hollol siŵr, hyd yn oed, a oeddwn yn mynd i gadw at yrfa. Ers tro byd, roeddwn am fod yn hunangyflogedig, ac erbyn hyn, teimlaf y gallaf wneud hynny. Pe bawn yn parhau i ddal ati a chadw i weithio’n galed, rwy’n sicr o ddod o hyd i waith yn y pen draw, ac yna gwneud rhywbeth sy’n fy ngwneud yn hapus, rhywbeth rwy’n mwynhau mynd i’r gweithle ar ei gyfer!

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk