Enwebiad am wobr am gymorth entrepreneuraidd yn y Drindod Dewi Sant


05.09.2018

Mae’r Athro Cysylltiol Kath Penaluna wedi’i chynnwys ar y rhestr fer ar gyfer rownd derfynol Gwobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr NatWest.

Headshot

Mae wedi’i henwebu am y wobr Pencampwr Entrepreneuriaid y Flwyddyn am ei gwaith yn cefnogi myfyrwyr y Drindod Dewi Sant gyda’u huchelgais ym maes entrepreneuriaeth.

Meddai Kath: “Rwyf wrth fy modd ac yn ei hystyried yn fraint cael fy enwi ar gyfer rownd derfynol Gwobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr NatWest. Mae hyn oll yn deillio o uchelgais, creadigrwydd a thalent ein graddedigion. Rwy’n cael fy ysbrydoli’n barhaus gan eu penderfyniad i sefydlu busnesau a mentrau newydd. Mae gennym ni hefyd Dîm Menter profiadol iawn yn y Drindod Dewi Sant sy’n gweithio’n galed i gynorthwyo’r myfyrwyr i wireddu’r syniadau hyn. Yn sgil y cyfuniad llwyddiannus hwn mae’r nifer o fusnesau newydd gan raddedigion yn y Drindod Dewi Sant gyda’r uchaf yn y DU. Mae’n anrhydedd bod yr ymdrechion hyn wedi’u cydnabod ac rydym ni i gyd wrth ein bodd.”

Mae Kath yn Athro Cysylltiol mewn Addysg Fenter ac yn Rheolwr Menter o fewn yr Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol sydd yn rhan o Gyfadran Busnes a Rheolaeth y Brifysgol. Mae ei rôl yn un strategol a rhagweithiol, gan fwrw ymlaen â’r agenda fenter ac entrepreneuriaeth a chefnogi myfyrwyr ar draws y Brifysgol wrth iddynt gychwyn ar antur entrepreneuraidd. Mae hefyd yn ymchwilydd o fri rhyngwladol ym maes addysg fenter ac yn gyflwynydd rheolaidd mewn cynadleddau a gweithdai. Mae ei hymchwil diweddar wedi canolbwyntio ar rôl meddwl arloesol a chreadigol o ran datblygu meddylfryd o fenter ac entrepreneuriaeth. Mae hefyd yn olygydd y South Wales Business Review, cyhoeddiad chwarterol sy’n dod â’r newyddion diweddaraf a diweddariadau i fusnesau yn Ne Cymru

Meddai crëwr y Gwobrau, Francesca James: “Cawsom lu o ymgeiswyr anhygoel eleni a dylai pawb ar y rhestr fer fod yn eithriadol o falch ohonyn nhw’u hunain! Unwaith eto eleni cafwyd mwy o ymgeiswyr nag erioed o’r blaen ac rydym wedi ein syfrdanu gan gryfder ac amrywiaeth y ceisiadau.

“Edrychwn ymlaen yn eiddgar at ddathlu entrepreneuriaeth ar draws Prydain Fawr gyda nhw, a thaflu goleuni ar y dalent aruthrol o fewn ecosystem entrepreneuraidd Prydain.”

Meddai Gordon Merrylees, Pennaeth Entrepreneuriaeth gyda NatWest: “Yn dilyn blwyddyn fwy llwyddiannus nag erioed, rwyf am ddiolch i'r holl entrepreneuriaid a ymgeisiodd a llongyfarch y rhai a enwyd ar y rhestr fer. Edrychaf ymlaen at eu gweld yn y rowndiau terfynol rhanbarthol.

“Yn amlwg mae’r ysbryd entrepreneuraidd yn fyw ac yn iach o hyd, ac mae NatWest wrth ei fodd i allu parhau i gefnogi’r gwobrau hyn er mwyn dathlu llwyddiant gyda’r busnesau hynny sy’n ysgogi economi Prydain wrth iddynt gychwyn, ehangu a llwyddo.”

Bydd Gwobrau Entrepreneuriaid Prydain Fawr NatWest yn dathlu entrepreneuriaeth ar draws nifer o gategorïau mewn seremoni fawreddog yng Nghaerdydd yn ddiweddarach eleni.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk