Gradd yn y Drindod Dewi Sant wedi sicrhau llwyddiant yn ôl Rheolwr Corfforaethol gyda Royal Caribbean International


26.09.2018

Fel rheolwr corfforaethol gyda Royal Caribbean International, mae gan Craig Jarrett, cyn-fyfyriwr Rheolaeth Hamdden yn y Drindod Dewi Sant, 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant lletygarwch yn cynnwys llongau mordeithio, mannau gwyliau, gwestai bach moethus, barrau a lleoliadau adloniant.

Craig Jarrett

Dechreuodd fel uwch reolwr diodydd gyda Royal Caribbean International gan weithio ar longau mordeithio, wedyn cafodd ddyrchafiad yn Gyfarwyddwr Bwyd a Diodydd, cyn dod yn Gyfarwyddwr Teithiol Bwyd a Diodydd y Fflyd.  Yn ddiweddar mae Craig wedi’i ddyrchafu’n Rheolwr Bwyd a Diodydd Corfforaethol ac mae wedi’i leoli yn y pencadlys ym Miami, gan adrodd yn ôl yn uniongyrchol i Is-lywydd y cwmni.

Ond mae’n cyfaddef nad yw ei hanes yn un confensiynol o ran ei gefndir a’i addysg, a arweiniodd at broblemau yn yr ysgol ac oedi wedi hynny o ran ennill y cymwysterau roedd eu hangen i symud ymlaen tuag at ei rôl broffil uchel gyfredol.

Meddai Craig:  “Yn yr ysgol uwchradd am wahanol resymau roedd fy mhresenoldeb terfynol yn 60%, oedd yn golygu yn y bôn fy mod wedi colli oddeutu dwy flynedd o ysgol.  Byddwn i’n cael fy mwlio ac roeddwn i’n casáu mynd i’r ysgol.  Ces i fy magu mewn teulu un rhiant ac roeddwn i bob amser o gwmpas fy nhad a’i ffrindiau, felly roeddwn i'n agos at lawer o sgyrsiau oedolion.  Des i’n ‘strydgall’ a doeddwn i ddim yn hoffi plant eraill yn yr ysgol yn siarad i lawr â mi na chael fy nal yn ôl gyda fy nysgu.  Hefyd cafodd fy nhad drawiad ar y galon pan oeddwn i’n 14 felly yn y diwedd cymerais i amser allan o’r ysgol i'w helpu ef a fy chwiorydd iau.  Peidiwch â fy nghamgymryd i, ces i fywyd cartref a magwraeth gwych, fodd bynnag doedd fy addysg ddim yn hapus iawn.”

Gadawodd Craig yr ysgol gan weithio fel cynorthwyydd cyffredinol yng Ngwesty Hilton, fel y’i gelwid pryd hynny, yn Abertawe am dair blynedd.  “Roedd hi’n wych ac yn rhoi boddhad mawr. Symudais i ymlaen i rôl rheolwr gwerthu Cynadleddau a Digwyddiadau,” meddai.   “Gan fy mod i’n teimlo fy mod i wedi cyrraedd fy nod pryd hynny, chwiliais i am waith mewn lleoedd eraill a dyna pryd yr ymunais i â Chanolfan Hamdden Abertawe.  Gwelodd rheolwr cyffredinol y Ganolfan Hamdden botensial ynof i gan fy enwebu ar gyfer y cwrs Tystysgrif Rheolaeth Hamdden yn y Drindod Dewi Sant.  Gan fy mod i wedi cael profiad mor negyddol yn yr ysgol, roeddwn i’n bryderus ond yn llawn cyffro ar yr un pryd.”

Mae Craig yn dweud bod ei ddiwrnod cyntaf yn y Brifysgol yn fyw iawn yn ei gof.  “Es i mewn i’r adeilad brics coch ar y rhiw yn Mount Pleasant a suddodd fy stumog,” meddai.  “Roeddwn i yn ôl mewn ystafell ddosbarth, mewn amgylchedd nad oedd gen i atgofion gwych ohono.  Roedd hi fel pe bawn i’n 5 eto yn mynd i mewn i ystafell ddosbarth lle roeddwn i’n ‘nabod neb. Ond penderfynais i aros ac rwyf mor falch i mi wneud.”

Dywedodd Craig ei fod ef a’i gyd-fyfyrwyr wedi cael eu croesawu gan y darlithwyr, a oedd ‘yn ffres, yn hwyl, ac yn siarad â ni fel oedolion’. Meddai: “Dyma’r peth cyntaf i mi sylwi arno, roeddwn i’n teimlo fel pe baen ni ar eu lefel nhw.  Gwnaethon nhw hi’n eglur ei bod hi i fyny i ni, mai ein penderfyniad ni oedd ein datblygiad ni.  Roedd disgwyl i ni ddysgu yn ein hamser gartref a darllen, darllen, darllen.  Doeddwn i ddim wedi darllen unrhyw beth llawer mwy na chylchgrawn ers blynyddoedd, felly roedd gorfod codi llyfr Sport & Leisure Management gan Torkilsden, a’i ddysgu o glawr i glawr yn ddieithr iawn i mi.”

Ar ôl derbyn ei aseiniad cyntaf, dywedodd Craig ei fod yn benderfynol o lwyddo.

“Er nad oeddwn i wedi mynd y ffordd gonfensiynol o ysgol uwchradd, chweched dosbarth neu goleg ac wedyn prifysgol, roeddwn i’n gwybod fy mod i’n dal i allu ysgrifennu aseiniad a fyddai’n cael derbyniad da ac yn gwneud i fy narlithwyr ac eraill gydnabod fy ngwybodaeth a dealltwriaeth o’r pwnc dan sylw.  

“Am nosweithiau lawer byddwn i’n eistedd yn y llyfrgell yn darllen llyfrau, yn cyfeirio at bynciau, yn ysgrifennu’r aseiniad tan y diwrnod cyflwyno.  Rwy’n cofio ei roi ar y pentwr o aseiniadau eraill a meddwl, ydy e’n fyrrach, yn hirach, yn well, yn waeth neu’n union yr un peth â phawb arall.  Oeddwn i wedi copïo gormod o gyfeiriadau neu ddim ddigon?   Bythefnos yn ddiweddarach, ces i’r aseiniad yn ôl gyda “Rhagoriaeth” wedi’i ysgrifennu arno! O’r diwedd roeddwn i’n teimlo’n fedrus ac nad oeddwn i wedi gwastraffu pedair blynedd drwy weithio a pheidio â mynd i’r coleg.  Hwnnw oedd y trobwynt, lle teimlais i “Mae hi gen i” ac roedd y 2 flynedd a hanner o’r cwrs oedd yn weddill yn brofiad rhyfeddol.”

Dywedodd Craig ei fod wedi cwblhau’r cwrs llawn 3 blynedd gyda phresenoldeb o 100%. “Roeddwn i’n llawn cyffro am fynd i’r dosbarth a dysgu a hyd yn oed pan nad oeddwn i’n teimlo’n 100%, byddwn i’n dal i ddod ataf fy hun i ddod i mewn,” ychwanegodd.  “Roeddwn i’n mwynhau dysgu a gweithio wrth ochr y myfyrwyr eraill, gwrando ar y darlithwyr - yr holl amgylchedd.  Roedd hi’n hwyl, yn symud yn gyflym, ac yn well na dim, roedden ni’n cael ein trin fel oedolion.  Pan fyddaf i’n meddwl yn ôl at fy amser yn y Drindod Dewi Sant, mae gen i atgofion melys.”

Dywedodd Craig fod y darlithwyr, oedd yn cynnwys Jacqui Jones sydd bellach yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y rhaglenni Teithio a Thwristiaeth Rhyngwladol, yn addysgwyr rhagorol.  Ychwanegodd: “Roedden nhw’n amyneddgar, yn gyfeillgar ac ar gael.  Roedden nhw’n arbenigwyr yn eu pwnc ac yn fwy na dim roedden nhw’n gallu cefnogi hynny gyda phrofiad go iawn yn y sector cyhoeddus a phreifat.  Roedd hyn yn gwneud i chi wrando’n fwy oherwydd yn lle bod rhywun yn dweud wrthych chi, roedd y darlithwyr, wrth esbonio'n fanwl, yn gallu ychwanegu manylder at bob pwnc.”

Dywedodd Craig fod y cwrs wedi’i helpu i ddatblygu’n bersonol a bod y pynciau a gafodd sylw wedi helpu i adeiladu a chryfhau’i yrfa ac yn parhau i wneud hynny.  Meddai: “Hyd yn oed heddiw rwy’n dal i ddefnyddio Hierarchaeth Anghenion Maslow wrth esbonio anghenion aelodau’r criw i rai o fy nghyfarwyddwyr.  Mae ef mor addas i’n hamgylchedd gwaith ni.  Fyddwn i ddim wedi gwybod pwy oedd Maslow heb fy amser yn y Brifysgol!”

Dywedodd Jacqui Jones fod Craig wedi cael effaith gadarnhaol ar y Rhaglen Dystysgrif Rheolaeth Hamdden, fel yr oedd pryd hynny.  Ychwanegodd: “Mae’n ardderchog gweld sut mae gyrfa Craig wedi ffynnu ers iddo ddod i astudio yn y Brifysgol.  Mae hon yn stori hyfryd o lwyddiant i fyfyrwyr y dyfodol ddysgu oddi wrthi, oherwydd nid oedd Craig yn fyfyriwr prifysgol traddodiadol. Fodd bynnag achubodd ar bob cyfle a gynigiwyd iddo ac roedd yn ymroddedig ac yn gweithio’n galed gan wneud yn fawr o gyfleoedd y cwrs.  Mae wedi bod yn bleser gwylio sut mae’i yrfa wedi datblygu 

ac yn arbennig o gyffrous gan fod perthynas waith agos gan y Drindod Dewi Sant ag is-gwmnïau Royal Caribbean Cruises, gyda nifer o fyfyrwyr yn gweithio ar leoliad iddyn nhw eleni.  Gobeithio y bydd rhai’n dilyn yn ôl traed Craig!”

At hynny, mae dau o fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn gweithio ar hyn o bryd ar ddwy long fordeithio Royal Caribbean.

Mae Kirsty Smith (myfyrwraig yn yr ail flwyddyn ar Reolaeth Teithio a Thwristiaeth Rhyngwladol sydd ar leoliad gyda Royal Caribbean Cruises) wedi’i lleoli yn America.

Meddai Kirsty: “Hyd yn hyn mae fy lleoliad wedi bod yn waith caled ond rwy wedi cwrdd â phobl ffantastig o bob cwr o’r byd a gweld lleoedd syfrdanol a gwneud pethau y mae pobl ond yn gallu breuddwydio amdanyn nhw! O geufadu ar Gamlas Panama i sledio gyda chŵn ar rewlif drwy gyfrwng hofrennydd!”

A Thomas Fowler, myfyriwr yn yr ail flwyddyn ar Reolaeth Teithio a Thwristiaeth Rhyngwladol sydd ar leoliad ar longau Royal Caribbean Cruises yn Ewrop.

Meddai Thomas:  “Mae bywyd ar long fordeithio’n wych. Rydych chi’n gweithio 7 diwrnod yr wythnos gyda dyletswyddau di-ben-draw ond pan ddaw'r daith i ben rydych chi’n cael fforio’r byd.  Dyma gyfle eich breuddwydion!” 

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR