Graddedigion o’r Drindod Dewi Sant yn serennu ar Rownd a Rownd


11.09.2018

Bydd dau o gyn-fyfyrwyr cwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant – Heledd Roberts a Josh Morgan – i’w gweld ar S4C heno fel cymeriadau newydd yn y gyfres ddrama boblogaidd, Rownd a Rownd.

Rownd_a_Rownd_2018

Bydd Heledd a Josh yn chwarae cymeriadau Anest ac Iestyn – brawd a chwaer a fydd yn setlo mewn i gymuned Glanrafon gyda’u rhieni, Gwenno a Carwyn.

Wedi astudio’r un cwrs, mae Heledd a Josh yn agos iawn a chanddynt berthynas fel brawd a chwaer yn eu bywydau go iawn.

“Ro’n ni’n rhan o’r criw cyntaf i astudio’r radd BA Perfformio yn Y Drindod Dewi Sant a deuddeg ohonon ni oedd ar y cwrs.  Fe ddaethon ni’n agos iawn at ein gilydd - dysgu i gefnogi’n gilydd a chydweithio’n dda felly mae gennym berthynas naturiol a gonest iawn ar y sgrin ac i ffwrdd ohoni hefyd.  Mae’n grêt cael rhannu’r profiad yma o fod yn rhan o gast Rownd a Rownd gyda Heledd,” meddai Josh sy’n wreiddiol o Gaerdydd.

“Fe wnes i wir fwynhau’r profiad o astudio’r cwrs yng Nghaerdydd.  Fel rhan o’r cwrs fe wnaethon ni astudio modiwl o’r enw ‘Actio ar gyfer y Sgrîn’ gyda’r diweddar Terry Dyddgen Jones ar set Pobol y Cwm.  Cefais fy ysbrydoli o flaen a thu ôl i’r camera yn ystod y cyfnod hwn - roedd yn brofiad realistig a chredadwy iawn - ac yn brofiad sydd wedi fy helpu wrth i mi ymgartrefu fel rhan o gast Rownd a Rownd.  Mae hefyd yn enghraifft dda o’r cyfleoedd y cawson ni fel myfyrwyr i weithio gyda phobl o’r diwydiant gan ein paratoi ni ar gyfer y byd gwaith.

“Bues i’n ddigon ffodus i dreulio tymor cyfan yn astudio ym Mhrifysgol California State, Long Beach yn ystod fy nghyfnod yn Y Drindod Dewi Sant.  Roedd yn gyfnod cyffrous ac un oedd yn allweddol iawn i mi - fe ddysgais lawer gan ddatblygu fel perfformiwr drwy weithio gyda phobl anhygoel fel Alexandra Billings.”

Mae Heledd wrth ei bodd i fod yn rhan o gast Rownd a Rownd a chael y cyfle i roi ar waith yr hyn a ddysgodd ar y cwrs BA Perfformio.

“Rwy’n teimlo'n lwcus iawn fy mod i’n rhan o deulu Rownd a Rownd,” meddai Heledd sy’n wreiddiol o bentref Llanwrda yn Sir Gaerfyrddin. 

“Rwy’ wedi dysgu cymaint yn ystod y tri mis cyntaf.  Mae ffilmio cyfres mor boblogaidd a gweithgar wedi bod yn sioc i’r system ond roedd y profiadau a gefais gan y diweddar Terry Dyddgen-Jones yn ystod y modiwl ‘Actio ar gyfer y Sgrîn’ wedi fy helpu i fod yn barod ar gyfer yr heriau. 

“Roedd derbyn hyfforddiant arbenigol gan unigolion profiadol o’r diwydiant megis Elen Bowman ac Eiry Thomas yn ystod modiwlau actio nid yn unig wedi fy addysgu, ond hefyd wedi fy ysbrydoli.  Fe wnaethon nhw fy nghyflwyno i dechnegau newydd o berfformio - elfennau sydd wedi fy helpu’n fawr i greu fy nghymeriad, Anest yn Rownd a Rownd

“Fe wnes i ddysgu cymaint yn ystod fy nghyfnod ar y cwrs.  Yn fy marn i, mae’r cwrs yma yn berffaith i unrhywun sydd eisiau dysgu mwy am elfennau perfformio a’r diwydiant ei hun gan ei fod yn hyblyg iawn ac yn medru addasu i ofynion y myfyrwyr. Roedd fy mhrofiad yn y Brifysgol - ar y cwrs dwys ac unigryw hwn - yn amhrisiadwy a byddwn yn annog unrhywun sydd yn ystyried dyfodol yn y diwydiant perfformio i geisio am le ar gwrs BA Perfformio yn Y Drindod Dewi Sant.”

Mae Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio yn hynod falch o lwyddiant Heledd a Josh – dau o’r myfyrwyr cyntaf i raddio o’r cwrs arloesol hwn – ac wrth ei fodd yn gweld ei raddedigion yn llwyddo:

"Rydym mor falch bod Heledd a Josh wedi cael y rhannau arbennig yma yn Rownd a Rownd. Mae gan y cwrs berthynas dda gyda chwmni cynhyrchu Rondo sydd yn cysylltu ac yn ymweld â ni yn rheolaidd yn edrych am dalent.  Roedd y ddau hefyd yn ffodus o wneud modiwl ‘Actio ar gyfer y Sgrîn’ gyda'r diweddar Terry Dyddgen-Jones a dwi'n siŵr eu bod wedi elwa llawer o weithio gyda fo ar set Pobol y Cwm fel rhan o'r cwrs."

Bu Heledd a Josh yn astudio’r cwrs BA Perfformio cyfrwng Cymraeg sy’n cael ei gynnig gan Y Drindod Dewi Sant yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Gate yng Nghaerdydd.  Ethos sylfaenol y rhaglen yw darparu techneg gadarn ynghyd â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

O ystyried natur ymarferol iawn y radd, caiff myfyrwyr amrywiaeth o gyfleoedd i berfformio a dangos cynnydd yn rheolaidd gan hefyd elwa o gyfleoedd diddorol ac amrywiol i berfformio a datblygu sgiliau a fydd yn eu paratoi at yrfaoedd yn y diwydiannau creadigol.

Sefydlwyd y BA Perfformio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd yn 2015. Mae’n gwrs arloesol a addysgir mewn modd dwys dros gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff o’r Brifysgol ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a theatr.

Mae myfyrwyr ar y cwrs yn gwneud yn fawr o bob cyfle i gydweithredu gydag ymarferwyr proffesiynol sy’n cynnig ystod o brofiadau newydd a gwahanol iddynt gan sicrhau bod ganddynt y sgiliau priodol i lwyddo yn eu maes.

Os hoffech ddysgu mwy am y cwrs BA Perfformio, ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cbc   

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk