Gwaith dylunydd gwobrwyedig wedi’i gynnwys yng nghynllun mewnol Yr Egin


14.01.2019

Mae gwaith y dylunydd tecstilau o Sir Benfro, Siân O’Doherty, i’w weld bellach yng Nghanolfan S4C Yr Egin yn rhan o’i chynllun mewnol trawiadol.

Sian O'Doherty

Mae Siân - dylunydd gwobrwyedig  sydd wedi’i lleoli yng Nghilgeti - wedi creu’r clustogau sy’n harddu'r soffas lliwgar yn y ganolfan ddigidol a chreadigol newydd ar gampws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Roedd Carys Ifan, Cyfarwyddwr Yr Egin wedi gweld rhai o ddyluniadau Sian ac yn meddwl y byddent yn gweddu’n berffaith i’r tu mewn i’r adeilad.

"Roeddwn yn chwilio am rywbeth traddodiadol ond cyfoes i ategu at ddyluniad mewnol ardal y caffi ac fe syrthiais mewn cariad â chynlluniau Sian. Mae nhw’n mynegi gwerthoedd Yr Egin - wedi'u gwreiddio mewn treftadaeth Gymreig ac ailgynllunio ar gyfer heddiw,” meddai Carys Ifan.

"Un o amcanion Yr Egin yw cefnogi pobl ifanc creadigol sy'n gweithio yng ngorllewin Cymru i'w helpu i ddatblygu eu sgiliau a'u busnesau - ac roedd gweithio gyda Sian yn un ffordd o ddechrau cyflwani hyn. Mae nifer o ymwelwyr i'r caffi - Y Gegin - sydd ar agor i'r cyhoedd yma yn Yr Egin wedi sôn yn barod eu bod nhw wrth eu bodd â dyluniadau Sian.”

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad arloesol wedi’i leoli mewn adeilad trawiadol ac eiconig sy’n cynnwys awditoriwm, ystafelloedd golygu a mannau perfformio.  Mae hefyd yn cynnig rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau, gweithdai, sgyrsiau a sgriniadau.

A’r cwmni darlledu Cymraeg  S4C yn brif denant angori, mae’r Egin hefyd yn gartref i amrywiaeth o gwmnïau sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol, gan gynnwys cyhoeddi amlgyfrwng a thechnoleg ddigidol; addysg ddigidol; cynhyrchu fideos a ffotograffiaeth; ôl-gynhyrchu; dylunio graffig; cyfieithu ac isdeitlo yn ogystal â rheolaeth ariannol ar gyfer y diwydiannau creadigol. Maent yn cynnwys: Atebol, Big Learning Company, Captain Jac, Asset Finance Solutions, Gorilla, Highly, Lens 360, Moilin, Optimwm, a Trywydd.

Roedd Sian yn falch iawn i dderbyn cais i gynnwys ei gwaith yn yr adeilad ac mae wrth ei bodd i weld ei chlustogau’n cael eu harddangos yn ardal gyhoeddus yr adeilad.

“Doeddwn i byth yn meddwl y byddwn i’n cael cais i gynnwys peth o’m gwaith mewn adeilad mor eiconig,” meddai Sian.  “Roeddwn wedi bod yn dilyn hynt y datblygiad yng Nghaerfyrddin ac roeddwn mor falch pan wnaeth Carys gysylltu â mi.”

Sian O'Doherty

Wedi’i lleoli yng Nghilgeti, ger Dinbych y Pysgod, mae Sian yn rhedeg stiwdio mewn ysgubor wedi’i haddasu lle mae’n gwerthu ei dyluniadau.  Mae Sian hefyd yn addysgu ar amrywiaeth o weithdai – o ddechreuwyr i fyfyrwyr uwch - ac mae hefyd wedi dechrau rhedeg gweithdai mewn amrywiaeth o grefftau a disgyblaethau celf eraill.

“Rwy wrth fy modd yn addysgu,” meddai Sian, a raddiodd â BA mewn Tecstilau Cyfoes o Goleg Sir Gâr ac a oedd tan yn ddiweddar hefyd yn addysgu ar gampws Ffynnon Job y coleg yng Nghaerfyrddin.

“Roedd gweithio yng Ngholeg Sir Gâr yn brofiad gwych – mae awyrgylch hyfryd yno ac fel cyn-fyfyriwr, roeddwn wrth fy modd i gael y cyfle i weithio yno.”

A hithau wedi gadael i ganolbwyntio ar ei busnes sydd ar gynnydd, mae Sian yn dal i fwynhau’r cyfle i redeg gweithdai ac addysgu yn ei stiwdio.

“Rwy wrth fy modd yn addysgu – rhannu sgiliau, cwrdd â phobl a gweld pobl yn cyffroi wrth ddatblygu eu technegau eu hunain. Dyma un o fy niddordebau pennaf a dyna pam rwy wedi parhau i addysgu gweithdai preifat yn fy stiwdio.”

Wedi arbenigo mewn gwau a gwehyddu yn ystod ei chyfnod yn y coleg, aeth Sian yn ei blaen i ganolbwyntio’n bennaf ar wau, sef y maes mae’n fwyaf adnabyddus amdano, ond mae hefyd yn awyddus iawn i ail-gydio mewn gwehyddu rywbryd.

“Er bod y rhan fwyaf o’m dyluniadau wedi’u gwau, maen nhw’n dal i gynnwys yr elfen honno o gyd-blethu,”  meddai Sian.  “Mae pob un o’r dyluniadau yn Yr Egin wedi’i ysbrydoli naill ai gan batrymau gwead neu ddiwylliant a threftadaeth Cymru.

“Mae’n anrhydedd mawr i gael fy ystyried  ac i dderbyn cais i gynnwys fy ngwaith yn rhan o gynllun mewnol Yr Egin.  Mae’n fraint enfawr i weld fy ngwaith yn cael ei gynnwys mewn adeilad mor drawiadol mewn tref agos at gartref – rwy wrth fy modd fy mod wedi derbyn y cais.”

Roedd 2018 yn flwyddyn eithriadol o lwyddiannus i Sian.  Yn ogystal â chael ei gwaith wedi’i gynnwys yn yr Egin ac adnewyddu ei stiwdio, enillodd Sian wobr Gwneuthurwr Gorau yng Nghymru o blith 135 o wneuthurwyr ac artistiaid a fu’n arddangos yn y digwyddiad Gwnaed â Llaw yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ym mis Tachwedd.

I gael rhagor o wybodaeth am Sian ac i weld ei dyluniadau, ewch i http://sianodoherty.co.uk/

I weld dyluniadau Sian, galwch mewn i’r Egin lle cewch gyfle i flasu’r coffi hyfryd a’r cacennau blasus. Mae'r caffi - Y Gegin – ar agor ar gyfer brecwast o 8am o ddydd Llun i ddydd Gwener a gweinir cinio bob dydd yn ogystal ag ystod o fyrbrydau a chacennau tan 4pm.

Am wybodaeth bellach ynglyn â’r Egin, gallwch ebostio helo@yregin.cymru neu ddilyn Canolfan S4C Yr Egin ar Facebook neu @yr_egin ar Twitter.

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk