Gwawr newydd wrth i’r Athrofa symud i SA1


17.07.2018

Mae’r Athrofa yn edrych ymlaen at bennod cyffrous newydd yn ei hanes hir a disglair wrth iddi ymgartrefu ymhlith y cyfleusterau diweddaraf yng nghanol glannau Abertawe.

Mae datblygiad trawiadol SA1 Glannau Abertawe yn cynnwys cyfleusterau pwrpasol ar gyfer addysgu, dysgu ac ymchwil, yn ogystal â mannau cymdeithasol a hamdden.

Mae pob un o ddisgyblaethau cyfansoddol yr Athrofa – Addysg Athrawon, Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol, Blynyddoedd Cynnar a Seicoleg – yn darparu cyrsiau o SA1, ac mae staff a myfyrwyr yn llawn cyffro oherwydd yr hyn sy gan y campws newydd i’w gynnig.

Ond bydd y golygfeydd godidog ar draws Bae Abertawe yn edrych hyd yn oed yn well nawr bod rhaglenni uchel eu parch yr Athrofa mewn hyfforddi athrawon wedi eu hail-achredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) yn dilyn proses ddethol drwyadl.

Roedd Partneriaeth Dysgu Proffesiynol yr Athrofa, sy’n gyfuniad o staff ysgolion a’r brifysgol yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu hyfforddiant athrawon, yn un o bedair canolfan hyfforddi yn unig a ddewiswyd i gynnig addysg athrawon ar ôl 2019.

Mae’r gymeradwyaeth yn sicrhau y bydd canolfan hyfforddi athrawon hynaf Cymru – yn y safle 1af yng Nghymru yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr dros y ddwy flynedd diwethaf – yn dal i hyfforddi athrawon newydd yn bell i’r dyfodol.

Mae rhaglenni sefydledig a phoblogaidd tu hwnt yn cynnwys TAR Cynradd (gyda SAC); TAR Uwchradd (gyda SAC); a’r cwrs israddedig BA Addysg (gyda SAC).

Ar gael hefyd yn SA1 yw’r BA Addysg a Gofal (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) a ddarperir mewn amgylchedd cefnogol a dymunol ac sy’n archwilio pob agwedd ar lesiant plant a’u datblygiad holistaidd.

Cydnabyddir y radd gan Ofal Cymdeithasol Cymru fel cymhwyster cymhwysedd galwedigaethol ac fe’i cynigir dros gyfnod o ddwy flynedd, gyda myfyrwyr yn gallu astudio un noson yr wythnos a rhai Sadyrnau tra’n aros mewn swydd lawn-amser.

O SA1 y cynigir BA Astudiaethau Addysg yr Athrofa a’r llwybrau cysylltiedig hefyd, ac mae’n darparu gwybodaeth bwnc drylwyr yn ogystal â gweithio at ddatblygu ystod o sgiliau ymarferol a phroffesiynol er mwyn galluogi a hwyluso cyfleodd gyrfa unrhyw ddarpar weithiwr addysgol proffesiynol.

Yn y cyfamser, mae rhaglen BSc Seicoleg arloesol yr Athrofa, a achredir gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, wedi ei llunio i roi ystod eang o gwybodaeth a sgiliau seicolegol i’n myfyrwyr.

Gyda mynediad i dîm o ddarlithwyr arbenigol a labordai seicoleg pwrpasol yn y campws newydd ar y glannau, cynorthwyir myfyrwyr i ddod yn seicolegwyr y dyfodol.

Mae’r Athrofa hefyd yn cynnig rhaglenni ym maes Cwnsela ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig. Mae ein codennau cwnsela pwrpasol yn sicrhau y rhoddir cyfle i’n myfyrwyr gyfoethogi eu sgiliau ymarferol a damcaniaethol fel ei gilydd er mwyn cefnogi eu datblygiad proffesiynol fel ymarferwyr myfyriol.

Cynigir cyfweliad ar gyfer y rhaglen TAR Cynradd (yn amodol ar gwrdd â’r meini prawf cymhwysedd) i’r holl fyfyrwyr hynny sy’n ymgymryd ag un o’n rhaglenni israddedig ac sy’n dymuno symud ymlaen i yrfa mewn addysgu cynradd. Mae hyn yn gadael i’n myfyrwyr fanteisio ar y cymorth ac arbenigedd gwych o fewn yr Athrofa ac yn cynnig llwybr clir sy’n symud o’r lefel israddedig i’r lefel ôl-raddedig y mae llawer o’n graddedigion wedi ei fwynhau dros y blynyddoedd.

Mae datblygu pentref dysgu ac arloesi yn ardal SA1 Abertawe yn ategu nod YDDS i ysbrydoli unigolion a datblygu graddedigion ac ymarferwyr myfyriol sy’n gallu gwneud gwahaniaeth i’r gymdeithas.

Ac mae cytundeb newydd y brifysgol â Sony yn addo dod â chenhedlaeth nesaf technoleg addysg i fyfyrwyr a chyfoethogi darpariaeth yr Athrofa hyd yn oed yn bellach.

Mae Sony yn gweithio ag YDDS ers 2015 i ddatblygu ‘Vision Exchange’, llwyfan arloesol i hwyluso symud o ddarlithfeydd ac awditoria traddodiadol i’r mannau dysgu diweddaraf sy’n galluogi dulliau dysgu cydweithredol a rhyngweithiol.

Mae’r cyfleuster hwn yn caniatáu rhannu cynnwys ymhlith y rhai sy’n bresennol mewn mannau dysgu, yn ogystal â chyfranogwyr a leolir mewn mannau eraill, ni waeth beth yw eu lleoliad daearyddol.

Dechreuodd yr Athrofa beilota Vision Exchange Sony, a fydd yn cefnogi dysgu o bell ac a lunnir i wella ymgysylltiad a chyrhaeddiad, ym Medi 2017.

Meddai’r Athro Dylan Jones, Deon yr Athrofa: “Mae ein cyfleusterau gwych newydd yn SA1 eisoes wedi denu llawer o sylw ac rydym yn hyderus y bydd staff, myfyrwyr a’n partneriaid lu yn mwynhau’r hyn sy gan yr adeiladau newydd i’w gynnig.

“Mae symud i ddatblygiad SA1 Glannau Abertawe yn nodi carreg filltir bwysig i’r Athrofa ac mae’n cynrychioli’r dyfodol disglair rydym yn ei greu gyda chydweithwyr ar draws y sbectrwm addysgol cyfan.

“Mae gennym ystod ardderchog o gyrsiau ar gael mewn addysg athrawon, cyfiawnder cymdeithasol, addysg blynyddoedd cynnar a seicoleg – ac mae ein campws trawiadol yn cynnig yr amgylchedd perffaith i fyfyrwyr ddatblygu eu myfyrdod.

“Ni allwn aros i ddechrau yn SA1 ac edrychwn ymlaen at groesawu myfyrwyr, staff a chyfeillion yr Athrofa yn y dyfodol agos i’n cyfleusterau newydd y bu pawb yn disgwyl yn eiddgar amdanynt.”

Mae safle blaenorol yr Athrofa yn Abertawe yn Townhill bellach wedi cau cyn i gampws newydd SA1 agor ym mis Awst.

Bydd yr holl fyfyrwyr sy’n astudio gyda’r Athrofa yn Abertawe o fis Medi 2018 ymlaen yn cael eu lleoli yn y cyfleusterau newydd ar y glannau.

Yn ogystal ag Athrofa Abertawe, bydd yr athrofa yn dal i weithredu o gampws Caerfyrddin YDDS a’r Tramshed Tech, Caerdydd.

Uwchraddir y cyfleusterau yn yr Athrofa yng Nghaerfyrddin i adlewyrchu’r rhai sy ar gael yn y datblygiad newydd yn SA1 er mwyn sicrhau y bydd pob myfyriwr yn derbyn yr un profiad safon uchel lle bynnag y byddant yn dewis astudio.

Ewch i www.athrofa.cymru am ragor o wybodaeth.

Nodyn i'r Golygydd

  • Mae’r Athrofa yn brif gyfadran newydd o fewn YDDS ac mae’n gartref i ddisgyblaethau Addysg Athrawon, Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol, Seicoleg a Blynyddoedd Cynnar.
  • Darperir cyrsiau o ddau brif safle: Ein campws newydd yn SA1 Glannau Abertawe a champws hanesyddol Caerfyrddin. Mae gennym safle bach hefyd yn Tramshed Tech, Caerdydd.
  • Yn gyffredinol, roedd 98% o fyfyrwyr Blynyddoedd Cynnar yn fodlon ar eu cwrs y llynedd (NSS 2017).
  • Mae’r Athrofa wedi ei rhestru yn y safle 1af yng Nghymru am foddhad myfyrwyr mewn addysg gychwynnol athrawon dros y ddwy flynedd ddiwethaf – ac mae’n un o bedwar darparwr yn unig sy wedi eu hachredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg.
  • Achredir rhaglen arloesol BSc Seicoleg yr Athrofa gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, y corff sy’n cynrychioli seicolegwyr a maes seicoleg yn y DU.
  • Yr Athrofa yw’r ganolfan hyfforddi athrawon hynaf yng Nghymru, yn dyddio yn ôl i 1848, pan sefydlwyd Coleg Hyfforddi De Cymru a Sir Fynwy ar y pryd yng Nghaerfyrddin.
  • Mae’r Athrofa yn cynnig tair rhaglen hyfforddi athrawon lwyddiannus, dwy ar y lefel ôl-raddedig TAR Cynradd (gyda SAC); TAR Uwchradd (gyda SAC); a’r cwrs israddedig BA Addysg (gyda SAC).
  • Rhestrwyd YDDS ymhlith y deg prifysgol uchaf yn y DU am foddhad myfyrwyr mewn Astudiaethau Academaidd mewn Addysg a Gwaith Cymdeithasol (NSS 2017).
  • Yn gyffredinol, roedd 97% o’r myfyrwyr a gofrestrwyd ar gyrsiau Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol mewn cyflogaeth a/neu hyfforddiant pellach chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2015).

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk