Gwobr i dîm o Ysgol Gyfun yr Esgob Gore am ddatblygu System Ynni Adnewyddadwy ar y cyd â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant


27.06.2018

Mae grŵp o ddisgyblion o Ysgol Gyfun yr Esgob Gore wedi gweithio gyda staff o Ysgol Beirianneg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i ddatblygu system biodreuliwr sy’n generadu ynni i’w defnyddio yn Kiberia yn Kenya – un o slymiau mwyaf y byd.

Pupils with certificate

Cafodd eu hymdrechion eu cydnabod pan enillon nhw wobr Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) yn Ffair Big Bang De Cymru.

Bu’r tîm o ddisgyblion blwyddyn 12 a 13 o Ysgol Gyfun yr Esgob Gore yn ymchwilio i ffyrdd o wella amodau byw’r cymunedau yn y rhanbarth gan benderfynu ar system biodreuliwr pwrpasol sydd, pan gaiff ei ddefnyddio gyda thyrbin ager, yn troi cynhyrchion gwastraff yn wefr drydanol ddefnyddiol.

Llwyddodd y tîm i wrthsefyll cystadleuaeth gan dros 70 o ymgeiswyr eraill i ennill y wobr am y “Gwerthfawrogiad gorau o Faterion Amgylcheddol”.

Meddai Richard Morgan, uwch ddarlithydd mewn Peirianneg yn y Drindod Dewi Sant: “Roedd fy nghydweithwyr a minnau wrth ein bodd i weld y grŵp yn cael cymaint o lwyddiant. Mae datrysiadau peirianyddol sy’n berthnasol i ddiwydiant yn rhan greiddiol o'r hyn a wnawn yma yn y Drindod Dewi Sant. Roedd yn bleser o’r mwyaf i allu cynorthwyo’r tîm gyda'r adnoddau technegol sydd ar gael o fewn yr Ysgol Peirianneg. Gwnaeth y prosiect hwn gyffwrdd â nifer o feysydd yr ydym yn ymwneud yn weithredol â nhw. Mae’r rhain yn cynnwys Peirianneg Ynni a’r Amgylchedd yn ogystal â Pheirianneg Mecanyddol a Gweithgynhyrchu.  Wrth inni symud ymlaen, tyfu wnaiff yr angen am ddatryswyr problemau dyfeisgar ac mae'n galonogol gweld bod dyfodol peirianneg mewn dwylo mor fedrus.”

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) yn cynnal rhaglen breswyl am ddim dros gyfnod o dridiau yn eu campws newydd ger y glannau yn Abertawe rhwng 12 a 14 Medi. Mae’r rhaglen 'Headstart' sy’n llawn digwyddiadau wedi’i anelu at unrhyw un sy'n ystyried Peirianneg fel dewis bwnc ar gyfer astudiaeth Addysg Uwch. Os oes gennych ddiddordeb i ddarganfod mwy, anfonwch e-bost at engineering@uwtsd.ac.uk neu ewch i www.stemcymru.org.

Mae’r Ysgol Peirianneg yn rhan o Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura, a Pheirianneg y Drindod Dewi Sant, cyfadran STEM, amlddisgyblaethol sydd wedi'i lleoli yn Abertawe. Mae'n cwmpasu pensaernïaeth, peirianneg fodurol a chwaraeon moduro, adeiladwaith, cyfrifiadura, electroneg, rheolaeth amgylcheddol, logisteg a pheirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu.

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) yn elusen addysgol, ddielw sy’n bodoli er 1989. Cynhalia EESW gynlluniau ledled Cymru i ysbrydoli a chymell pobl i ddewis gyrfa ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg. Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk