Gwobr Uchel-Siryf i Bronwen Williams o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant


06.03.2018

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant nodi bod Bronwen Williams yn mynd i dderbyn Gwobr Uchel-Siryf Gorllewin Morgannwg mewn cydnabyddiaeth o’i gwaith gwirfoddoli.

Bronwen yw Cyfarwyddwr Rhaglen Portffolio’r Gyfraith a Gwasanaethau Cyhoeddus yn y Drindod Dewi Sant, ond dechreuodd ei gyrfa’n gyfreithiwr dan hyfforddiant ar gyfer ymarferydd unigol yn Abertawe.  Mae wedi bod yn addysgu ar y cwrs gradd Gwasanaethau Cyhoeddus er 2007 gan gyflwyno amryw o fodylau ym maes y gyfraith.  Mae hi wedi bod yn rhan o’r tîm i ddilysu nifer o raglenni israddedig ac ôl-raddedig i’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth, gan gynnwys Gwasanaethau Cyhoeddus, y Gyfraith, Plismona, Troseddeg, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Rheolaeth Iechyd a Chyfraith Busnes.  Mae Bronwen wedi ysgrifennu a chyflwyno ar y modylau hyn i gyd.

Cafodd Bronwen y dasg hefyd o gyfoethogi cyflogadwyedd y myfyrwyr o fewn y portffolio Gwasanaethau Cyhoeddus ac mae hyn yn rhan o’r ymchwil ar gyfer ei PhD.  Yn sgil hyn mae wedi datblygu cysylltiadau cadarn â darparwyr gwasanaethau cyhoeddus lleol yn Abertawe er mwyn datblygu nifer o gynllunio gwirfoddoli i’r myfyrwyr.

Mae’r cynlluniau hyn wedi caniatáu i’r myfyrwyr gael profiad gwaith proffesiynol gwerthfawr a pherthnasol ynghyd â chipolwg ar y proffesiynau yr hoffent ymuno â nhw.  Mae’r cynlluniau hefyd wedi caniatáu mwy o ymgysylltu â’r gymuned a chytundebau partneriaeth gyda’r Brifysgol a sefydliadau lleol yn y sector cyhoeddus.

Yn sgil y gwaith hwn mae Bronwen wedi bod â chysylltiadau agos â Man Cymorth Abertawe.  Canolfan Triniaeth Alcohol yw hon a gynhelir bob nos Fercher a nos Sadwrn 10pm tan 4am i ofalu am bobl a anafwyd, pobl feddw a phobl fregus yn economi’r nos.  Hyd yn hyn mae wedi trin bron 3500 o bobl a lleihau nifer yr ambiwlansys yng nghanol y ddinas a'r straen ar Unedau Damweiniau ac Achosion Brys ar y nosweithiau allweddol hyn.

Mae’r angen am y Man Cymorth yn parhau ac mae nifer y bobl feddw ac agored i niwed sy’n cael eu gwahanu rhag eu ffrindiau gyda’r nos yn dal i fod yn rhy uchel. Yn sgil ei gwaith ar y Man Cymorth creodd Bronwen ymgyrch #bleMaechFfrind, a lansiwyd ym mis Medi 2016 a cheisio lleihau nifer y bobl ifanc sy’n eu cael eu hunain mewn sefyllfaoedd sy’n agored i niwed wrth fynd allan i’r dref.

Ers hynny mae’r ymgyrch wedi cael cymorth ac wedi ei hyrwyddo gan Brifysgol Abertawe a First Cymru. Cynhaliwyd hefyd nifer o wasanaethau mewn ysgolion a cholegau ar draws Abertawe i helpu i ledu’r neges ymhellach. 

Nod yr ymgyrch yw annog pobl ifanc i aros gyda’i gilydd ar noson allan, eu bod yn mynd adre gyda’r person yr aethon nhw allan gydag e ac i beidio â gadael i’w ffrindiau grwydro ar eu pennau eu hunain.

Meddai Bronwen: “Rydym ni’n gweld llawer o bobl â ffonau marw ar Stryd y Gwynt heb unrhyw ffordd o ffonio’u ffrindiau.  Mae gennym wefrwyr yn y Man Cymorth, ond nid ar gyfer pob ffôn, felly byddai cael y rhif wedi’i ysgrifennu’n golygu y byddai modd eu ffonio nhw i ddod i gwrdd â’u ffrind.  Dros yr haf treialwyd Man Gwybodaeth ynghanol y ddinas i helpu pobl i ddarganfod a chysylltu â’u ffrindiau pan gân nhw eu gwahanu. Does neb am rwystro pobl rhag eu mwynhau eu hunain, dim ond iddyn nhw barhau’n ddiogel.”

Gan siarad am Wobr yr Uchel-Siryf, meddai Bronwen: “Rwyf i ar ben fy nigon fy mod i wedi cael f’enwebu am y wobr yma.  Mae fy swydd i yn y Brifysgol fel darlithydd ond rwy’n meddwl ei bod gymaint yn fwy na hynny.  Dydy hi ddim yn ymwneud yn unig â chael myfyrwyr i’r brifysgol a’u rhoi drwy’u cwrs ond hefyd am eu cael nhw y tu hwnt i hynny.  Dros yr 8 mlynedd ddiwethaf rwyf wedi bod yn gweithio i roi gwaith gwirfoddol proffesiynol i fyfyrwyr mewn sefydliadau perthnasol yn y sector cyhoeddus.  Bwriad hyn yw rhoi cipolwg go iawn iddyn  nhw ar sut mae'r diwydiant yn gweithio, gwneud cysylltiadau amhrisiadwy er mwyn meithrin eu cyfalaf cymdeithasol eu hun ac i hynny arwain at swydd yn y proffesiwn o’u dewis ar ôl iddyn nhw ein gadael ni.  

“Yn sgil hynny rwyf i wedi gweithio wrth eu hochr nhw ar Stryd y Gwynt tan 4 y bore, wedi eistedd mewn ystafell gyda 10 carcharor yn gwneud gweithdai ar dai, a hyd yn oed wedi cael fy ‘chwythu i fyny’ mewn efelychiad o derfysgaeth, ac rwyf wedi gwneud yr holl bethau hyn yn fodlon ac yn hapus.  Mae’r cynlluniau rydym ni wedi’u cychwyn yn mynd o nerth i nerth, gyda chynlluniau i greu mwy o gyfleoedd yn y dyfodol.   Dros y pum mlynedd ddiwethaf rydym ni wedi gweld cynnydd enfawr yn ein myfyrwyr sy’n mynd i wasanaeth yr Heddlu, y Gwasanaeth Carchardai, a’r Gwasanaeth Tân yn syth ar ôl graddio, ac i mi, mae eu gweld nhw’n gwneud yn rhagorol yn ddigon o wobr.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk