Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Copper Coast, Abertawe


13.12.2018

Mae trydedd Ŵyl Ffilmiau Ryngwladol Copper Coast, a noddir gan Goleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant, bellach wedi cau ei drysau i gyflwyniadau ar gyfer gwobrau 2019. Yn awr mae’r broses heriol o feirniadu, dethol a dynodi’r goreuon yn cychwyn. Mae hyn yn swnio’n hawdd, ond pan fyddwch chi’n derbyn cynifer o ffilmiau gwych ag actoresau Hollywood megis Mischa Barton yn serennu ynddynt, daw’r dasg yn un anodd ei chyflawni. Mae Gŵyl Copper Coast Abertawe wedi dod o hyd i ffordd unigryw o wneud hyn...gadael i’r myfyrwyr Ffilm wneud y gwaith caled i gyd!

Mae Gŵyl Ffilmiau Ryngwladol Copper Coast, Abertawe yn wahanol i wyliau ffilm eraill am ei bod yn cael ei rhedeg yn gyfan gwbl gan fyfyrwyr y cwrs BA Ffilm a Theledu yng Ngholeg Celf Abertawe. Maent yn gwylio, beirniadu, trafod, gwrthod a dethol pob un cynnig a ddaw i law. Caiff y broses ei monitro’n ofalus gan y tîm addysgu i’w helpu i gwblhau’r broses erbyn y dyddiadau terfyn. Yr hyn sy’n wahanol eleni yw y bydd y cwrs cyfan, o’r israddedigion i’r ôl-raddedigion, yn rhan o’r holl beth gan fod yr ŵyl wedi’i  hymgorffori o fewn eu modylau, fel bod popeth a wnânt yn cyfrif tuag at eu graddau terfynol.

Meddai Timi O'Neill, Cyfarwyddwr Ffilm a Theledu yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant, “Teimlwn fod y dull hwn yn ffordd arloesol o addysgu ffilm ac mai dyma yw’r ffordd orau i fyfyrwyr ddysgu. Rydym am iddynt berchnogi’r broses o redeg gŵyl ffilmiau am nifer o resymau, ond y prif reswm yw bod angen iddynt ddysgu sut i adnabod gwendidau a chryfderau ffilmiau er mwyn iddynt allu cymhwyso hyn yn eu ffilmiau eu hunain. Rydym yn gwrs sy’n canolbwyntio ar gynhyrchu, sy’n golygu ei bod yn rhaid i bopeth mae’r myfyrwyr yn ei ddysgu gael ei gymhwyso i’w gwaith eu hunain”.

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol, “Bwriad y cwrs ffilm yma yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant yw darparu’r hyfforddiant a’r addysg orau bosibl i fyfyrwyr ym maes Ffilm a Theledu yn y Deyrnas Unedig. Mae’r ŵyl ffilmiau’n rhoi heriau gwahanol iddynt sy’n eu gorfodi i symud y tu hwnt i fod yn ddilynwyr ffilm a theledu yn unig, i fod yn wneuthurwyr ffilmiau proffesiynol ym mha arbenigedd bynnag y maent wedi’i ddewis.”

Thema Gŵyl Copper Coast eleni yw ‘Torn from Home’ ac mae’n cwmpasu’r digwyddiadau sy’n gysylltiedig â Chofeb yr Holocost.  Gwelir yr Ŵyl eleni yn ymestyn ei chenhadaeth addysgol wrth i’r tîm gynnal gweithdai i ysgolion a fydd yn rhoi cipolwg i ddisgyblion o wahanol agweddau ar wneud ffilmiau. Yn ogystal, bydd ‘Her Ffilmiau 48 awr' yn annog ysgolion i wneud ffilmiau byr i fod yn rhan o gategori arbennig yn seremoni wobrwyo Copper Coast.

Eglurodd Timi O'Neill pam mae Coleg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant, yn gysylltiedig â’r digwyddiadau hyn. “Yr hyn sy’n gwneud Coleg Celf Abertawe a’r cwrs yn arbennig yw ein bod yn gwneud mwy na hyfforddi myfyrwyr i ddod yn wneuthurwyr ffilmiau a chriw ffilm proffesiynol. Rydyn ni hefyd wedi ymroi’n llwyr i hyrwyddo gwerthoedd cadarnhaol megis parch, gonestrwydd ac amrywiaeth. Yn y cyfnod ansefydlog sydd ohoni, rhaid i ni wneud ein rhan i lunio safbwyntiau cadarnhaol am y byd.”

Ychwanegodd yr Athro Ian Walsh, Deon Coleg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, “Dros dair blynedd rydym wedi gweld safon y cynigion yn parhau i godi a’r Ŵyl yn ymgyrraedd ar draws y byd. Mae buddugwyr blaenorol wedi dod i Abertawe i ddathlu eu llwyddiant a rhannu rhywfaint o’u gwybodaeth a’u harbenigedd gyda’n myfyrwyr. Mae'n Ŵyl arbennig iawn dan arweiniad myfyrwyr.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk