Her Triathlon Tîm Cerebra


17.05.2018

Mae tîm o ddylunwyr o Ganolfan Arloesi Cerebra (CIC) - partneriaeth rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a'r elusen blant, Cerebra - yn edrych ymlaen at gymryd rhan yn nhriathlon Abertawe sy'n digwydd yn y ddinas y penwythnos hwn

Dr Ross Head and Imogen

Yn ogystal â nofio 750 metr, beicio am 20k a rhedeg 5k, mae'r tîm hefyd yn edrych ymlaen at roi’r cyfle i Imogen Ashwell-Lewis, merch 6 oed o Caldicott i gymryd rhan yn ei thriathlon gyntaf a hynny fel capten Tîm CIC.  

Mae gan Imogen Barlys yr Ymennydd a dydd Sul yma, mae'n edrych ymlaen yn arw at gymryd rhan ym mhob un o ddisgyblaethau'r triathlon ochr yn ochr â'r tîm o dri dylunydd sy'n gweithio yng Nghanolfan Arloesi Cerebra - canolfan sydd wedi'i lleoli yn Adeilad Alex Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe. Bydd Dr Ross Head, Cyfarwyddwr y ganolfan ynghyd â'i gydweithwyr, Daniel Cuthbertson a Gerallt Devonald yn gwthio a thynnu Imogen o gwmpas  y cwrs gan ddefnyddio offer sydd naill ai wedi cael ei gynllunio neu’i addasu’n benodol i sicrhau ei bod yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y digwyddiad llawn.

Ddwy flynedd yn ôl, fe ddyluniodd Ross a'r tîm gwch oedd yn caniatáu i ferch ifanc - Poppy Jones - gystadlu mewn triathlon. Eleni, bydd y tîm yn defnyddio'r un cwch ac yn hwnnw y bydd Imogen yn eistedd ynddo ac yn cael ei thynnu gan ddylunydd CIC, Dan Cuthbertson.

Mae'r tri hefyd wedi addasu trelar beic sy'n caniatáu i Gerallt Devonald dynnu Imogen yn ddiogel y tu ôl iddo yn ogystal ag addasu cadair olwyn sbrint a fydd yn galluogi Ross Head i groesi’r llinell derfyn a chwblhau’r triathlon gyda’r capten ifanc.

Dan Cuthbertson with Imogen

"Mae Tîm Triathlon Canolfan Arloesi Cerebra yn edrych ‘mlaen at gymryd rhan!" meddai Dr Ross Head.

"Mae ein capten, Imogen, yn hynod gyffrous ac yn edrych ymlaen yn fawr at ddiwrnod y digwyddiad. Ry’n ni wedi bod yn hyfforddi’n galed, ry’n ni wedi dioddef anafiadau ac ambell i anfantais - nid yw’r un ohonon ni mor ifanc rhai ohonom mor ifanc ag y gwnaethon feddwl - ac ry’n ni bellach mor ffit ag y byddwn ni.

"Mae'r syniad o fedru codi ymwybyddiaeth o Cerebra a'r gwaith anhygoel mae’r elusen yn cyflawni – yn ogystal â’r ffaith ein bod ni’n galluogi Imogen i gymryd rhan yn y fath her – wedi’n gyrru ni i eisiau llwyddo.

"Ni allaf fod yn fwy balch o fy nhîm yma yn y Ganolfan Arloesi wrth i ni gyd fynd i'r afael â'r her. Rydym wedi creu offer anhygoel i bobl eraill ei ddefnyddio, ond eleni cytunodd fy nhîm y byddwn yn rhoi profiad triathlon gyflawn i Imogen. Bydd rhai gwneud yn siŵr bod y pecynnau iâ yn barod - Triathlon Abertawe, dyma ni'n dod!”

Prif nod tîm CIC wrth gymryd rhan yn nhriathlon Abertawe yw codi ymwybyddiaeth o'r gwaith a wneir gan yr elusen, Cerebra - elusen genedlaethol sydd wedi’i lleoli yng Nghaerfyrddin sy'n ymroddedig i helpu teuluoedd â phlant sydd â chyflyrau'r ymennydd. Mae’r tîm hefyd yn awyddus i roi profiad hollol wych i Imogen gymryd gan ddefnyddio offer y maent naill ai wedi dylunio neu addasu.

Fe wnaeth ddylunwyr CIC gwrdd ag Imogen ychydig flynyddoedd yn ôl pan ddyluniwyd a gwnaethpwyd cadair olwyn fach hardd ar ei chyfer oedd yn ei chaniatáu iddi symud o gwmpas ei chartref a chwarae gyda'i brodyr a'i theganau. Cynigiodd y gadair yr annibyniaeth ychwanegol oedd angen arni ac fe dyfodd cyfeillgarwch rhwng Imogen a'r tîm dylunio sydd bellach wedi arwain at sefydlu Tîm CIC.

Mae'r tri dylunydd - Ross, Dan a Gerallt – ill tri yn gweithio'n ddiflino gan gynnig gwasanaeth dylunio cynnyrch pwrpasol ar gyfer teuluoedd. Er bod peth o’r offer ar gael i'w brynu, nid yw fel rheol yn edrych yn neis iawn nac yn gweddu i ofynion plant.

Mae Ross a'r tîm felly’n mynd ati i ddatblygu atebion rhesymegol, arloesol a hwyliog gyda’u dyluniadau yn anelu at leihau rhywfaint o'r stigma cymdeithasol sy'n gysylltiedig ag anableddau trwy ddylunio a chynhyrchu offer pwrpasol sydd hefyd yn hardd. Mae rhai eitemau yn ddyluniadau pwrpasol y gellid eu defnyddio unwaith gydag eitemau eraill yn cael eu gwneud mewn niferoedd bach sydd wedi’u cynllunio gyda'r farchnad fasnachol mewn golwg.

Mae Canolfan Arloesi Cerebra yn bartneriaeth gydweithredol rhwng Cerebra a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyda'r tîm wedi’i leoli yn adeilad Alex Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn ag elusen Cerebra, ewch i www.cerebra.org.uk

I gyfrannu at dudalen Just Giving y tîm, cliciwch yma yma

Gerallt Devonald with Imogen

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476