Hoffai Ella weld Cymru yn parhau i arwain y byd ym maes ailgylchu


26.02.2018

Mae Ella Wilkinson sy’n fyfyrwraig yn Y Drindod Dewi Sant wedi lansio ymgyrch yn Abertawe i annog pobl ifanc i ailgylchu.

Ella doing Swansea Beach Clean

'Rubbish at Recycling’ yw enw’r ymgyrch ac fe’i lansiwyd ar Newyddion ITV Wales nos Iau 8 Chwefror am 6 o’r gloch. 

Ar hyn o bryd mae Ella wedi ei chofrestru ar BA Cadwraeth Amgylcheddol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, lle hi hefyd yw Llywydd Cymdeithas Amgylcheddol a Swyddog Gwyrdd Undeb y Myfyrwyr. Mae hi wedi gweithio gyda Fixers, sef cwmni sy’n cefnogi ymgyrchoedd lansio pobl ifanc am bwnc sydd o bwys iddynt neu sydd ag awydd cryf i helpu eraill, i helpu i annog ac addysgu pobl ifanc i ailgylchu eu gwastraff yn gyfrifol.

Meddai Ella: “Hoffwn i weld Cymru yn parhau i arwain y byd ym maes ailgylchu ac rwy’n meddwl bod addysg yn rhan bwysig iawn o hynny, yn enwedig yn achos pobl ifanc. Bydd arferion a gaiff eu datblygu yn y brifysgol neu yn ifanc yn parhau wedyn ac os bydd ganddyn nhw blant, byddan nhw’n dysgu ymddygiadau ailgylchu cadarnhaol iddyn nhw.”

Mae ei hymgyrch yn seiliedig ar ei phrofiadau yn fyfyrwraig ac yn Swyddog Gwyrdd ar gyfer ei Hundeb Myfyriwr. Meddai: Mae’n bwysig ailgylchu'n gywir am fod adnoddau’r byd yn prysur ddiflannu. Mae angen i ni beidio ag ystyried bod gwastraff yn broblem a dechrau ei weld yn ateb. Mae’n bosibl y gellid defnyddio pob tun sy’n mynd i’r bin i greu rhywbeth arall. Fel myfyrwraig, rwy’n gweld llawer o bobl yn rhoi pethau yn y bin anghywir a gall hynny fod yn rhwystredig. Wrth gwrs fod rhywfaint o ddiogi yn achos rhai, ond rwy’n credu bod llawer o bobl yn awyddus i ailgylchu ac yn cydnabod bod hwn yn beth da i’w wneud.”

Tom Yearley yw Pennaeth Cyflawni Cynaliadwyedd yn y brifysgol. Meddai: “Rydyn ni’n falch o ddull rhagweithiol Ella ar gyfer ailgylchu ac effeithiolrwydd adnoddau. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydyn ni’n gweithio’n galed i leihau’r gwastraff rydyn ni’n ei gynhyrchu ac yn ailgylchu’r hyn na allwn ni ei osgoi. Bydd yn braf gweld yr effaith a gaiff arweiniad cadarnhaol Ella ar fyfyrwyr eraill a phobl ifanc o gwmpas Abertawe.”

Mae Thomas Williams o Gyngor Dinas Abertawe yn cefnogi’r ymgyrch. Meddai: “Yn Abertawe, os bydd pobl yn rhoi cartonau bwyd a diod gyda’r papur, gallai’r ailbrosesydd wrthod y llwyth hwnnw. Y diwedd fyddai gwaredu’r llwyth mewn safle tirlenwi a’i gladdu yn y ddaear, sef rhywbeth nad ydyn ni am ei weld.”

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gwneud cynaliadwyedd yn ganolog i’r hyn a wna o ran ei chwricwlwm, ei champysau, ei chymunedau, a’i diwylliant, trwy’r Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE). Lansiwyd y Sefydliad gan Dr Jane Davidson ym mis Ionawr 2012 ac mae’n anelu at ymgorffori cynaliadwyedd yn egwyddor graidd ar draws pob agwedd ar y brifysgol.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk