Lansio partneriaeth rhwng y Drindod Dewi Sant a LUX* Resorts & Hotels


05.10.2018

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn falch iawn i lansio partneriaeth newydd â’r cwmni teithio moethus, LUX* Resorts & Hotels, i achredu rhaglen datblygu arweinyddiaeth gyntaf y cwmni.

LUX* Students

Wedi’i datblygu gan staff Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith o fewn y Drindod Dewi Sant, mae’r Dystysgrif Addysg Uwch arloesol mewn Arfer Proffesiynol (Arweinyddiaeth a Lletygarwch) wedi’i theilwra i fodloni anghenion penodol gweithwyr LUX* sydd wedi’u lleoli yng nghyrchfannau gwyliau’r cwmni yn Mauritius.

Cyflwynir y rhaglen mewn partneriaeth â’r cwmni LRMG Performance Architects sydd wedi’i leoli yn Ne Affrica, a bydd y dysgwyr yn dilyn dull astudio trwy ddysgu cymysg a gyflwynir trwy 7 modwl ac aseiniad â ffocws.

Nod y rhaglen yw cyfoethogi sgiliau arwain gweithwyr LUX* yn unol ag amcanion strategol y cwmni yn ogystal â helpu’r dysgwyr i gyrraedd eu potensial ac i fodloni’u dyheadau addysg uwch gyda chymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol. Oherwydd natur y rhaglen ddysgu seiliedig ar waith, bydd y dysgwyr yn gallu defnyddio’r wybodaeth y byddant yn ei hennill yn ystod eu hastudiaethau yn eu gwaith bob dydd.

“Ar ein rhan ni i gyd yn LUX*, hoffwn longyfarch ein cyfranogwyr am gychwyn ar y daith ddysgu newydd gyffrous hon a dymuno llwyddiant  mawr i bawb,” meddai Paul Jones, Prif Swyddog Gweithredol LUX* Resorts & Hotels.

“Rwy’n hyderus y bydd pob cyfranogwr yn cymryd cyfrifoldeb personol am wella’u gwybodaeth, eu sgiliau a’u galluoedd yn unol ag amcanion y rhaglen.

“Rwy’n falch iawn i weld bod ein carfan gyntaf yn cynnwys Penaethiaid Adran a Rheolwyr o’n gweithrediadau yn Mauritius,” meddai Paul Jones.  “Arweinyddiaeth yw popeth yn ein busnes ni! Darperir profiad trawsnewidiol i westeion dim ond pan fydd arweinyddiaeth yn weladwy o fewn y gweithrediadau, heb fyth dderbyn a bodloni ar yr hyn a welwn; ond trwy fod yn chwilfrydig a gofyn ‘Pam lai?’ Gyda’n gilydd gallwn greu gwerth sylweddol trwy fwydo ein chwilfrydedd â gwybodaeth newydd a datblygu syniadau arloesol a fydd yn wirioneddol helpu ein gwesteion i ddathlu bywyd.”

Mae Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith o fewn y Drindod Dewi Sant yn datblygu ac yn darparu datblygiad proffesiynol parhaus integredig. Cynigia raglenni sy’n ymgorffori achrediad o raglenni datblygiad staff cyflogwyr; achrediad o ddysgu blaenorol drwy brofiad a darpariaeth o amrywiaeth o fodylau sy’n arwain at gymhwyster academaidd lefel uwch mewn Arfer Proffesiynol. Gall dysgwyr ennill cymwysterau sy’n amrywio o lefel israddedig i Ddoethuriaeth Broffesiynol (DProf).

Mae Dr Annette Filler-Travis, Pennaeth Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu seiliedig ar Waith, wrth ei bodd i fod yn gweithio gyda’r cwmni hwn o fri rhyngwladol i ddarparu ei rhaglen datblygu arweinyddiaeth gyntaf.

‘Mae’r rhaglen hon yn adeiladu ar ein profiad unigryw ond sylweddol o weithio gyda sefydliadau o amrywiaeth o sectorau gartref a thramor. Rydym wedi datblygu rhaglen sy’n ddigon hyblyg i ddarparu datblygiad pwrpasol i reolwyr gwestai yn Mauritius a chwnstabliaid yr heddlu yng Nghymru’.

I ddysgu mwy am waith Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith o fewn y Drindod Dewi Sant, ewch i: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/acdsw/

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476  sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk