Llongyfarchiadau Gwyneth!


28.03.2018

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant longyfarch Gwyneth Sweatman, sydd wedi’i hethol yn llywydd UCM Cymru.  

Gwyn at UWTSD event

Graddiodd Gwyneth o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a chyn ymuno ag UCM Cymru, hi oedd llywydd Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant (UMYDDS) ar gampws Caerfyrddin.  Ar hyn o bryd hi yw Swyddog Menywod UCM Cymru, ar ôl cael ei hethol y llynedd, a bydd yn parhau i gyflawni’r swydd hon tan iddi ymgymryd â’i rôl fel llywydd yn y flwyddyn academaidd newydd.   

Meddai Gwyneth: “Rwy’n falch iawn i gael fy ethol yn Llywydd UCM Cymru, gan gynrychioli’r holl fyfyrwyr mewn addysg ôl-16 yng Nghymru. Rwy hefyd yn falch iawn fy mod i wedi graddio o’r Drindod Dewi Sant. Teimlaf fod fy amser yng Nghaerfyrddin wedi fy mharatoi ar gyfer y cyfle anhygoel hwn. Mae’r undeb yn y Drindod Dewi Sant yn wych a byddwn yn annog pob myfyriwr i gymryd rhan".

Yn ei maniffesto, addawodd Gwyneth y byddai UCM Cymru yn canolbwyntio ar hyfforddi a darparu cymorth a gwasanaethau i aelod-undebau myfyrwyr; cynorthwyo undebau myfyrwyr i wneud eu haelodau yn ddinasyddion byd-eang a rhoi sgiliau iddynt ar gyfer y dyfodol; gweithio i wella gwasanaethau iechyd meddwl cyfrwng Cymraeg yng Nghymru; parhau i ymgyrchu i glywed llais Cymru wrth i ni symud ymlaen at Brexit; ac ymgyrchu ar gyfer ariannu strwythurau llais myfyrwyr ar draws y sector addysg ôl-16 cyfan.

Rob Simkins yw llywydd presennol UMYDDS ac roedd yn bresennol yng nghynhadledd UCM Cymru pan etholwyd Gwyneth. Meddai: “Roeddem ni i gyd yn falch iawn i ethol cyn Lywydd UMYDDS Caerfyrddin a Swyddog Menywod UCM Cymru yn Llywydd nesaf UCM Cymru. Mae hanes Gwyneth o gyflawni fel swyddog gyda UMYDDS ac UCM Cymru wedi ysbrydoli cymaint o fyfyrwyr yng Nghymru ac mae’r gwaith mae wedi’i wneud yn y ddwy swydd wedi cael effaith sylweddol ar fywydau myfyrwyr a'u profiadau prifysgol ar lefel leol a chenedlaethol. Mae’n dangos fod UMYDDS yn gallu cael dylanwad ar y lefel uchaf, ac rydym yn falch iawn ac yn llawn cyffro i weld Gwyn yn dechrau ei swydd yn ddiweddarach eleni!”  

Ganwyd Gwyneth yn Llundain a’i magu yn Ne Affrica. Astudiodd seicoleg yn y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin cyn cychwyn ar ei gyrfa ym mudiad undeb y myfyrwyr. Yn ystod ei chyfnod yn UMYDDS lansiodd nifer o ymgyrchoedd ardderchog, yn cynnwys yr ymgyrch ‘Mae’r Ferch Hon o’r Drindod yn Gallu’ a oedd yn gysylltiedig  ag ymgyrch genedlaethol a anogai menywod ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon. Trefnodd hefyd i grwpiau o fenywod o’r Drindod Dewi Sant fynychu ymgyrchoedd cenedlaethol megis Hawlio’r Nos yn Ôl.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk