Llun a Gair yn Y Fforwm


02.08.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn estyn croeso cynnes i chi i ‘Llun a Gair’, arddangosfa sy’n nodi’n swyddogol agor y Fforwm yn natblygiad y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe.  

Y Fforwm

Agorir yr arddangosfa mewn digwyddiad arbennig ddydd Mawrth 14 Awst am 6pm, i’w chynnal yn y Fforwm.  Hefyd mae’n bleser mawr gan y Brifysgol groesawu Helen Jones, Pennaeth Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen gyda Chyngor Llyfrau Cymru i agor y sioe'n swyddogol.  Meddai: “Rwyf wrth fy modd i fod yn rhan o’r dathliad hwn o dalent yn y Fforwm.  Un o brif nodau Cyngor Llyfrau Cymru yw cefnogi’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru ac wrth gwrs mae lluniau a geiriau’n chwarae rhan ganolog yn ein gwaith.  Mae cydnabod a meithrin talent mewn llun a gair yn sicrhau y bydd ein bywydau ninnau fel darllenwyr yn cael eu cyfoethogi mewn cynifer o ffyrdd.”

Os hoffech chi fod yn bresennol, RSVP erbyn 6 Awst i library@uwtsd.ac.uk. Ar ôl yr achlysur hwn, bydd yr arddangosfa ar agor i’r cyhoedd tan ddydd Gwener 12 Hydref.   

Meddai Alison Harding, Pennaeth Gweithredol y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu:  “Un o genadaethau craidd unrhyw wasanaeth llyfrgell yw annog a hyrwyddo creadigrwydd ac arloesi ar bob ffurf, felly mae cynnal yr arddangosfa hon yn cynnig cyfle i ni adlewyrchu hyn mewn modd ymarferol iawn.  Gobeithiwn hefyd achub ar y cyfle i ryddhau datganiad o fwriad yn cwmpasu ein holl lyfrgelloedd a’r gwasanaeth yn fwy cyffredinol; rydym ni’n llyfrgell sy’n gwerthfawrogi diwylliant, celfyddyd a rhyddid deallusol yn ogystal ag annog ein myfyrwyr i feddwl yn feirniadol ac yn fanwl yn ystod eu cyfnod yn y Drindod Dewi Sant ac ar ôl hynny.”

Mae Llun a Gair yn ddathliad o ddarlunio a dylunio ar gyfer llyfrau, ac yn arddangos gwaith gan fyfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar Coleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant.  Meddai Derek Bainton, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Graffigol a Digidol:  “Yn aml, hanfod darlunio yw llun a gair yn dod at ei gilydd mewn llyfrau, sy’n creu perthynas eithriadol; asiad lle na fydd y naill ran na’r llall yn gweithio ar ei phen ei hun.  Y chwarae hwn rhwng llun a gair sy’n dod â darlunio’n fyw.  Mae’r tensiynau, weithiau’n gynnil, weithiau’n amlwg, rhwng gair/delwedd, eironi, gwrthdynnu, symbolaeth, hiwmor, negeseuon cudd a manylion, oll yn rhan o’r chwarae.  Mae ein myfyrwyr wedi cofleidio eu disgyblaeth mewn ffyrdd unigol iawn, yn greadigol ac yn broffesiynol.”

Mae’r cwrs BA Darlunio yn y Drindod Dewi Sant yn cynnig rhaglen eang a chyfeillgar sy’n caniatáu i fyfyrwyr archwilio ystod eang o dechnegau, deunyddiau ac arddulliau er mwyn penderfynu ar gryfderau personol a chyfeiriad gyrfaoedd yn y pen draw.  Lluniwyd y rhaglen er mwyn annog cysyniadu a gwireddu syniadau a naratif, trwy ddefnyddio ystod amrywiol o gyfryngau.  Gan ddefnyddio deunyddiau a phrosesau traddodiadol, digidol ac arbrofol, mae myfyrwyr yn penderfynu ar eu harferion gwaith eu hun yn y pen draw.  

Y Fforwm yw’r llyfrgell newydd yn natblygiad y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe a bydd yn agor ddydd Llun 13 Awst.  Nod gwasanaeth Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu'r Drindod Dewi Sant yw cefnogi holl aelodau’r Brifysgol drwy ddarparu gwasanaethau gwybodaeth o ansawdd uchel a thrwy fodloni anghenion ei holl fyfyrwyr, staff ac ymchwilwyr o ran adnoddau dysgu.  Mae llyfrgelloedd campysau Townhill a Mount Pleasant yn adleoli i’r datblygiad newydd yn rhan o gynlluniau i greu datblygiad bywiog yn SA1 mewn lleoliad modern ar y glannau â mynediad hawdd i ganol y ddinas.  

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk