Llwyddiant Myfyrwyr yn y Ras i’r Farchnad


28.06.2018

Unwaith eto eleni mae myfyrwyr wedi cynnig amrywiaeth trawiadol o syniadau busnes i banel o arbenigwyr yn nigwyddiad y Ras i’r Farchnad.

Judges at event

Nod y digwyddiad blynyddol a drefnir gan yr adran Profiadau Myfyrwyr yw annog myfyrwyr ar draws y brifysgol i feddwl mewn modd entrepreneuraidd.   

Y gystadleuaeth hon ar ddull y ‘Dragon’s Den’ yw un o’r digwyddiadau a gynhelir yn ystod yr wythnos pan ddaw busnesau lleol a chyn-fyfyrwyr at ei gilydd i greu cyfleoedd busnes newydd a chyffrous.

Enillydd y Cynnig Gorau oedd Irene Funnell (Gwydr Pensaernïol), gyda’i dyluniadau gwydr lliw wedi gwneud argraff arbennig ar y beirniaid. Zoë Noakes (Dylunio Patrymau Arwyneb) enillodd y wobr am y Cynnyrch Mwyaf Arloesol, a Katy Maddison (Dylunio) am y syniad Mwyaf Datblygedig. Dyfarnwyd dwy wobr am Botensial Masnachol i Laura Evans (Dylunio Patrymau Arwyneb) a Katie Fawcett (Gwydr Pensaernïol).  

Roedd yn bleser mawr gan y brifysgol groesawu panel o feirniaid arbenigol, gan gynnwys Wendy Dearing, Athro Ymarfer yn y Drindod Dewi Sant a Phennaeth Datblygu’r Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol yng Ngwasanaeth Gwybodeg Cenedlaethol Cymru (NWIS), Darren Rees, Rheolwr Safle ar gyfer datblygiad y Drindod Dewi Sant yng Nglannau Abertawe ar ran Kier Group yn ne Cymru, a Simon Narberth, sydd wedi bod yn Rheolwr Dylunio a Phrosiectau i BOF ers bron 20 mlynedd.

Montage

Meddai Wendy Dearing: “Rydw i wedi fy syfrdanu gan y gwaith mae’r myfyrwyr wedi bod yn ei wneud ar gyfer y Ras i’r Farchnad. Roedd y beirniaid yn unfrydol o ran eu dewis o enillwyr oherwydd eu harloesedd a’u dyfeisgarwch, a gwnaeth eu hymrwymiad i gynaliadwyedd argraff arbennig arnaf.  Mae gan y brifysgol hon wir ethos a gwerthoedd ym maes cynaliadwyedd ac rwy’n meddwl bod marchnadoedd yn bodoli eisoes ar gyfer y cynhyrchion sydd wedi’u creu. Mae’r gwaith yn amrywiol iawn ac yn cwmpasu ystod eang ac wrth gwrs, yng Nghymru, mae gennych gyfle unigryw ar gyfer y marchnadoedd arbenigol hynny. Da  iawn i bawb ar ran yr holl feirniaid!”

Meddai Darren Rees: “Fe wnaeth pob un o’r cyfranogwyr yn wych – nid yw’n hawdd sefyll o flaen panel o feirniaid a cheisio gwerthu syniad.  Roedd pawb wedi gweithio mor galed ac roedden nhw’n adnabod eu cynnyrch yn dda iawn. Daethant drosodd mor dda ac mae’r gwaith maen nhw’n ei ddatblygu yn ardderchog , gyda rhai dyluniadau gwych – creadigol iawn.

Meddai Simon Narbeth: “Roedd ansawdd y gwaith yn wych – o ran y ffotograffiaeth  a’r dylunio – ac roedd y ffordd y cyflwynwyd y wybodaeth yn broffesiynol, yn fasnachol ac yn atyniadol iawn. Fe wnaeth bob agwedd ar y gwaith argraff arnaf.” 

Eleni croesawyd dau o raddedigion y brifysgol i gynnig mentoriaeth i fyfyrwyr gyda’u syniadau busnes, sef yr entrepreneur Kieran Abbott, sydd yn ddylunydd gyda’r asiantaeth greadigol Big Lemon Creative yn Abertawe, a chyn Lywydd Undeb y Myfyrwyr (Abertawe) Beth Thomas, Uwch Swyddog Gweithredol Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfryngau Cymdeithasol gyda Birchbox.

Hefyd wrth law i gynnig cymorth roedd aelodau staff Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant. Mae Melanie Rocyn-Jones yn Ddarlithydd Cymorth Arbenigol a oedd yn bresennol yn y digwyddiad. Meddai: "Roedd y profiad hwn yn un gwych i’r myfyrwyr i ddefnyddio‘r sgiliau a’r addysg a gawsant o fewn eu graddau i bwrpas penodol, gan ei deilwra i ateb gofynion y farchnad fusnes. Llwyddon nhw i ddefnyddio cysyniadau a syniadau cyfredol y buon nhw’n canolbwyntio arnynt dros y 3 blynedd diwethaf gan ddysgu sut i’w datblygu ymhellach yn brosiectau y gellir eu gwerthu. Dyma gyfle gwych i ddatblygu’r hyn a ddysgwyd ganddynt trwy addysg a’r byd academaidd yn fentrau busnes, gan ddysgu sut i deilwra syniadau a’u datblygu ochr yn ochr â phrofiad busnes proffesiynol.”

Rhoddwyd arweiniad arbenigol i’r myfyrwyr gan rai o Fodelau Rôl Syniadau Mawr Cymru, Chris James, Cyfarwyddwr CIOTEK Ltd, Tom Baker o Urquhart-Dykes and Lord, Tasha Middleton o Sew Swansea, Nia Beynon o Nia Beynon Designs, a Rebecca Hayes o sGRipt.

Roedd y Drindod Dewi Sant hefyd yn falch i groesawu yn ôl enillydd y llynedd, Yvonne Shore, a ddaeth i’r brig yn y gystadleuaeth flwyddyn yn ôl gyda’i sgarffiau organig. Cynigiodd Yvonne gymorth drwy gydol yr wythnos a siaradodd â myfyrwyr am ei phrofiad hi yn y gystadleuaeth.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk