Llwyddiant wrth raddio ar gyfer Prif Swyddog Cwnstabliaeth Wirfoddol Heddlu Dyfed Powys


11.07.2018

Heddiw mae Cairn Newton Evans yn dathlu wedi graddio â gradd BA anrhydedd dosbarth cyntaf yn y Gyfraith a Gwasanaethau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Cairn Newton-Evans

Yn ogystal ag astudio’n llawn amser, mae Cairn hefyd wedi jyglo’i ymrwymiadau academaidd â’i rôl yn Brif Swyddog Cwnstabliaeth Wirfoddol Heddlu Dyfed Powys.

Yn ystod ei gyfnod yn y Drindod Dewi Sant, mae Cairn hefyd wedi ennill gwobr Dinasyddiaeth yng ngwobrau Dewi Sant 2017 - gwobrau blynyddol sy’n cydnabod ac yn dathlu cyflawniadau eithriadol pobl yng Nghymru.  Mae naw Gwobr Dewi Sant, a rhoddir pob gwobr mewn categori penodol o weithgarwch a llwyddiant. Prif Weinidog Cymru a’i gynghorwyr a benderfynodd ar y categorïau.

Wyth mlynedd wedi iddo ddioddef ymosodiad homoffobig ofnadwy, mae Cairn, sy’n byw yn Rhydaman, bellach yn helpu eraill i frwydro yn erbyn homoffobia  a mathau eraill o wahaniaethu.

Mae Cairn yn wirfoddolwr rheolaidd ac yn ymgyrchydd brwd dros hawliau LHDT, a chafodd ei enwebu yn y categori dinasyddiaeth am “ymuno â’r heddlu i geisio atal ymosodiadau o’r fath rhag digwydd i bobl eraill”.

Ac yntau bellach wedi graddio, mae Cairn yn edrych ymlaen at jyglo hyd yn oed fwy o gyfrifoldebau wrth iddo gychwyn ar gwrs Meistr mewn Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol a Throseddeg yn ogystal â dechrau rôl ddarlithio ran amser yn y Drindod Dewi Sant lle bydd yn addysgu ar y cwrs Plismona.

Bydd yn gwneud hyn ochr yn ochr â gweithio 16 awr yr wythnos yn ei rôl wirfoddol gyda Heddlu Dyfed Powys fel Prif Swyddog y Gwnstabliaeth Wirfoddol.

“Mae heddiw yn ffantastig - mae’n teimlo fel petai wedi bod yn werth y gwaith caled,” meddai Cairn.

Yn ogystal â’i ymrwymiadau plismona a phrifysgol, mae Cairn hefyd wedi bod yn gweithio sifftiau nos yn ei archfarchnad leol i ariannu’i astudiaethau.

“Yn aml byddwn i’n mynd yn syth o sifft nos i mewn i’r Brifysgol ond mae heddiw wedi gwneud popeth yn werth yr ymdrech.

“Dyma benllanw taith 6 blynedd i mi.   Yn wreiddiol ymunais â’r gwnstabliaeth wirfoddol ar yr un pryd â gwneud HND mewn Theatr Dechnegol, ond roedd gwirfoddoli’n gwnstabl gwirfoddol wedi f’arwain i sylweddoli mai plismona oedd yn mynd â fy mryd - felly newidiodd llwybr fy ngyrfa ychydig o’r hyn roeddwn i’n disgwyl iddo fod.”

Ychwanega: “Roedd gwneud cwrs oedd yn cyd-fynd â fy math i o waith yn ei gwneud hi gymaint yn haws a mwy diddorol, am fy mod i’n gallu cymhwyso beth roeddwn i’n ei ddysgu i fy ngwaith ar unwaith a vice versa.  

“Mae’r cwrs wedi f'ysbrydoli i fynd â f’addysg a fy ngyrfa ymhellach am fy mod i wedi bod yn dysgu oddi wrth bobl y tu fewn i fy niwydiant sydd wedi cael gyrfaoedd mor hir ac sydd ag amrywiaeth eang o rolau gyda’r heddlu ac yn y sector cyhoeddus.   Roedd hynny’n wir wedi f’ysbrydoli hyd yn oed yn fwy.

“Bellach rwy’n methu aros i ddechrau fy ngradd MA yn ogystal â darlithio ar y cyrsiau Plismona yn y Drindod Dewi Sant - mae’n rhoi cymaint o gyffro i mi.   Rydw i eisoes yn teithio o gwmpas colegau, ysgolion a grwpiau ieuenctid yn siarad am gydraddoldeb, amrywiaeth a phlismona’n gyffredinol felly fydd siarad â neuadd ddarlithio’n llawn myfyrwyr ddim yn fy mhoeni i.   Mae’n braf gallu trosglwyddo mwy o fy hyfforddiant a gwybodaeth i fyfyrwyr gradd.   Mae’n her rwy’n methu aros i fynd i’r afael â hi.”

Mae Bronwen Williams, Cyfarwyddwr Rhaglen portffolio’r Gyfraith a Gwasanaethau Cyhoeddus, yn ymfalchïo’n fawr iawn yn llwyddiant Cairn ac mae’n falch dros ben y bydd e'n ymuno â’r Drindod Dewi Sant fel darlithydd yn yr hydref.

“Mae Cairn yn llysgennad ffantastig i’r Brifysgol.  Mae’n ymweld yn rheolaidd ag ysgolion a cholegau’n hyrwyddo’r cwrs ac rwyf i wrth fy modd ei fod yn mynd i barhau i weithio gyda ni.   Hefyd mae wedi helpu i sicrhau bod ein myfyrwyr yn ymwneud â Heddlu Dyfed Powys ac mae'n hyfforddi myfyrwyr eraill yn rheolaidd.   Ef yw’r llysgennad perffaith ac rwy’n falch iawn o bopeth mae e wedi’i gyflawni.”