Mae Becca yn llwyddiannus yn y West End


13.08.2018

Ers graddio o Brifysgol Cymry Y Drindod Dewi Sant, mae gyrfa Becca Moore wedi mynd â hi i’r West End a mwy.

BA Theatre Design and Production

Graddiodd Becca o’r Drindod Dewi Sant yn 2016 gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Dylunio a Chynhyrchu Theatr. Ers hynny, mae ei CV arbennig yn cynnwys gweithio gyda chynhyrchiad City of the Unexpected  y National Theatre Wales, taith blwyddyn o gwmpas y DU ac Iwerddon gydag All or Nothing: the Mod Musical – cynhyrchiad am esgyniad a chwymp band y 1960au, The Small Faces. Yna, cafodd rôl Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol ar gyfer taith yr hydref, cyn symud ymlaen i’r West End yn Theatr y Celfyddydau ac yna Theatr yr Ambassador. Mae hi ar fin dechrau antur newydd fel Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol gyda’r National Theatre ar eu taith ysgolion o The Curious Incident of the Dog in the Night-time. Felly, gyda’r byd ar flaen ei bysedd, teimlasom ei fod yn amser da i gael clonc gyda hi a gweld sut y mae’r Drindod Dewi Sant wedi helpu ei gyrfa.

Meddai Becca: “Roedd yr wybodaeth a’r sgiliau a gefais ym mhob un modwl a phrosiect gymaint yn fwy gwerthfawr nag y byddwn byth wedi’i ddisgwyl. Cefais brofi pob agwedd ar theatr: goleuo, sain, dylunio AV a digidol, dylunio set a chelf golygfeydd ac adeiladu golygfeydd; gwisgoedd, colur a phropiau; rheoli llwyfan; theatr lwyfan, teithio a safle0benodol, yn dysgu am yr holl broses o cyn- i ôl-gynhyrchu. Dyma’r fantais fawr, ac un o’m hoff agweddau ar y cwrs eang hwn, gan fy mod nawr yn weithiwr proffesiynol theatr a llwyfan hyblyg sydd â llawer o sgiliau trosglwyddadwy.”

Stacey Jo Atkinson yw Cyfarwyddwr y Rhaglen BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr. Dywedodd: “Rydym mor falch i weld cynnydd Becca ers iddi raddio a chyflawni gymaint. Roedd Becca yn fyfyriwr diwyd ac uchelgeisiol sydd wedi parhau yn ei gyrfa proffesiynol. Mae’r rhaglen Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn canolbwyntio ar ddatblygu proffesiynol a dysgu ymarferol i baratoi myfyrwyr at raddio gyda sylfaen cadarn a sgiliau sicr i allu anelu’n uchel a mynd a gwneud cais am swyddi eu breuddwydion. Dymunwn pob lwc i Becca yn ei swydd newydd yn y National Theatre.”

Aeth Becca ymlaen: “Gwnes yn fawr iawn o’r holl gyfleoedd a oedd ar gael i mi, yn ogystal ag agor drysau i fi fy hun a chwilio am gyfleoedd y tu allan i’r campws. Bues yn ffodus iawn i weithio gyda chwmnïau fel Opera Cenedlaethol Cymru, Cwmni Theatr Taking Flight, Quadriennale Prague, It’s My Shout, a’r National Theatre Wales, i gyd wrth astudio. Ni faswn wedi cael yr hyder i ymgymryd â’r rolau a’r cyfrifoldebau hyn oni bai am yr holl bobl y bu i mi gwrdd â nhw a gweithio gyda nhw yn ystod fy amser ar y cwrs, o diwtoriaid i gydweithwyr, cyfarwyddwyr i aelodau cast, dylunwyr i dimau cynhyrchu.”

 “Hefyd, cewch y bonws ychwanegol o weithio’n agos gyda’r tiwtoriaid – sydd i gyd yn weithwyr proffesiynol wrth eu gwaith, felly mae popeth a ddysgwch yn gyfredol a pherthnasol i’r diwydiant hwn sy’n newid yn gyson. Mae’r cymorth a’r amser cyswllt a gewch yn un o wir gryfderau’r cwrs, sydd hefyd yn wir am y cyfrifoldebau mawr a gewch a’r anogaeth i herio’ch hunan, gwthio ffiniau a bod yn greadigol ac unigryw. Mae hyn i gyd yn dal i fod yn berthnasol heddiw, 2 flynedd yn ddiweddarach; nid yn unig rydym yn dal i fod mewn cysylltiad â’n gilydd ond rydym yn ffrindiau da ac yn cwrdd â’n gilydd pan fydd ein hamserlenni’n caniatáu hynny. Maent eisiau’r gorau i chi; llwyddiant a hapusrwydd yn beth bynnag a wnewch chi.”

Wrth iddi edrych tua’r dyfodol a phopeth sydd ganddo i’w gynnig, gofynasom iddi beth yw ei goliau nawr ei bod wedi dechrau ar ei gyrfa yn y diwydiannau creadigol. Dywedodd: “Fy ngôl yw bod yn weithiwr proffesiynol rheoli llwyfan a gweld i ble’r eith hynny â fi. Nid wyf yn siŵr sut i ddechrau esbonio’r ffyrdd y paratôdd y cwrs fi ar gyfer hyn i gyd, ond rwyf yn gwybod na fuaswn i yn y sefyllfa yma nawr, os nad oeddwn wedi astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rhaid i mi binsio fy hun bob hyn a hyn. Gallwch gyflawni pethau mawr yma ac ni allaf ganmol y cwrs ddigon i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa yn y Celfyddydau. Mae’n daith hynod o greadigol y mae’n rhaid i chi fynd arno, er mwyn gallu ymgymryd ag unrhyw beth y mae’r diwydiant yn ei daflu atoch.

 “O waelod fy nghalon, rwy’n diolch i’r Drindod. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i’r hyn sy’n fy nisgwyl yn y dyfodol...”

I ddysgu rhagor am Becca neu i weld portffolio manwl o’i gwaith, ewch i www.beccamoore.design.

Mae’r radd BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr yn rhaglen ymarferol a ddyluniwyd i adeiladu ar sylfaen eang o sgiliau cynhyrchu yr holl ffordd i gynhyrchu perfformiadau. Mae’r cwrs yn galluogi myfyrwyr i archwilio, dylunio a chreu gwaith newydd cyffrous ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant. Mae’n cynnig hyfforddiant galwedigaethol ar gyfer y diwydiannau creadigol, wedi’i addysgu gan ymarferwyr profiadol. Fe’i redir o gampws Caerfyrddin YDDS, sy’n gampws bach, cyfeillgar a chreadigol a chanddo weithdy creu golygfeydd, stiwdios gwisgoedd a dylunio, yn ogystal â chyfleusterau rhagorol gan gynnwys  Theatr Halliwell, a chanddi 375 sedd, a’i stiwdios a gweithdai cysylltiedig.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk