Mae cynllun Lapio Lonydd Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn Llwyddiant!


07.07.2018

Mae’n bleser mawr gan dîm Dylunio Patrymau Arwyneb Coleg Celf Abertawe gyhoeddi bod eu cynllun Lapio Lonydd Abertawe, ar y cyd â’r prosiect O’r Orsaf i’r Môr a thîm Theatr Volcano a Chyngor Dinas Abertawe wedi’i gwblhau! 

Mae myfyrwyr Coleg Celf Abertawe wedi bod wrthi’n dylunio ymyriadau seiliedig ar batrymau ar gyfer y ddinas. Yn dilyn pleidlais gan y cyhoedd, defnyddiwyd y dyluniadau buddugol i ailwampio blychau cyfleustodau ar y Stryd Fawr, a oedd gynt wedi’u hesgeuluso. Efallai bod pobl sy’n mynd heibio wedi sylwi ar y rhain yn ymddangos yn ddiweddar ar Stryd Fawr Abertawe.   

Ysbrydolwyd y myfyrwyr, sydd yn eu trydedd a’u pedwaredd flwyddyn ac sy’n astudio’r rhaglen radd Dylunio Patrymau Arwyneb, gan Athro Arfer Coleg Celf Abertawe, Mark Eley, sy’n cynrychioli un hanner o’r deuawd dylunio rhyngwladol, Eley Kishimoto.  Fe’i penodwyd i’r rôl anrhydeddus hon yng Ngholeg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant yn 2017, ac mae’n gweithio’n agos gyda myfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb yn ystod ei gyfnod yma fel Athro.

“Mae’n anrhydedd mawr i gael fy mhenodi yn Athro Arfer yn Y Drindod Dewi Sant ac i weithio mewn ffordd sy’n golygu fy mod yn ymwneud â dilyniant myfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb,” meddai Mark Eley.

Mae’r brand, erbyn hyn, wedi dod yn gysylltiedig â’u rhyddid i addurno unrhyw beth a phopeth, ac mae Mark Eley, ar hyn o bryd, yn rhoi ar waith yr ymagwedd hon ym myd Dylunio Patrymau Arwyneb, gan fentro herio ein myfyrwyr gyda’r geiriau ‘Byddwch yn barod i addurno’r dyfodol.’  Mae Eley Kishimoto wedi arwain prosiectau adfywio ar raddfa fawr o gwmpas y DU, yn enwedig yn Brixton.   

“Mae’r parodrwydd hwn i weld ein dinasoedd mewn ffordd wahanol, gan ddod â phatrymau, lliw a balchder i’n strydoedd  wedi taro tant gyda’r tîm yma yn Abertawe,” meddai  Georgia McKie o ‘r Drindod Dewi Sant.

Ychwanegodd: “Gobaith y rhaglen Dylunio Patrymau Arwyneb yw parhau i weithio yn y modd atgynhyrchiol hwn gan atseinio ymagwedd ragweithiol Eley Kishimoto at batrymu’r byd, ac ysbryd grymusol y deuawd dylunio o ran creadigrwydd a chymuned.”

“Mae gan y rhaglenni BA a MDes mewn Dylunio Patrymau Arwyneb y cynhwysion hudol hanfodol, ac mae llawer mwy i ddod – gallwn ddweud yn agored bod ganddynt obsesiwn â phatrymau! Maent hefyd yn hoff iawn o Abertawe, ac mae hefyd wedi bod yn beth da o safbwynt staff a myfyrwyr Coleg Celf Abertawe. Felly, teimlwn ei bod hi’n bryd i roi rhywbeth yn ôl i’r ddinas. Trwy weithio fel tîm mae’n bosibl gwireddu’r freuddwyd. Cydweithredwyd â sawl partner prosiect, ynghyd â myfyrwyr o wahanol raglenni ar draws y brifysgol – Dylunio Patrymau Arwyneb a Graffeg. Gan gyflawni’r ymdeimlad o roi yn ôl, gwnaed y gwaith argraffu a gosod y patrymau ar y blychau gan gyn-fyfyriwr Dylunio Graffig, sydd erbyn hyn yn rhedeg ei fusnes sefydledig llwyddiannus ei hun yn y ddinas – sef Hansign.   Ac o safbwynt effaith y prosiect cyffrous hwn, os ydy wedi gwneud i chi aros ac edrych ddwywaith, neu wedi bywiogi eich wâc i’r gweithle, mae wedi gwneud ei waith! Cadwch eich llygaid ar agor Abertawe! Dim ond y dechrau yw hwn!”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk