Mae Emily eisiau ysbrydoli merched i wneud mathemateg


24.01.2018

Pan symudodd Emily yn ôl i dde Cymru o Lundain, roedd ganddi eisoes yrfa lwyddiannus i ymfalchïo ynddi yn Adran Ynni a Newid Hinsawdd Llywodraeth y DU.  Bellach mae hi’n defnyddio ei sgiliau i ddysgu Mathemateg uwchradd wrth iddi gwblhau ei hyfforddiant dysgu yn Y Drindod Dewi Sant.

Headshot of Emily

Bu gweithio gyda rhifau at ddant Emily erioed. Ar ôl cael Lefel ‘A’ mewn Mathemateg, Ffiseg, Cemeg a Chyfrifiadura, aeth yn ei blaen i sicrhau BSc Cyllid, Arian a Bancio a MSc Cyllid cyn cwblhau Rhaglen Raddedig yn Centrica yn ddadansoddwraig. Oddi yno, cafodd wahoddiad i wneud cais am swydd gyda chontractau carbon isel yn yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd. Meddai Emily: “Rydw i wedi mwynhau rhifau a rhesymeg erioed, a dwi am ysbrydoli myfyrwyr i deimlo’r un peth. Mae yna brinder enfawr o fathemategwyr benywaidd cryf oddi mewn i nifer o ddiwydiannau a hoffwn i fod yn fodel rôl cadarnhaol i helpu rhoi mathemategwyr eraill i’r byd sy’n falch o ddweud mai ei hathro mathemateg nhw oedd yr un a’u helpodd nhw i gyrraedd ble maen nhw.”

Yn ei rôl flaenorol, rhoddodd Emily gyflwyniadau a chyrsiau hyfforddi i grwpiau mawr ac amrywiol o bobl. Fodd bynnag, mae ei hymarfer dysgu yn dysgu sgiliau newydd gwerthfawr iddi eu hychwanegu at eu CV sydd eisoes yn un clodwiw. Meddai: “Bu fy mhrofiad i o ddarparu cyrsiau hyfforddi mewn rolau blaenorol o fudd mawr.  Yr her fwyaf fu cydbwyso cynllunio a pharatoi gwersi ac adnoddau ag aseiniadau a’m bywyd teuluol. Bu’n wers mewn rheoli amser.”

Gwnaeth dychwelyd i dde Cymru hefyd aildanio brwdfrydedd Emily dros y Gymraeg. Meddai: “Her gyffrous arall oedd ailgydio yn y Gymraeg.  Dwi’n rhugl fy Nghymraeg ond roedd hi’n anodd cael cyfle defnyddio’r iaith o ddydd i ddydd tra roeddwn i’n byw yn Llundain. Dwi am ddysgu mewn ysgol Gymraeg a sicrhau bod y Gymraeg yn ffynnu.”

Rhodd Addysgu

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk