Mae Ken Dicks wedi’i benodi i Fwrdd Cynghori Cenedlaethol Barnardo’s Cymru


06.08.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn estyn llongyfarchiadau i Mr. Ken Dicks, darlithydd yn yr Athrofa Addysg, sydd wedi’i benodi i Fwrdd Cynghori Cenedlaethol Barnardo’s Cymru.  

Barnardo's Cymru

Mae Ken yn addysgu ar y Radd Sylfaen mewn Addysg Gynhwysol, BA Cynhwysiant Cymdeithasol a BA Astudiaethau Cymdeithasol yn y Drindod Dewi Sant ac mae’i feysydd arbenigedd ymchwil yn cynnwys ymgysylltu â’r gymuned a theuluoedd.

Meddai Ken:  “Braint yw cael fy ngofyn i ddefnyddio fy mhrofiad o weithio mewn cynifer o feysydd pwysig i gefnogi gwaith sefydliad ymrwymedig ac uchel ei barch megis Barnardo’s Cymru.

“Rwy’n gwybod y bydd y profiad yn rhywbeth a fydd yn cyfoethogi f’addysgu ac edrychaf ymlaen at y cyfleoedd y bydd bod yn aelod o’r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol yn eu darparu, a fydd o fudd i’r ddwy ochr ".

Sue Ainsworth yw Cyfarwyddwr Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol yn yr Athrofa Addysg.  Meddai: “Mae myfyrwyr a chydweithwyr Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol yn gwerthfawrogi arbenigedd Ken ym meysydd ymgysylltu â’r gymuned a theuluoedd yn fawr.  Bydd ei rôl gyda Barnardos Cymru yn sicrhau y bydd ei sgiliau a’i brofiad o fudd a chymorth i grŵp ehangach byth.   Rydym ni’n falch iawn ohono.”

Mae’i yrfa wedi cynnwys gwaith ym meysydd addysg bellach, gwaith ieuenctid ac allgymorth ac mae wedi bod yn rhan o nifer o fentrau gyda’r nod o safoni lefel yr ymgysylltu a’r allgymorth ar gyfer pobl ifanc yn ardal de Cymru.  Mae’i waith wedi canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau cymorth sy’n galluogi pobl 14-19 oed i aros ym myd addysg.  

Tra oedd gyda Gyrfa Cymru, bu Ken yn gweithio fel arweinydd tîm Porth Ieuenctid, gan gefnogi tîm o Gynghorwyr a weithiai gyda phobl  ifanc oedd mewn perygl o ymddieithrio rhag addysg neu waith.  Fel Swyddog Datblygu 14-19, roedd yn gysylltiedig â llawer o ddatblygiadau’r agenda Llwybrau Dysgu yng Nghymru, gan gynnwys datblygu’r Craidd Dysgu a chreu’r cymhwyster Anogwr Dysgu.   Datblygwyd y gwaith hwn pan weithiai gyda’r Gwasanaeth Addysg a Gwella Ysgolion fel Cynghorydd Cyswllt 14-19, gan gefnogi rhwydweithiau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, a Rhondda Cynon Taf.

Mae wedi bod yn rhan o’r ymdrech i ddatblygu Fframwaith Sicrhau Ansawdd Rhwydwaith 14-19, ac mae hefyd wedi gweithio’n asesydd i Fuddsoddwyr mewn Teuluoedd mewn mwy na 100 o ysgolion.  Yn rhan o dîm LiNKS Consortiwm Canolbarth y De, helpodd i ddatblygu offeryn archwilio i helpu ysgolion i werthuso’u defnydd o'r Grant Amddifadedd Disgyblion, rôl lle cafodd secondiad i Lywodraeth Cymru yn rhan o’r tîm a greodd becyn cymorth ymgysylltu â’r gymuned a theuluoedd YGaTh ar gyfer ysgolion, a cheir dolen iddo yma http://learning.gov.wales/resources/browse-all/family-and-community-engagement-toolkit/?skip=1&lang=cy .   

Darperir Graddau Sylfaen mewn Addysg Gynhwysol, BA Cynhwysiant Cymdeithasol a BA Astudiaethau Cymdeithasol gan yr Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol, sy’n rhan o'r Athrofa Addysg yn y Drindod Dewi Sant.  Bydd y myfyrwyr yn ymgymryd ag ystod o astudiaethau academaidd ar draws nifer o gampysau yn ogystal ag o fewn y gymuned ehangach, ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.  Mae dealltwriaeth o’r modd mae cymdeithas yn gweithio ac mae ein strwythurau cymdeithasol megis plant, teulu, dysgu a chymuned yn cael eu trefnu yn hanfodol ar gyfer unrhyw ddarpar wyddonydd cymdeithasol sy’n ceisio gyrfa foddhaus a fydd yn gallu datblygu uchelgeisiau unigol a chymdeithasol.

Mae’r Ysgol yn hyrwyddo gwybodaeth, dealltwriaeth ac ymgysylltu â materion a gwerthoedd arwyddocaol ac allweddol yn y gymdeithas, a hynny o fewn cyd-destun hanesyddol a chyfoes.   Felly gallwn sicrhau bod gan ein graddedigion y wybodaeth a’r sgiliau i’w galluogi i gyflawni'n llwyddiannus fel dinasyddion gweithgar o fewn cymuned gynaliadwy a byd-eang.  

Mae’r Athrofa Addysg yn gyfuniad o arweinwyr addysg rhyngwladol sy’n gweithio i drawsnewid addysg a thrawsnewid bywydau yng Nghymru.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk