Mae myfyrwyr yn cyflwyno ymchwil am effeithlonrwydd ynni mewn cystadleuaeth ryngwladol yn Tsieina


09.08.2018

Mae staff a myfyrwyr o’r Ysgol Pensaernïaeth a’r Amgylchedd Adeiledig a Naturiol yn teithio i Wuhan yn Tsieina i gymryd rhan mewn Unfed ar ddeg Cystadleuaeth Arfer Cymdeithasol a Gwyddoniaeth Myfyrwyr Prifysgol Cenedlaethol ar Arbed Ynni a Lleihau Allyriadau.

Wuhan

Mae’r tîm yn cynnwys myfyriwr PhD, Simon Thomas, a graddedigion, Poppy Reynolds ac Ashley Wood, a gafodd radd Anrhydedd Dosbarth 1af yr un o’r Ysgol Pensaernïaeth a’r Amgylchedd Adeiledig a Naturiol y mis Gorffennaf 2018. Nhw yw’r unig ymgeiswyr rhyngwladol i gyflwyno eu hymchwil, sy’n cyfuno disgyblaethau graddedig technoleg bensaernïol, arolygu adeiladau, a chemeg amgylcheddol gydag ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Yr Athro Rhian Jenkins yw  Pennaeth yr Ysgol Pensaernïaeth ac Amgylchedd Adeiledig a Naturiol. Dywedodd: “Gyda’r galw cynyddol am dai a datblygu ar draws y byd, ni fu fyth yn bwysicach ystyried effeithiau amgylcheddol ein defnydd o adnoddau. Mae’r Ysgol wedi integreiddio rheolaeth amgylcheddol yn ei phortffolio adeiladu erioed ac mae’r ymweliad â Tsieina yn rhoi cyfle gwych i’r myfyrwyr edrych ar brosiectau ynni adnewyddadwy a lleihau allyriadau eraill.”

Nod eu hymchwil yw asesu effaith amgylcheddol uwchbridd a weithgynhyrchir, gan ffocysu’n arbennig ar gyfraniad newid yn yr hinsawdd ac allyriadau carbon o’r broses weithgynhyrchu. Dengys y canlyniadau cychwynnol bod cynhyrchu uwchbridd a weithgynhyrchir yn ddichonadwy gyda lefel da o gymhwysiad o gymharu ag uwchbridd naturiol. Mae’r ymchwil hefyd yn ystyried yr ôl troed carbon ychwanegol a gyfyd yn sgil y broses. 

Mae Tsieina yn datblygu’n gyflym ac un o ganlyniadau datblygu cyflym yw gwastraff adeiladu ac mae dod o hyd i ddull amgen darbodus ac amgylcheddol i dirlenwi i gael gwared ar wastraff adeiladu yn ddymunol. Yn aml, mae isbriddoedd a geir drwy gloddio safleoedd adeiladu yn cael eu cludo i safleoedd tirlenwi, sy’n costio miliynau o bunnoedd, ac yn ychwanegu bwrn sylweddol i’r amgylchedd. Mae dargyfeirio’r gwastraff hwn i’w ddefnyddio yn rhywle arall yn allweddol os am gynaliadwyedd yn y dyfodol. Lle caiff y defnydd gwastraff hwn ei ailgylchu, fe’i datblygir yn bennaf fel defnydd llenwi ar gyfer ffyrdd a phalmentydd. Fodd bynnag, mae cynhyrchu uwchbridd a weithgynhyrchir yn artiffisial o’r gwastraff hwn yn gyfle i gymryd lle cynnyrch prin y mae mawr alw amdano (uwchbridd naturiol)  ac yn ogystal, mae’n cynyddu gwerth economaidd y cynnyrch ar y diwedd: lanlwytho. Gall y broses hon leihau’r defnydd o dirlenwi ac allyriadau carbon, a gall fod yn sail i economi lleol a chylchol.

Mae’r Ysgol Peirianneg ac Amgylcheddau Adeiledig a Naturiol yn rhan o Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant cyfadran amlddisgyblaeth, seiliedig ar STEM yn Abertawe sy’n cwmpasu pensaernïaeth, modurol, peirianneg beiciau modur a chwaraeon moduro, adeiladu, cyfrifiadura, electroneg, rheolaeth amgylcheddol, logisteg, peirianneg fecanyddol a gweithgynhyrchu.

Staff: Yr Athro Rhian Jenkins; Dr Keerthi Ransinghe

Myfyrwyr: Simon Thomas; Poppy Reynolds ac Ashley Wood

Oll o’r Ysgol Pensaernïaeth ac Amgylcheddau Adeiledig a Naturiol

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk