Mae'r Drindod Dewi Sant yn croesawu Prif Gonswl Prydain yn Wuhan


07.08.2018

Roedd yn bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant groesawu Prif Gonswl Prydain newydd yn Wuhan, Mr Gareth Hoar, i Gampws Busnes Abertawe y Brifysgol.  

Gareth Hoar

Roedd Mr Hoar yn ymweld ag Abertawe wrth iddo baratoi i gychwyn ar ei ddyletswyddau yn Swyddfa Prif Gonswl Prydain yn Wuhan ym mis Medi.  Yn rhan o’i ymweliad aethpwyd ag ef ar daith o gwmpas Athrofa Confucius y Brifysgol, gan gwrdd â staff sy’n gweithio gyda’r gymuned Tsieineaidd yn Abertawe.  

Meddai: “Rwyf wrth fy modd yn ymweld ag Abertawe ac mae uchelgais, egni a rhagweledigaeth llywodraeth y Ddinas, yr arweinwyr academaidd a busnesau wrth ddatblygu perthynas agosach â’r bobl gyfatebol yn Tsieina wedi gwneud argraff fawr arnaf i.   Mae rhaglenni academaidd y Drindod Dewi Sant gyda Phrifysgol Technoleg Wuhan yn sail i berthynas gynyddol Abertawe â Wuhan ac maen nhw’n chwarae rhan bwysig o ran meithrin doniau a datblygu cysylltiadau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol cryfach rhwng y ddwy ddinas.  Mae’r weledigaeth strategol y mae’r Drindod Dewi Sant wedi’i dangos drwy greu’r Academi Fyd-eang wedi gwneud argraff dda iawn arnaf i, ac mae’n arddangos agwedd ryngwladol y Brifysgol a’i hymrwymiad i ragoriaeth drwy barhau i ymestyn ei hallgymorth rhyngwladol.    Rwy’n edrych ymlaen at chwarae fy rhan mewn cryfhau cysylltiadau cyfredol Abertawe â Wuhan a chefnogi creu partneriaethau newydd rhwng y ddwy ddinas a fydd yn cyfoethogi’r berthynas rhwng ein dwy wlad ymhellach.”

Pro Is-Ganghellor y Brifysgol (Rhyngwladol a Chyfoethogi), yr Athro Simon Haslett, a fu’n cwrdd ag ef.  Mae’r Athro Haslett yn arwain Academi Fyd-eang Cymru yn ogystal â gweithgarwch cyfoethogi’r Brifysgol.  Mae wedi chwarae rhan hanfodol mewn datblygu partneriaethau strategol a chyfleoedd â sefydliadau addysgol yn Tsieina.  

Meddai’r Athro Haslett “Mae’n bleser mawr gen i groesawu Mr Hoar i’r Brifysgol i drafod ymrwymiad y Brifysgol i gryfhau’r cysylltiadau rhwng dinasoedd Abertawe a Wuhan, ac i esbonio’r ymgysylltu cyfredol eang â Phrifysgol Technoleg Wuhan, sy’n cynnwys lansio Coleg Ligong PCYDDS Wuhan yn 2016. Datblygwyd y Coleg ar y cyd ac mae’n ehangu’r cyfleoedd i fyfyrwyr o Wuhan astudio yn Abertawe ac i fyfyrwyr o’r DU ymweld â Wuhan.  Rwyf mor falch bod Mr Hoar yn ymweld ag Abertawe ar ddechrau'i gyfnod yn Brif Gonswl Prydain yn Wuhan er mwyn i ni allu adeiladu perthynas waith gadarn â’i swyddfa o’r cychwyn cyntaf, sy’n rhywbeth rwy’n edrych ymlaen ato’n fawr.  Mae'r Brifysgol eisoes yn cynllunio ymweliad lefel uchel â Wuhan yn yr hydref mewn cydweithrediad ag Wythnos Cymru yn Wuhan.”

Un o’r mentrau yw Academi Fyd-eang Cymru a lansiwyd ym mis Gorffennaf 2018.  Mae Academi Fyd-eang Cymru wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ei Chynllun Strategol 2017-2022 i roi ffocws i’w gweledigaeth o fynd â’r gorau o Gymru i’r byd a dod â’r gorau o’r byd i Gymru.  Hi yw canolbwynt rhwydwaith o sefydliadau dros y byd sy’n gysylltiedig â’r Brifysgol mewn partneriaethau cydweithredol yn yr ystyr ehangaf.

Perthynas allweddol arall yw partneriaeth y Brifysgol â Phrifysgol Technoleg Wuhan, a sefydlwyd yn 2005. Lleolir campws y Brifysgol yn ninas Wuhan yn nhalaith Hubei, dwyrain Tsieina. Ym mis Ionawr 2018, dathlodd y ddwy brifysgol eu partneriaeth strategol gyda chyfres o ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn Abertawe, lle cyflwynodd y Drindod Dewi Sant Ddoethuriaeth er Anrhydedd (Doethuriaeth mewn Gwyddoniaeth) i’r Athro Qingjie ZHANG, Prifathro WUT, mewn cydnabyddiaeth o’i arweinyddiaeth strategol a’i gyflawniadau academaidd helaeth.   

Hwyluswyd yr ymweliad gan aelodau o Gyngor Abertawe.  Meddai Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth:  “Roeddwn i yn Wuhan yn gynharach eleni i lofnodi cytundeb Cyfeillgarwch rhwng ein dinasoedd.  Rydym ni eisoes yn mwynhau cysylltiadau diwylliannol cadarn drwy etifeddiaeth y cenhadwr o Abertawe, Griffith John, a gychwynnodd ysbyty a choleg cyntaf y ddinas yn y 19eg ganrif.  Bydd penodiad Mr Hoar yn helpu i gryfhau’r berthynas ymhellach.

“Mae Wuhan yn lle gwych.  Mae'n gyffrous, yn arloesol ac yn un o bwerdai economaidd mwyaf blaenllaw Tsieina.  Mae bod yn gefeillddinas yn golygu y gallwn ni weithio gyda’n gilydd ar themâu megis addysg a datblygiad economaidd a fydd yn meithrin buddsoddi a masnach.

“Yn Tsieina eu hagwedd tuag at fasnach yw bod yn gyfeillion yn gyntaf a gwneud busnes wedyn.  Ac yn hytrach na datblygu trefniadau llywodraeth-i-lywodraeth, mae’n well ganddyn nhw fargeinion dinas-i-ddinas. Bydd arweinwyr eu dinas yn siarad yn uniongyrchol ag arweinwyr ein dinas ni.”

Mae Campws Busnes Abertawe hefyd yn gartref i’r Athrofa Confucius, sefydliad sydd wedi bod yn darparu cyrsiau a gweithdai yn y diwylliant Tsieineaidd a’r iaith Tsieinëeg am fwy na deng mlynedd.  Mae Athrofa Confucius yn cynnig ystod o gyrsiau i ddisgyblion, myfyrwyr a chymunedau yng Nghymru.  Mae’n cynnig cyrsiau yn yr iaith Tsieinëeg, megis Mandarin ar lefel TGAU a Safon Uwch, yn ogystal â’r prawf hyfedredd Tsieinëeg sydd â chydnabyddiaeth fyd-eang, Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK).  Mae hefyd yn cynnal digwyddiadau diwylliannol, megis dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd, digwyddiadau rhwydweithio i fusnesau lleol, ac ymweliadau cyfnewid gan artistiaid a cherddorion o Tsieina.  

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk