Merch saith oed yn cyrraedd yr uchelfannau


10.10.2018

Mae merch saith oed â pharlys yr ymennydd wedi dringo Pen-y-fan am y tro cyntaf oherwydd cymorth nifer o arloeswyr o Abertawe, yn cynnwys llawer o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

CIC Pen y Fan

Cyrhaeddodd Imogen Ashwell-Lewis, o Gil-y-coed, gopa mynydd uchaf de Cymru ddydd Sul (7 Hydref) mewn beic mynydd lawr llethr pedair olwyn a addaswyd yn arbennig, ac a ddyluniwyd a’i wneud yn bennaf i’w ddefnyddio gan bobl anabl. Wedyn dyluniodd y tîm yng Nghanolfan Arloesi Cerebra yn y Brifysgol gadair newydd bwrpasol a’i hadeiladu i Imogen gan ei galluogi i gymryd rhan yn yr her.

Crëwyd y beic a ddefnyddiodd Imogen gan Calvin Williams o Brosiect ENDURO – cydweithrediad rhwng arbenigwyr yn y Drindod Dewi Sant, Coleg Gŵyr a Phrifysgol Abertawe.  Rhoddodd Project ENDURO y beic ar fenthyg i Imogen ar gyfer y dringo a gwnaeth y dylunwyr yn y Ganolfan Arloesi yr addasiadau angenrheidiol a roddodd y cymorth yr oedd ei angen ar Imogen.

Nod her Imogen oedd codi ymwybyddiaeth am waith yr elusen Cerebra sy’n gweithio gyda theuluoedd sydd â phlant â chyflyrau ar yr ymennydd. Ymunodd oddeutu pedwar deg o gefnogwyr â hi – yn cynnwys staff o’r Drindod Dewi Sant, staff Specsavers, gweithwyr elusen a hyd yn oed milwyr y fyddin – yr harneisiwyd rhai ohonynt iddi i helpu i’w gwthio a’i thynnu ymlaen.

Meddai mam Imogen, Catherine: “Mae Imogen wedi cael cymaint o gyffro a gwefr wrth gwblhau’r dringo. Dim ond oherwydd y tîm yn Cerebra y mae hi wedi gallu cael yr antur hon – dydy hi byth wedi gallu gwneud rhywbeth fel hyn o’r blaen oherwydd parlys ar yr ymennydd. Bu cynifer o droeon pryd nad oedd modd iddi hi ymuno mewn gweithgareddau corfforol, sy’n ei gadael hi’n teimlo ei bod wedi’i gadael allan. Mae gallu gwneud pethau fel hyn yn hwb go iawn i’w hyder a’i hunan-barch. Mae hi ar ben ei digon.”

Trefnwyd her Pen-y-fan ar y cyd gan Cerebra a staff siopau Specsavers yn ne a chanolbarth Cymru, yn rhan o’u partneriaeth flwyddyn o hyd â’r elusen. Mae’r optegwyr yn codi arian i’r elusen sydd â’i phencadlys yng Nghaerfyrddin ac ar hyn o bryd mae’n cefnogi 4,500 o deuluoedd ar draws Cymru.

Yn ogystal â’i wasanaethau cymorth a’i waith ymchwil, mae hefyd gan Cerebra Ganolfan Arloesi sy’n bartneriaeth â’r Drindod Dewi Sant ac wedi’i lleoli yn adeilad Alex yn y Brifysgol yn Abertawe.  Mae Canolfan Arloesi Cerebra (CIC) yn cael ei rhedeg gan dîm bach o ddylunwyr cynnyrch sy’n cynnig gwasanaeth dylunio cynnyrch pwrpasol ar gyfer teuluoedd. Er bod rhywfaint o offer ar gael i’w brynu, yn aml nid yw'n edrych yn neis iawn neu nid yw’n addas ar gyfer gofynion rhai plant. Mae Canolfan Arloesi Cerebra yn datblygu atebion sy’n rhesymegol, yn arloesol ac, uwchlaw popeth, yn hwyl. Nod dyluniadau’r tîm yw lleihau rhywfaint o’r stigma cymdeithasol sy’n gysylltiedig ag anableddau drwy wneud cynnyrch gweithredol ond hefyd prydferth ar gyfer ein pobl ifanc ryfeddol. Mae rhai o’u cynnyrch yn ddyluniadau pwrpasol unigryw, mae eraill yn cael eu gwneud fesul nifer bach ar y tro a rhai’n cael eu dylunio gyda’r farchnad fasnachol yn y cof.

Cwrddodd tîm y Ganolfan ag Imogen am y tro cyntaf ychydig o flynyddoedd yn ôl pan ddylunion nhw gadair olwyn brydferth fach iawn a fyddai’n gadael iddi symud o gwmpas ei chartref a chwarae gyda’i brodyr a’i theganau. Rhoddodd y gadair yr annibyniaeth ychwanegol i Imogen yr oedd ei hangen arni a chyn hir datblygodd cyfeillgarwch rhyngddi hi a’r tîm dylunio sydd wedi arwain at enedigaeth Tîm CIC.  Wedyn aethon nhw ymlaen i gystadlu yn Nhriathlon Abertawe wrth ochr Imogen cyn ei chefnogi yn ei her ddiweddaraf drwy gyrraedd copa Pen-y-fan.

“Roedd y digwyddiad yn ffantastig, roedd pawb wedi mwynhau helpu ac roedd y wên fwyaf erioed gan Imogen!,” meddai Dr Ross Head sy’n arwain y tîm yn y Ganolfan ac a gymerodd ran yn y digwyddiad hefyd wrth ochr Imogen.  “Meddyliais i am y syniad o gynnwys Imogen ar y daith wrth drafod taith elusen gyda phartner newydd Cerebra, sef Specsavers.

“Roeddwn i wedi gweithio wrth ochr Calvin Williams o’r blaen felly roeddwn i’n gwybod am ei feic mynydd ENDURO 4 olwyn, ac yn garedig iawn gadawodd i ni ei fenthyg. Gydag ychydig o ddyddiau’n dylunio, datblygu ac adeiladu cadair bwrpasol i Imogen, roedd y Ganolfan yn gallu ei gwneud yn addas iddi ddringo’r mynydd. Gweithion ni’n galed i sicrhau bod y digwyddiad yn ddiogel a chaniatáu i Imogen gael profiad gwych ar yr un pryd. I gyd roedd ei angen ar y diwrnod oedd cryn dipyn o gyhyrau i fartsio i fyny’r mynydd!”

Cymerodd Neil Robinson, cadeirydd rhanbarth gorllewin Cymru i Specsavers, ran yn yr her hefyd gan ddweud: “Mae Imogen a’i theulu’n ysbrydoliaeth i ni gyd, fel y mae’r gwasanaethau a’r cymorth y mae Cerebra yn eu darparu ar eu cyfer nhw a llawer o deuluoedd eraill ar draws Cymru. Rwy’n ymfalchïo’n fawr iawn bod staff Specsavers wedi helpu Imogen a’r elusen i gyflawni rhywbeth mor arbennig.

“Rydym ni wrth ein boddau ein bod wedi gallu helpu i godi ymwybyddiaeth am waith yr elusen, ac yn gobeithio y bydd yn arwain at fwy o blant ifanc â chyflwr ar yr ymennydd yn darganfod ffyrdd o fyw bywyd gwell gyda’u teuluoedd.”

Ychwanegodd Terry Osborn, Pennaeth Corfforaethau, Ymddiriedolaethau a Chymynroddion Dros Dro gyda Cerebra: “Roedd hi’n bleser mawr gennym ni ymuno â thîm Specsavers i ddringo Pen-y-fan. Roedd hi’n fraint gallu mynd ag Imogen gyda ni ac mae hyn yn wir yn dangos ein bod ni’n credu nad oes unrhyw her nad oes modd ei goresgyn.

“Mae’r cymorth amhrisiadwy i godi arian gan Specsavers yn golygu y bydd ein Canolfan Arloesi yn gallu helpu mwy o blant i oresgyn eu heriau a darganfod y byd o’u cwmpas”.

Gwybodaeth Bellach

Am ywbodaeth bellach, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk