Myfyrwraig Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfennol yn cyrraedd rhestr fer Gwobrau Ffotograffiaeth y Byd Sony 2018


06.03.2018

Llongyfarchiadau i Jasmine Färling, myfyrwraig ar ei 3edd flwyddyn yn astudio Ffotonewyddiaduraeth a Ffotograffiaeth Ddogfennol sydd wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Ffotograffiaeth y Byd Sony 2018 (Categori Ffocws Myfyrwyr).

Cyflwynodd ffotograffwyr o dros 200 o wledydd a thiriogaethau bron 320,00 o ddelweddau ar draws cystadlaethau’r Gwobrau, y nifer mwyaf erioed hyd yn hyn a chynnydd o 40% ar 2017. Cyhoeddir yr enillwyr terfynol ar 19 Ebrill a chynhelir arddangosfa wedi’i churadu’n arbennig rhwng 20 Ebrill a 6 Mai yn Somerset House, Llundain. Roedd y beirniaid yn llawn edmygedd o ansawdd arbennig y cyflwyniadau, a gallu’r rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer i roi cipolwg ar dueddiadau mwyaf blaenllaw a phryderon cyfoes ffotograffwyr sy’n gweithio yn y byd sydd ohoni.

Meddai Caroline Thraves, Pennaeth Ysgol y Celfyddydau Cain a Chyfryngol yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant:  “Rydym wrth ein bodd bod Jasmine wedi’i chynnwys ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Ffotograffiaeth y Byd Sony 2018, sydd yn gystadleuaeth fyd-eang enfawr. Dengys ei llwyddiant ein bod ni yma yng Ngholeg Celf Abertawe yn cynhyrchu graddedigion o safon fyd-eang mewn ffotograffiaeth.”

 

Dyma’r unfed flwyddyn ar ddeg i Wobrau Ffotograffiaeth y Byd Sony, a sefydlwyd gan Sefydliad Ffotograffiaeth y Byd, fod mewn partneriaeth gyda’u prif noddwr Sony. Mae rhestr fer y Gwobrau (y 10 uchaf ym mhob categori) a’r rhestr o’r rhai a gymeradwyir (y 50 uchaf ym mhob categori) yn cynnwys peth o ffotograffiaeth gyfoes gorau’r byd a dynnwyd dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae’r ystod ryngwladol o geisiadau’n arddangos amrywiaeth enfawr o ddelweddau o ran genre, arddull a phwnc ar draws 4 cystadleuaeth y Gwobrau, Proffesiynol, Agored, Ieuenctid a Ffocws Myfyrwyr. Mae’r gystadleuaeth Broffesiynol yn cynnwys 10 categori megis Pensaernïaeth, Materion Cyfoes, Tirwedd, y Byd Naturiol a Bywyd Gwyllt, Portreadau a dau gategori newydd am eleni sef Creadigol a Darganfod. Mae’r gystadleuaeth Agored yn cynnig 10 categori gan gynnwys Diwylliant, Ffotograffiaeth Uwch, Symudiad a Stryd a Theithio.

Bydd enillwyr y categorïau hefyd yn derbyn yr offer delweddu digidol diweddaraf ac yn cael eu cynnwys yn llyfr Gwobrau 2018. Mae Gwobrau Ffotograffiaeth y Byd Sony’n cael eu beirniadu’n ddienw gan weithwyr proffesiynol o fri rhyngwladol o fewn y diwydiant. Cadeiriwyd panel beirniaid y gystadleuaeth Broffesiynol yn 2018 gan Mike Trow (cyn Olygydd Lluniau, British Vogue) gyda chynrychiolwyr o amgueddfeydd, y byd cyhoeddi a’r cyfryngau rhyngwladol.

Meddai Philip Tinari (Beirniad a Chyfarwyddwr, Canolfan Celf Gyfoes Ullens, Tsieina): “Gwnaeth dyfnder ac amrywiaeth y gwaith a adolygwyd gennym argraff fawr arnom, ac fe’n hysbrydolwyd gan y nifer o ffyrdd y mae ffotograffwyr o amgylch y byd yn mynd i’r afael â’r materion sy’n effeithio arnom ni i gyd.”

Meddai Naomi Cass (Beirniad a Chyfarwyddwr, Canolfan Ffotograffiaeth Gyfoes, Melbourne, Awstralia: “Roedd ystod y gwaith a ystyriwyd gennym yn syfrdanol a sicrhaodd amrywiaeth y beirniaid drafodaethau bywiog, gan arwain at enillwyr rhagorol. Roeddwn i’n edmygu amrywiaeth y dulliau o fewn pob categori ac ehangder y ffotograffwyr o bob cwr o’r byd.

Meddai Clare Grafik (Beirniad a Phennaeth Arddangosfeydd, Oriel y Ffotograffwyr, Llundain, y DU): “O ddulliau newydd o bortreadu i ymatebion creadigol i’r dirwedd lle’r ydym yn byw, dangosai'r delweddau pa mor eang ac arloesol y mae’r maes ffotograffiaeth wedi datblygu i fod. Wrth i’n ffordd ni o brofi delweddau ffotograffig ddod yn fwyfwy amrywiol, mae’r Gwobrau’n cynnig cyfle i ni ganolbwyntio ar dalentau newydd a phrosiectau pwysig na fyddem efallai fel arall wedi sylwi arnynt.”

Gan roi sylwadau ar y gwobrau eleni, meddai Scott Gray (Prif Swyddog Gweithredol Sefydliad Ffotograffiaeth y Byd): “Mae ansawdd y cyflwyniadau eleni wedi gwneud argraff arbennig, gyda gweithiau celf rhagorol wedi’u cyflwyno ar draws y cystadlaethau. Mae Gwobrau Ffotograffiaeth y Byd Sony wedi dathlu ffotograffwyr a ffotograffiaeth drwy gydol yr un flynedd ar ddeg ers eu sefydlu, ac rydym yn parhau i weithio i sicrhau bod ffotograffiaeth yn cael ei chydnabod yn gyfrwng dynamig, cyffrous a hygyrch.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk