Myfyrwyr BA Perfformio yn derbyn enwebiad yng Ngwobrau Theatr Cymru


19.01.2018

Mae myfyrwyr a staff cwrs BA Perfformio  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu’r wythnos hon wedi iddyn nhw dderbyn enwebiad yng nghategori ‘Sioe Orau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc (Cymraeg)’ ar gyfer y sioe gerdd, Deffro’r Gwanwyn yng Ngwobrau Theatr Cymru.

Deffro'r Gwanwyn 1

Mae myfyrwyr a staff cwrs BA Perfformio  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu’r wythnos hon wedi iddyn nhw dderbyn enwebiad yng nghategori ‘Sioe Orau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc (Cymraeg)’ ar gyfer y sioe gerdd, Deffro’r Gwanwyn yng Ngwobrau Theatr Cymru.

‘Nôl ym mis Gorffennaf fe wnaeth deuddeg o fyfyrwyr talentog ddod â’r sioe gerdd roc wefreiddiol, Deffro’r Gwanwyn yn fyw ar lwyfan Canolfan Gelfyddydau The Gate yng Nghaerdydd fel rhan o’u cwrs gradd BA Perfformio yn y Brifysgol.

Cafodd y cynhyrchiad ei gyfarwyddo gan Angharad Lee a dyma oedd penllanw dwy flynedd o hyfforddiant caled a dwys ar gyfer y myfyrwyr cyntaf i astudio’r cwrs arloesol hwn. 

“Roedd y sioe yn un delfrydol ar gyfer dangos cynnydd y perfformwyr ers cychwyn y cwrs ac ry’n ni wrth ein bodd bod y cynhyrchiad wedi derbyn cydnabyddiaeth beirniaid Gwobrau Theatr Cymru,” meddai Eilir Owen Griffiths, cydlynydd y cwrs. 

“Mae’r cwrs BA Perfformio sy’n cael ei gynnig fel rhan o ddarpariaeth Canolfan Berfformio Cymru o fewn y Brifysgol yn un sy’n ffocysu ar baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd fel perfformwyr proffesiynol gan roi pwyslais mawr ar eu llais, corff, meddwl a’u gyrfa.  Mae’r ffaith bod ein cynhyrchiad wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr yn dangos bod ein myfyrwyr eisoes wedi cyrraedd safon uchel ac yn medru sefyll ochr yn ochr â pherfformwyr proffesiynol.

“Mae wastad yn her creu cwrs o’r newydd ond mae datblygiad amlwg y myfyrwyr law yn llaw â’r gydnabyddiaeth yma yn profi llwyddiant ein rhaglen gradd newydd. Y myfyrwyr a gymerodd ran yn y sioe hon oedd y rhai cyntaf i ddilyn y cwrs.  Penderfynais osod Deffro’r Gwanwyn i’r myfyrwyr yma nol ym Mis Medi 2015 ar ôl yr wythnos gyntaf o ddysgu a bu’n rhan o’r amserlen ers hynny. Roedd eu gweld yn perfformio’r sioe yn brofiad llawn emosiwn ac y mae’r enwebiad yma’n fy llenwi â balchder o’r hyn ry’n ni gyd - yn fyfyrwyr a staff - wedi’i gyflawni.  Os enillwn ni ai peidio, dyma’n cyfle i gydnabod gwaith caled ac ymroddiad pawb ac edrychaf ymlaen at ddathlu’n enwebiad yn y noson wobrwyo ar y 27ain o Ionawr.”

Cyfarwyddwraig Deffro’r Gwanwyn oedd Angharad Lee – un o’r nifer o gyfarwyddwyr a pherfformwyr proffesiynol sy’n dysgu ar y cwrs – ac un oedd wrth ei bodd yn gweithio gyda’r myfyrwyr ar y sioe gyffrous hon.

“Y criw a gymerodd ran yn Deffro’r Gwanwyn oedd y myfyrwyr cyntaf i gwblhau’r cwrs ac  wedi dilyn eu datblygiad o’r tymor cyntaf roedd hi’n lyfli cael rhoi ‘full stop’ i’w hastudiaethau drwy gyfarwyddo’u sioe ola.

“Fel cyfarwyddwr theatr broffesiynol, mae’n grêt gallu gweithio gyda myfyrwyr,” atega Angharad.  “Mae nifer o gyfarwyddwyr eraill hefyd wedi gweithio ar y cwrs yma gan gynnwys cyfarwyddwyr fel Elen Bowman; cyfayrwyddwyr cerdd fel John Quirk ac actorion fel Eiry Thomas - pobl sydd wir ar dop eu gem.”

Deffro'r Gwanwyn 2

Wedi’i selio ar ddrama Almaenaidd  Frank Wedekind a gafodd ei hysgrifennu nôl yn 1891, mae’r sioe nwydus, Deffro’r Gwanwyn wedi’i gosod yn yr Almaen ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac yn canolbwyntio ar stori grŵp o bobl ifanc ddryslyd sy’n ceisio deall a dod i’r afael a’u rhywioldeb mewn cymdeithas sy’n e’u hadwthio ac yn gwadu grym eu greddfau newydd. 

Cafodd y cynhyrchiad Cymraeg cyntaf ei lwyfannu gan Theatr Genedlaethol Cymru  yn 2011 a’i gyfarwyddo gan Elen Bowman, un o diwtoriaid y cwrs BA Perfformio sydd hefyd wedi bod yn dysgu sesiynau ar y llyfr gyda’r myfyrwyr.

“Fe wnaeth y myfyrwyr astudio’r testun gydag Elen Bowman cyn llwyfannu’r sioe felly roedd ganddynt y ddealltwriaeth angerddol,” meddai Angharad Lee.

“Mae’r sioe yn arferol yn un sydd wedi’i stripio ‘nôl ond fe wnaethon ni benderfynu creu cynhyrchiad oedd yn hollol ensemble gyda’r cast cyfan ar y llwyfan drwy gydol y cynhyrchiad.  Cafodd y myfyrwyr hefyd y pleser o weithio gyda chyfarwyddwyr symudiadau fel Caroline Sabin a Gemma Prangle.”

Un oedd wrth ei bodd yn perfformio yn y sioe oedd Jemima Nicholas a chwaraeodd ran Wendla, un o brif gymeriadau Deffro’r Gwanwyn.

Meddai Jemima: “Roedd yr hyfforddiant wnes i dderbyn yn hollbwysig i mi yn fy mhroses o ddatblygu cymeriad Wendla gan oedd llawer iawn o’r plot yn seiliedig ar angen y cymeriad i ddilyn ei greddf er mwyn creu cysylltiad emosiynol a ffisegol  gyda'r bobl yn ei bywyd. Yn ogystal â themâu dwys y sioe, roedd sianeli egni a chadw ffocws trwy gydol y broses yn her, ond cefais amser gwych yn paratoi ac yn llwyfannu’r sioe.”

Gyda’r criw cyntaf o fyfyrwyr i astudio’r cwrs arloesol hwn gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd wedi graddio ym mis Tachwedd, bu’r profiadau a’r sgiliau y gwnaethon nhw dderbyn yn ystod eu hyfforddiant yn sylfaen gadarn wrth iddyn nhw feddwl am yrfaoedd yn y diwydiannau creadigol.

“Beth oedd yn wych am y cwrs oedd y ffaith ein bod ni wedi cael y cyfle i gael blas ar bopeth cyn penderfynu ar beth oeddem ni am ganolbwyntio arno - cefais gymaint o brofiadau gwahanol,” meddai Lloyd Macey, oedd yn aelod o gast Deffro’r Gwanwyn ac erbyn nawr, yn adnabyddus am gyrraedd rownd gynderfynol The X Factor.

“Fe gawson ni’r cyfle i weithio gyda chymaint o actorion a chyfarwyddwyr proffesiynol  - pobl oedd yn dyst i’n cynnydd a’n datblygiad dros y ddwy flynedd ddiwethaf.”

Ethos sylfaenol y cwrs BA Perfformio yw darparu techneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant , mae’r cwrs BA Perfformio yn gwrs blaengar ac arloesol a addysgir yn ddwys am gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a’r theatr.

Yn dilyn llwyddiant y cwrs israddedig BA Perfformio, mae cyrsiau ôl-radd newydd wedi’u lansio’n ddiweddar o fewn Canolfan Berfformio Cymru yng Nghaerdydd.  Bydd y cwrs MA Cyfarwyddo yn darparu hyfforddiant trylwyr i gyfarwyddo ar gyfer y theatr tra bydd y cwrs MA Theatr a Pherfformio’n cynnig cyfle arbennig i fyfyrwyr ddatblygu ystod eang o sgiliau, actio, canu a symud, ar draws sawl genre ac arddull.

Am fwy o wybodaeth am y cwrs BA Perfformio ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cy/cbc/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476