Myfyrwyr Blwyddyn Olaf y Celfyddydau Perfformio yn y Drindod Dewi Sant yn arddangos eu talent


23.05.2018

Mae myfyrwyr y drydedd flwyddyn ar y rhaglenni gradd BA Actio a BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn paratoi i arddangos eu doniau yn eu perfformiadau olaf yn y Brifysgol.

Performing Arts

Ar ôl gweithio gyda thri chyfarwyddwr allanol i ddatblygu tri pherfformiad stiwdio, bydd y myfyrwyr yn perfformio’u darnau yn Theatr Parry ar gampws y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ddydd Gwener, 25 Mai a dydd Sadwrn 26 Mai.

Mae’r tri gwaith – ‘Growth’; ‘Love and Information’ a ‘Girls Like That’ wedi’u datblygu gan fyfyrwyr mewn cydweithrediad â thri chyfarwyddwr sefydledig – Luke Hereford, Paul Jenkins a Lynne Seymour.

Mae ‘Growth’ gan Luke Norris yn gân serch ingol i’r llwybrau garw ar daith bywyd oedolion ifanc ar ddechrau’r 21ain ganrif – y pwysau o du’r gymdeithas i gael gyrfa sefydlog ac addysg gadarn; sut dylen nhw Drydar am wleidyddiaeth ac osgoi glwten, a sut dylen nhw ‘ymwroli’ a delio â’r cyfan pan fydd popeth yn mynd yn ormod.  

Mae gweithio gyda chast ensemble sy’n gorfod wynebau’r holl bwysau yma ar hyn o bryd wedi rhoi gonestrwydd allweddol i’r cynhyrchiad.  Maen nhw’n deall yn fwy na neb pa mor anodd yw cydbwyso popeth mae bywyd yn ei daflu atynt, gan wneud yn siŵr fod y gwydr bob amser yn hanner llawn.

Wedi’i gyfarwyddo gan Luke Hereford, mae ‘Growth’ yn ein hatgoffa ei bod yn iawn i’r gwydr fod yn hanner gwag bob hyn a hyn, a pha mor bwysig ydyw i dyfu yn eich amser eich hun, i ‘ymwroli’ ar eich telerau chi, ac i fyw bywyd i’r eithaf.

Darn arall sydd wedi’i gynhyrchu gan y myfyrwyr yw ‘Love and Information’ gan Caryl Churchill – drama a agorodd yn y Royal Court yn 2012 a gwaith diweddaraf y dramodydd mewn gyrfa gynhyrchiol tu hwnt.  Ac yntau’n awdur rhai o ddramâu gwleidyddol a dramâu theatrig blaengar gorau’r byd, mae ‘Love and Information’ yn cynnwys dros 70 o olygfeydd  yn archwilio ein brwydr i wneud synnwyr o’n bodolaeth, ac mae profi’r epig ddarniog hon yn wirioneddol heriol ar bob lefel.

Mae'r myfyrwyr – gymaint â phosibl- wedi ceisio aros yn driw i weledigaeth yr awdur gan gynnig eu dehongliad personol eu hunain fel ensemble. Wedi’i gyfarwyddo gan Paul Jenkins, mae’r cynhyrchiad yn adlewyrchu'r broses, a ddechreuodd fel cyfres o labordai, lle gofynnwyd i'r ensemble ffurfio ei weledigaeth unigryw ei hun o’r saith adran sy’n ffurfio’r ddrama.

‘Girls like That’ gan Evan Placey yw'r trydydd darn y bydd y myfyrwyr yn ei berfformio.  Wedi’i chyfarwyddo gan y darlithydd Actio yn y Drindod Dewi Sant, Lynne Seymour, mae’r ddrama yn ddarn taer a thanbaid sy’n archwilio cydraddoldeb rhwng y rhywiau a'r pwysau ar y genhedlaeth ddigidol yn y byd sydd ohoni.

Wedi i lun noeth o Scarlett ledu’n wyllt ar draws y we, mae sïon yn ymledu o ffôn i ffôn fel tân ac mae ei henw da’n troi’n wenwyn.  Gan fygwth i ddryllio undod bregus y merched y tyfodd i fyny gyda nhw, am ba hyd fydd Scarlett yn aros yn dawel?  A pham nad yw’r un peth yn wir am fechgyn?

Performing Arts

Mae gweithio ar y cynyrchiadau diwedd blwyddyn hyn wedi rhoi dirnadaeth bellach i’r myfyrwyr o ofynion y diwydiant.

“Mae’r modwl hwn wedi rhoi cyfle i ni weld sut mae’r theatr stiwdio yn gweithio a sut brofiad fydd e wedi i ni adael y Brifysgol.   Mae theatr stiwdio yn blatfform poblogaidd ac mae cael gweithio ar y sioeau hyn wedi’n paratoi ni ar gyfer gadael” meddai Ashleigh Wheeler, myfyriwr BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr ar ei flwyddyn olaf.

“Mae’r darnau rydyn ni’n gweithio arnyn nhw ar hyn o bryd yn cynnwys pynciau teimladwy a pherthnasol i fywyd bob dydd, “ ychwanega cyd-fyfyriwr Dylunio a Chynhyrchu Theatr, Charlotte Gallimore.   “Mae’r modwl hwn wedi rhoi cyfle i ni hefyd weithio gyda chyfarwyddwyr proffesiynol y tu allan i’r Brifysgol, gan ganiatáu i ni weld sut mae gwahanol gyfarwyddwyr yn gweithio. Mae’r modwl hwn wedi bod yn heriol ond yn werth chweil ac rydyn ni’n edrych ‘mlaen yn eiddgar at y noson agoriadol!”

Ar ôl gweld y myfyrwyr yn tyfu ac yn datblygu trwy gydol eu hamser yn y Drindod Dewi Sant, mae’r staff addysgu’n eithriadol o falch o’r hyn maent wedi’i gyflawni ac yn gyffrous i weld y myfyrwyr yn arddangos eu talent.

“Mae wedi bod yn 6 wythnos heriol ond gwerth chweil i’n myfyrwyr trydedd flwyddyn wrth iddynt weithio ar dair drama newydd a pherthnasol,” meddai Stacey-Jo Atkinson, Cyfarwyddwr Rhaglen y cwrs BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr.

“Eleni maen nhw wedi bod yn gweithio ar gynhyrchu darnau theatr stiwdio sydd wedi rhoi cyfle iddyn nhw archwilio pynciau cyfoes iawn ac a fydd yn denu’r gynulleidfa i feddwl am bethau sy’n digwydd yn y byd o’u cwmpas.”

Mae cyrsiau’r Celfyddydau Perfformio a gynigir yn y Drindod Dewi Sant yn sicrhau bod y myfyrwyr yn barod ar gyfer gofynion y diwydiant ac wedi’u llunio i sicrhau bod y myfyrwyr yn graddio â’r sgiliau mwyaf perthnasol a chyfredol sydd eu hangen i lwyddo.

Raison d’etre y rhaglenni BA Actio a BA Dylunio a Chynhyrchu Theatr yw eu gwneud yn alwedigaethol a pherthnasol,” meddai Dave Ainsworth, Cyfarwyddwr Rhaglen BA Actio.

“Gydag ailymddangosiad y theatr stiwdio yn rym creadigol newydd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, rydym yn gofalu bod ein myfyrwyr yn cael cyfle i ymgysylltu’n ystyrlon â’r ffurf gyffrous hwn o berfformio byw yn eu blwyddyn olaf.

“Penderfynon ni felly fowldio ein modwl Theatr Safle-benodol i fodel theatr stiwdio gan ddefnyddio tri chyfarwyddwr proffesiynol sydd wedi’u lleoli yng Nghaerdydd sydd â phrofiad perthnasol yn y maes.  Credwn y bydd y modwl hwn yn cyfrannu at roi gwybodaeth weithiol drwyadl o fethodoleg ac arfer theatr stiwdio i’n darpar raddedigion .”

Os hoffech weld rhai o’r sioeau, mae’r tocynnau’n £5 neu £3 (gostyngiad) neu gallwch archebu tocynnau i weld y 3 am bris 2. Mae’r tocynnau’n rhad ac am ddim os oes gennych docyn tymor theatr.

I archebu eich tocynnau, cysylltwch â Heather Thomas drwy anfon e-bost i heather.thomas@uwtsd.ac.uk neu ffonio 01267 676929.

Performing Arts

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk