Myfyrwyr Busnes yn y Drindod Dewi Sant i gyflwyno syniadau gerbron panel o arbenigwyr yn rhan o’r wythnos gynefino


02.10.2018

Bydd myfyrwyr MBA ar eu blwyddyn gyntaf ar gampws Busnes Abertawe yn rhoi cychwyn i’w cwrs trwy gyflwyno syniadau gerbron panel o arbenigwyr yn rhan o’r wythnos gynefino.

Mae Campws Busnes Abertawe wedi cyflwyno’i raglen MBA i fyfyrwyr o bob rhan o’r byd ers dros ugain mlynedd. Mae’r MBA yn gymhwyster rheoli cyffredinol uchel ei barch yn rhyngwladol, sy’n cyfoethogi sgiliau a chymwyseddau rheolwyr profiadol, ond sydd hefyd yn fodd o gychwyn ar yrfa ym maes rheoli i raddedigion mwy diweddar.

Mae’r rhaglen yn adfyfyrio ar realiti’r farchnad leol yn ogystal â’r farchnad ryngwladol trwy gydweithio ag ystod eang o ddarpar gyflogwyr. O ganlyniad mae nodau, deilliannau dysgu a chynnwys y rhaglen yn cyd-fynd yn agos â deilliannau proffesiynol gan sicrhau bod y rhaglen yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n awyddus i fod yn rhan o amgylchedd busnes dynamig.

Mae cyflogadwyedd yn ffocws allweddol yn y Drindod Dewi Sant, gydag ymagwedd gymhwysol, seiliedig ar gyflogaeth at yr holl raglenni. Mae pob cwrs wedi’i lunio i alluogi’r graddedigion i feithrin y nodweddion y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt e.e. arloesedd, creadigrwydd, agwedd meddwl mentrus a'r gallu i ymateb i ddigwyddiadau neu dasgau annisgwyl.

Bwriad yr wythnos gynefino, sy’n cychwyn yr wythnos hon, yw lansio myfyrwyr ar daith yr MBA, gan hwyluso cyfleoedd iddynt ddatblygu ar lefel bersonol a phroffesiynol i helpu llunio dyfodol llwyddiannus.

Bydd yn cynnwys sgyrsiau gan fyfyrwyr ar eu hail flwyddyn ar 27 Medi pan fyddant  yn rhannu eu profiadau, gan arwain at yr uchafbwynt sef sesiwn cyflwyno syniadau gerbron panel o arbenigwyr o’r Drindod Dewi Sant a byd diwydiant yn y Tech Hub yn Abertawe ar 4 Hydref.

Meddai Cyfarwyddwr y Rhaglen MBA, Jayne Williams: “Rhoddir cyfleoedd i fyfyrwyr ddod i adnabod eu cyfoedion mewn amgylchedd gwaith creadigol yn y Tech Hub yn Abertawe. Gan weithio mewn timau, byddant yn cael eu herio i feddwl am syniadau busnes arloesol, a gyflwynir i banel o feirniaid yn cynnwys staff y Drindod Dewi Sant a chysylltiadau allanol, yn ogystal ag entrepreneuriaid lleol yn rhan o Design Swansea sydd i’w gynnal ddydd Iau 4 Hydref yng nghaffi’r Tech Hub.  “

Bydd yr wythnos gynefino yn rhagflaenu’r wythnos brosiect a gynhelir yng nghaffi’r Tech Hub rhwng Dydd Llun a Dydd Gwener, 5 a 9 Tachwedd.

Meddai’r myfyriwr MBA Saveeta DeAlwis:  “Mae’n wych gallu gweithio gyda chyd-fyfyrwyr o wahanol genhedloedd gan eu bod i gyd yn cynnig amrywiol syniadau. Mae trafodaethau grŵp yn esgor ar syniadau a safbwyntiau newydd gan unigolion ac mae hyn yn ein helpu i ddysgu mwy gan ein gilydd.”

Ychwanegodd Che Fresnoza: “Dyma un o’r profiadau mwyaf boddhaus a heriol i mi ei gael erioed. Roedd ein dosbarth yn cynnwys pobl o amrywiol gefndiroedd ac mae rhannu syniadau gyda nhw wedi fy helpu i ddeall gwerth dysgu o safbwyntiau gwahanol.”

Meddai Yuliana Oleska: “Y peth pwysicaf i mi ei ddysgu yn ystod fy mhrofiad ar yr MBA yw bod dim angen ofni gwneud camgymeriadau oherwydd does dim ateb cywir neu anghywir. Mae’n dibynnu ar y dadleuon a gynigir. Oherwydd hyn roeddwn i’n rhydd i arbrofi ac archwilio syniadau busnes arloesol mewn manylder.”

Gellir astudio MBA ar-lein y Drindod Dewi Sant yn ogystal trwy Swyddfa Cymru-Ducere mewn cydweithrediad ag Ysgol  Fusnes Fyd-eang Ducere. Mae’r cydweithio hwn yn arbennig o atyniadol i fusnesau byd-eang fel datblygiad gyrfa proffesiynol i’w 

swyddogion gweithredol a fydd yn gallu manteisio ar syniadau dros 250 o arweinwyr ac arloeswyr busnes byd-eang yn rhan o’u hastudiaethau.

Bydd Swyddfa Cymru-Ducere hefyd yn hwyluso prosiect cymhwysol gyda phartner mawr yn myd diwydiant yn Rhan Dau. 

Ewch i Ysgol Fusnes Fyd-eang Ducere i gael rhagor o wybodaeth ac os oes gennych gwestiynau cysylltwch ag enquiries@ducere.ac.uk.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk