Myfyrwyr Dylunio Patrwm Arwyneb yn cydweithio â’r Artist o’r Iseldiroedd, Jan Koen Lomans


26.10.2018

Dewiswyd yn ddiweddar Jan Koen Lomans, sy’n ymchwilydd ac yn fentor ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, i arddangos ei waith yn “Masterly the Hague”: New Masters in a New Golden Age, yn Ardal Amgueddfeydd yr Iseldiroedd.

Cyflwyna Jan waith a grëwyd mewn cydweithrediad â myfyrwyr Dylunio Patrwm Arwyneb Coleg Celf Abertawe, sy’n arwain at ddathliad nodedig o grefftwriaeth hen a newydd mewn lleoliad pwysig.

Adeiladwyd yr ymchwil laser cymhwysol cydweithredol hwn dros y pum mlynedd diwethaf, gyda’r tîm staff a’r myfyrwyr BA mewn Dylunio Patrwm Arwyneb yn datblygu ac yn creu gweithiau celfyddyd arloesol sydd wedi’u harddangos yn rhyngwladol gan Lomans.

Meddai Jan Koen Lomans:  ‘’Mae’r broses ddeuol o ymchwilio a gweithio gyda myfyrwyr yn rhywbeth sy’n egnioli dyn. Mae’n creu amgylchedd tîm, lle maent yn rhan o’r broses ymchwil ac yn dysgu i edrych arni mewn ffordd ymarferol. Yn y pen draw, bydd ychwanegu at eu profiad yn werthfawr iddynt.‘’

Dywedodd Claire Savage-Onstwedder: “Mae asio ffibrau gan ddefnyddio technoleg laser yn ein galluogi i gynhyrchu strwythurau ac arwynebau newydd. Mae’r dechnoleg gyffrous hon ar gael i’n myfyrwyr ei phrofi a’i threialu, wrth weithio ar friffiau byw gydag artistiaid rhyngwladol a dylunwyr blaenllaw yn eu maes.  Rydym wrth ein bodd bod gweithiau celfyddyd newydd Jan yn cael eu harddangos gyda gwaith Hen Feistri’r Iseldiroedd, gan ddathlu arloesedd mewn sgiliau crefft, ochr yn ochr â’r meistri hanesyddol.”

Caiff gwaith Jan ei arddangos yn un o bump ar hugain o ystafelloedd cyfnod ochr yn ochr â gwaith Dylunwyr eraill o’r Iseldiroedd.  

Mae Nicole Uniquole wedi neilltuo paentiad hanesyddol ar gyfer pob un o’r dylunwyr, ffotograffwyr ac artistiaid sy’n cymryd rhan. Drwy dynnu ar y paentiad am ysbrydoliaeth, mae meistri heddiw wedi creu gweithiau hollol newydd a gaiff eu harddangos mewn cynghrair perffaith o frwdfrydedd dros grefftwriaeth a chariad at brydferthwch. 

Meddai’r Cyfarwyddwr Rhaglen Georgia Mckie:  “Mae’r cydweithrediad rhyngwladol hwn wedi arwain at gyfle interniaeth unigryw i fyfyrwyr, lle y caiff myfyrwyr eu gwahodd i weithio gyda Jan ar wahanol sioeau a digwyddiadau, gan gynnwys, ar hyd y blynyddoedd,  Object Rotterdam, Wythnos Ddylunio’r Iseldiroedd, ac eraill.”

“Bu OBJECT, Rotterdam yn brofiad gwych ac un a wnaeth lles i’m holl yrfa; roedd hwn yn brofiad dysgu buddiol, ac mae Rotterdam yn ddinas aruthrol sy’n cynnig llawer o gyfleoedd i ddylunio. Am fod hon yn arddangosfa ryngwladol, rhodd hwb i’m hunanbarch, a bu’n ychwanegiad mawr i’m hacolâdau. Am hynny, gwnaeth  fy ngalluogi i ddod o hyd i ymwybyddiaeth newydd o arddulliau dylunio ac estheteg y dylanwadir arnynt gan amrywiol ddiwylliannau ac ardaloedd.” – Stacey Mead – Mdes SPD

Jan Koen Lomans

Gwnaeth y profiad  ‘Object’ fagu hyder a negyddu rhai o’r brwydrau a oedd gennyf cyn hynny. Gwnaeth fy helpu’n fawr i ddatgloi cyd-destun fy ngwaith, yn ogystal ag achosi i mi ystyried lliw, graddfa a phatrwm ar lefel ddyfnach”.  Jess Hill – Mdes SPD

“Roedd ymweld ag OBJECT Rotterdam yn brofiad aruthrol. Gwnaeth fy ngalluogi i gael blas ar adeiladu stondin arddangos a gweithio fel rhan o dîm, er mwyn creu corff gwych o waith yr oeddwn yn falch i siarad amdano gydag ymwelwyr a ddaeth i’r digwyddiad.” – Abbie Joslin – MDes SPD

Ar hyn o bryd, mae’n agor gosodwaith cydweithredol ar gyfer Wythnos Ddylunio’r Iseldiroedd o’r enw “Garden of Resonance” ac yn gweithio gyda dau fyfyriwr cyfredol sy’n astudio’r rhaglenni BA a MDes mewn Dylunio Patrwm Arwyneb.

Meddai Catrin Walsh, myfyrwraig yn ei thrydedd flwyddyn, “Mae teithio i’r Iseldiroedd i weithio ochr yn ochr â thîm creadigol o dan gyfarwyddyd y dyluniwr tecstil o’r Iseldiroedd, Jan Koen Lomans, yn gyfle cyffrous na allwn fforddio ei golli.

Mae’r profiad o weithio 'y tu ôl i’r llenni' ar osodwaith yn cynnig persbectif unigryw o’r broses ddylunio, sydd yn beth cyffrous iawn i mi.  

Mae amsugno naws dinas Eindhoven yn ystod Wythnos Ddylunio’r Iseldiroedd yn addo ysbrydoli, ac efallai herio, fy syniad o’r hyn y gellir ei gyflawni drwy ddylunio.

Yn sgil y profiad hwn, gobeithiaf ehangu fy nealltwriaeth o gelf a dylunio cyfoes ac ymestyn fy hunan a’m galluoedd, wrth barhau i holi a chreu drwy gydol fy mlwyddyn olaf o astudio.”

Dywedodd Corie Beth, myfyrwraig yn ei phedwaredd flwyddyn “Rwy’n teimlo mor lwcus fy mod wedi cael y cyfle i weithio gyda’r artist Jan Koen Lomans yn Eindhoven. Ar hyn o bryd, rwy wrthi’n helpu Jan i baratoi ar gyfer Wythnos Ddylunio’r Iseldiroedd, ac mae hyn wedi agor fy llygaid ac wedi cynnig mewnwelediad a phrofiad uniongyrchol i mi o’r byd dylunio cyfoes ac arloesol. Rwy wedi dysgu cymaint yn barod, ac wedi cael fy ysbrydoli’n fwy nag yr oeddwn erioed wedi’i ddychmygu, ac felly, rwy ar bigau’r drain i hyn danio fy mlwyddyn olaf o astudio.”

CYSYLLTAU

http://www.gardenofresonance.com/

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk