Myfyrwyr Dylunio Patrymau Arwyneb blwyddyn 1af yn mynd â hi yn i-dott!


23.07.2018

Llongyfarchiadau i ddau o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant, Leila Roworth a Steph Nicholas, am fynd â’r wobr gyntaf a’r ail, yn eu tro, yn y gystadleuaeth i-dott uchel ei bri, yn y categori crefftwr.

Mae’r Gystadleuaeth Ryngwladol Flynyddol i-dott (Ysbrydoli Dylunwyr Yfory Heddiw) yn annog myfyrwyr patrymau arwynebedd a dylunio tecstilau, gan grŵp elit o Brifysgolion gwadd yn unig, i ddod yn ‘symudwyr a symbylwyr’ byd dylunio’r dyfodol.

Meddai Claire Savage-Onstwedder o’r Drindod Dewi Sant: “Mae myfyrwyr Dylunio Patrwm Arwyneb yng Ngholeg Celf Abertawe, mae’r Drindod Dewi Sant yn  enillwyr rheolaidd, ond hwn yw’r tro cyntaf i un o’n myfyrwyr blwyddyn gyntaf gipio’r wobr gyntaf. Am gamp!”

Meddai Leila Roworth: “Roddwn i’n falch o ennill y wobr 1af yn y gystadleuaeth, mae hyn wedi rhoi hyder i mi ar gyfer ail flwyddyn fy astudiaethau. Mae hefyd wedi fy annog i gadw meddwl agored am ddysgu technegau a phrosesau newydd gan y byddant yn helpu i gynyddu fy nealltwriaeth o wneud printiau a’r posibiliadau diddiwedd y gallwch chi eu creu oddi mewn i ddylunio.” 

Ychwanegodd Claire: “Un o’r rhesymau dros lwyddiant tebyg i hwn yng nghyfnodau cynnar y rhaglen (Lefel 4 – y flwyddyn 1af,) yw’r ffaith fod ein myfyrwyr yn ymateb i friffiau byw o ddechrau eu cyfnod gyda ni.  Mae hyn yn adeiladu eu hyder wrth iddynt barhau, ac wrth i’r goblygiadau gynyddu.  Mae’n werth nodi i’r myfyrwyr hyn gael llwyddiant wrth gystadlu yn erbyn myfyrwyr 3edd flwyddyn BA sy’n graddio a myfyrwyr Meistr sy’n graddio ar draws y 18 prifysgol ryngwladol a chenedlaethol a wahoddwyd i gymryd rhan.”

Meddai Leila, “Dysgais i gymaint yn ystod y prosiect hwn o baentio llaw i ddatblygu sgiliau digidol. Roedd yn rhyfeddol gweld sut yr oeddwn wedi dechrau o ddarlun, wedi datblygu print, ac wedyn creu papur wal digidol a oedd yn dal i gadw’r holl farciau gwead a’r arddull darlunio yr oeddwn i wedi eu creu â’m llaw.” 

Meddai Steph Nicholas, “roedd gweithio gyda briff byw yn ystod y flwyddyn gyntaf ar y cwrs DPA, yn gyffrous dros ben. Mae dylunio papur wal yn ôl meini prawf penodol yn ffordd wych o ddeall beth sy’n ddisgwyliedig wrth ddylunio ar gyfer ffynhonnell arbennig. Mae hefyd yn brofiad gwych i’w gael cyn dechrau ar fy ail flwyddyn.”

Meddai Claire: “Rydym wedi darganfod bod annog ein myfyrwyr i feddwl yn y modd hwn yn creu taith ddysgu ddatblygol hir sy’n adlewyrchu’r diwydiannau creadigol ac sy’n rhoi’r hyder i ni, yn dîm addysgu, fynd i mewn i gystadlaethau rhyngwladol megis i-dott.

“Bydd ein myfyrwyr yn gweithio gyda thechnegau crefft llaw traddodiadol a addysgir gan arbenigwyr megis pennaeth y flwyddyn gyntaf, Julia Griffiths Jones. Wrth addysgu, canolbwyntia Julia ar bwysigrwydd darlunio gwreiddiol ac edrych, meddai “Ein fformiwla llwyddiannus ni yw dysgu’r myfyrwyr i asio sgiliau megis darlunio, peintio, gwneud printiau, a thechnoleg i greu allbynnau arloesol sy’n wynebu’r dyfodol ac sy’n berthnasol i arfer dylunio cyfoes.”

Meddai Steph: “Yn fy mlwyddyn gyntaf, dysgais lawer o dechnegau newydd megis printio leino, a sut i greu patrwm ailadroddol, arbrofi gyda leino oedd fy hoff ran, a dyna sut y llwyddais i gael fy nyluniad terfynol.  Gydol y prosiect roedd fy mhroses yn cynnwys llawer o sbiralau, gan arbrofi gyda ffurfiau ar grefftwaith llaw i gyflawni canlyniad crefftwr.  Wedyn golyges i fy ffeiliau’n ddigidol i greu fy mhapur wal buddugol heb golli’r effaith dull crefftwr.”

Ychwanegodd Steve Thomas o’r adran Gwneud Printiau:  “Dangoswyd bod y cydweithredu rhwng darlunio, dylunio a gwneud printiau’n bwysig dros ben, o ddatblygiad y ddelwedd gychwynnol i gysyniad y dyluniad terfynol.” 

Caiff yr holl fyfyrwyr buddugol wahoddiad yn westeion yr elusen i ddod i’r Noson Wobrwyo Flynyddol a’r Seremoni Wobrwyo ac i dderbyn eu gwobrau gan Ms. Neisha Crosland.  Cynhelir y digwyddiad ar 3 Hydref 2018 yn y Fynachlog, Manceinion. 

Nodyn i'r Golygydd

Nodiadau i olygyddion

Ethos y cwrs 3 blynedd BA (neu 4 blynedd MDes) Dylunio Patrymau Arwyneb yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yw rhoi i’n myfyrwyr set o offer, sgiliau a dulliau o ddylunio, a gymhathir trwy brosiectau profiadol, gweithdai a phrofiad ymarferol. Mae hyn yn dechrau cyn gynted ag y mae’r myfyrwyr yn cerdded i mewn i’n stiwdios! Mae ein pecyn offer yn galluogi myfyrwyr i ddewis, teilwra a defnyddio  eu syniadau mewn unrhyw gyd-destun. O’r herwydd, mae’r myfyrwyr yn gadael gydag amrywiaeth o sgiliau hyblyg sy’n eu gwneud yn hynod gyflogadwy a phobl yn chwilio amdanynt mewn marchnad swyddi greadigol sy’n ehangu.

Rydym yn croesawu ceisiadau newydd i’n rhaglen sydd wedi ennill gwobrau – a nodwyd yn ddiweddar yn 1af dros Gymru ac yn 8fed yn gyffredinol yn y DU yn ein maes pwnc yn Nhabl Cynghrair 2019 y Guardian. Ar hyn o bryd, rydym yn cynnig Bwrsarïau Rhagoriaeth Greadigol i ymgeiswyr newydd llwyddiannus i ddathlu ein cyflawniadau diweddar.  Ydych chi’n hoffi sŵn i-dott 2019? Efallai mai chi fydd ein henillydd nesaf!

http://www.i-dott.org/

https://www.pcydds.ac.uk/undergraduate/surface-pattern-design/

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk