Myfyrwyr i arwain y drafodaeth ar-lein sy’n seiliedig ar ddata gyntaf ar Brexit


02.05.2018

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch iawn o gyhoeddi cynllun cydweithio newydd gyda Qutee, platfform trafod a sylwadau ar-lein sy’n seiliedig ar ddata.

QUTEE

Bydd y cydweithio rhwng Qutee a champws Busnes Abertawe yn lansio’r drafodaeth gyntaf yn seiliedig ar ddata ynghylch Brexit, gan roi cyfle i fyfyrwyr fod yn rhan o ddadl strwythuredig i weld beth mae pobl yn ei feddwl go iawn.

Meddai Roger Maidment, Deon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth: “Dyma gyfle gwych i’n myfyrwyr fod yn rhan o fforwm trafod ar-lein, gyda pheiriant chwilio ansoddol sy’n caniatáu i ni ganolbwyntio ar agweddau penodol ar ddadl. Dadl fydd hon a ddechreuir yma yn Ysgol Fusnes Abertawe ac a fydd gobeithio yn ehangu’n genedlaethol ac yn rhyngwladol.

“Bydd yn caniatáu i ni durio ac ymchwilio’n fanwl i nifer o feysydd sy’n ymwneud â Brexit, o faterion yn amrywio o deimladau am hunaniaeth emosiynol neu hunaniaeth genedlaethol i gwestiynau penodol yn ymwneud â’r economi sy’n denu sylwadau allweddol.

“Mae’n cyd-fynd yn dda â’n hymgyrch Busnes Nid fel Arfer. Mae ein myfyrwyr yn ymgysylltu ac yn dysgu trwy weithio gyda busnesau o’r diwrnod cyntaf un. Cyflogadwyedd yw ein prif ffocws ac rydym yn dilyn dull cymhwysol, sy’n seiliedig ar gyflogaeth, mewn perthynas â’n holl raglenni. Cwmni ifanc, blaengar iawn yw Qutee. Mae’n gwmni technoleg busnes sy’n seiliedig ar y cyfryngau cymdeithasol ac mae gennym ddiddordeb mewn cefnogi a gweithio gyda chwmnïau ifanc sy’n cychwyn arni.”

Meddai Tim Wilson, Prif Weithredwr a Sylfaenydd Qutee: “Rydym yn falch iawn i gyhoeddi’r bartneriaeth gyffrous hon gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gysylltu myfyrwyr â Dadl Brexit Qutee, y drafodaeth gyntaf erioed yn seiliedig ar ddata ynghylch Brexit. 

“Mae Qutee yn hyrwyddo trafodaeth ddeallus a democratiaeth data trwy hwyluso dadl ar-lein o ansawdd uchel, gan ddadansoddi’r sylwadau a dangos i’r byd yr holl ddata allweddol.  Ein nod yw casglu dros 50,000 o sylwadau a 200,000 o ganlyniadau arolwg barn, codi’r drafodaeth ynghylch Brexit a grymuso llais y bobl, yn enwedig y genhedlaeth nesaf o ddinasyddion gweithgar yn gymdeithasol ac yn wleidyddol. 

“Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn chwarae rhan wych wrth ennyn diddordeb ei myfyrwyr yn y materion byd go iawn sy’n wynebu ein heconomi a’n cymdeithas, ac rydym yn gyffrous i allu cefnogi’r gwaith hwn trwy ddarparu mynediad i offer democratiaeth data a dadansoddiadau data Qutee sy’n arwain ar lefel fyd-eang. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn effaith Brexit i ymuno â ni yn y ddadl genedlaethol bwysig hon ar Qutee.com.”

 

YNGLŶN Â QUTEE

Sefydlwyd Qutee yn 2015 gan y Prif Weithredwr Tim Wilson a’r Prif Swyddog Technoleg Flint Barrow, a chenhadaeth y cwmni yw codi safon trafodaethau ar-lein yn barhaus, er lles pawb.  Mae’r platfform trafod a sylwadau sy’n seiliedig ar ddata a ddarperir gan y cwmni newydd hwn sy’n gweithredu rhwng yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig yn grymuso cymunedau ar-lein i gael sgyrsiau dyfnach a mwy ystyrlon. Gan ddefnyddio dadansoddeg sgyrsiol uwch, mae Qutee yn trosi sylwadau ac arolygon barn yn ddata, gan alluogi dirnadaeth amser real o drafodaethau ar-lein i bawb.

Mae Qutee yn gwmni sydd â chefnogaeth breifat ac mae’n llwyr berchen ar yr eiddo deallusol sy'n sail i’w blatfform technoleg. Ymhlith aelodau ymgynghorol y Bwrdd mae Elizabeth Linder, a lansiodd Facebook India yn y gorffennol ac a fu’n arwain cysylltiadau llywodraeth Facebook Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica, a Jim Hodgkins, cyn Brif Weithredwr prif gwmni data defnyddwyr seicograffig y byd, VisualDNA.

www.Qutee.com

Nodyn i'r Golygydd

Barn, gwybodaeth a safbwyntiau’r unigolion dan sylw yn unig a fynegir yn ystod y drafodaeth hon ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli barn y Drindod Dewi Sant a’i gweithwyr. Nid yw’r Drindod Dewi Sant yn gyfrifol am gywirdeb y wybodaeth a gynhwysir yn y fforwm trafod hwn ac nid yw’n gwirio hynny. Prif bwrpas y drafodaeth hon yw addysgu a hysbysu, ac nid darparu unrhyw fath o wasanaeth neu gyngor proffesiynol.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07384 467071
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk